Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Innledning
Generell del
Prinsipper for opplæringen
Omtale av vurdering
Fag- og timefordeling
Fagkoder
Grunnskolen
Videregående opplæring
Fellesfag
Studiespesialisering
Musikk, dans og drama
Idrett
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Kunnskapsløftet
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Føring av vitnemål for grunnskolen
(Utdanningsdirektoratets brev av 27. januar 2010)
1. Hjemmelsgrunnlag for føring av vitnemål for grunnskolen
2. Føring av karakterer på vitnemålet
2.1.
Føring av standpunktkarakterer i fag
2.2.
Føring av standpunktkarakterer i orden og i atferd (oppførsel)
2.3.
Føring av eksamenskarakterer
2.3.
1. Annullering av eksamen
2.3.
2. Annullering av eksamen
2.3.
3. Elever som ikke møter til eksamen
3. Føring av vitnemål ved fravær
3.1.
Innføringstakt
4. Føring av vitnemål ved fritak
4.1.
Fritak fra opplæringsplikt, jf. Opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd
4.2.
Fritak fra opplæringsplikt, jf. forskrift til Opplæringsloven § 1-14
4.3.
Fritak fra opplæring i skriftlig sidemål
4.4.
Fritak fra standpunktvurdering med karakter i fag
4.5.
Fritak for minoritetsspråklige elever som begynner opplæringen i Norge siste halvdel av et opplæringsår
4.6.
Fritak fra eksamen
5. Øvrige prinsipper for føring av vitnemål
5.1.
Elever som ikke får standpunktkarakter med årsak i manglende grunnlag for vurdering i fag
5.2.
Privat hjemmeundervisning
5.3.
Forsøk
6.1.
Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
6.2.
Morsmål for språklige minoriteter
7.1.
Fagmerknader
7.2.
Vitnemålsmerknader
10.1.
Vitnemål over to sider
Hele dokumentet (PDF-format)

Eksempler på føring av vitnemål i grunnskolen
Vitnemål grunnskole
Vitnemål grunnskole - eksamen ikke avlagt
Vitnemål grunnskole - finsk som andrespråk
Vitnemål grunnskole - minoritetsspråklige
Vitnemål grunnskole - samisk som førstespråk

1. Hjemmelsgrunnlag for føring av vitnemål for grunnskolen
Dette brevet erstatter tidligere brev av 15.12.2008 om føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet.
Vitnemål for grunnskolen utstedes som dokumentasjon for gjennomgått opplæring i henhold til Opplæringsloven av 17. juli 1998 nr. 61.
For elever som har fått opplæring ved en privat grunnskole med rett til statstilskudd, gjelder Privatskoleloven av 4. juli 2003. Det er fastsatt tilsvarende bestemmelser om dokumentasjon mv. i Privatskoleloven og i forskrift til Privatskoleloven. Det blir ikke vist eksplisitt til disse bestemmelsene her.
Elever med samisk i fagkretsen skal ha vitnemål med både norsk og samisk tekst, jf. forskrift til Opplæringsloven § 3-40 andre ledd.
Skoleeier bes påse at vitnemålsføringen skjer i samsvar med reglene i Personopplysningsloven:
2. Føring av karakterer på vitnemålet
Standpunktkarakterer i fag og i orden og i atferd (oppførsel), samt eksamenskarakterer, skal føres på vitnemålet.
2.1.
Føring av standpunktkarakterer i fag
Standpunktkarakterer er karakterer som blir gitt ved avslutningen av opplæringen i fag, jf. Læreplanverket for Kunnskapsløftet, og som skal føres på vitnemålet. I fag der opplæringen avsluttes før 10. årstrinn, føres standpunktkarakter på vitnemålet for 10. årstrinn. Karakterene gir uttrykk for den kompetansen eleven har oppnådd ved avslutningen av opplæringen i faget, slik den er beskrevet i læreplanen for det enkelte fag, jf. forskrift til Opplæringsloven § 3-18.
Karaktergradene føres slik på vitnemålet, jf. forskrift til Opplæringsloven § 3-4:
6-seks
-”framifrå kompetanse”
3-tre
”nokså god kompetanse”
5-fem
”mykje god kompetanse”
2-to
”låg kompetanse”
4-fire
”god kompetanse”
1-en
”svært låg kompetanse”
For enkelte fag brukes vurderingsuttrykket ”Deltatt” i stedet for tallkarakterer. Hvilke fag dette gjelder, er fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Det er ikke adgang til å bruke vurderingsuttrykket ”Deltatt” i andre tilfeller enn det som er fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.
2.2.
Føring av standpunktkarakterer i orden og i atferd (oppførsel)
Standpunktkarakterer i orden og i atferd (oppførsel) blir gitt ved avslutningen av 10. årstrinn, jf. forskrift til Opplæringsloven § 3-19.
Karakterer i orden og i atferd (oppførsel) føres iht. forskrift til Opplæringsloven § 3-6 som:
God
(G)
-
vanlig god orden og vanlig god atferd (oppførsel)
Nokså god
(Ng)
-
klare avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd (oppførsel)
Lite god
(Lg)
-
brukes i ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd (oppførsel).
2.3.
Føring av eksamenskarakterer
2.3.
1.
Annullering av eksamen
Dersom eksamen er annullert i henhold til forskrift til Opplæringsloven § 3-37, føres en stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter og i rubrikken for prøveform. Det skal føres fagmerknad FAM04 ”Eksamen annullert”.
Dersom eksamen er annullert som følge av formelle feil, jf. forskrift til Opplæringsloven § 3-37 første ledd, skal det i tillegg til fagmerknaden ovenfor føres vitnemålsmerknad VMM13 ”Eksamen annullert, jf. vedlegg til vitnemål for grunnskolen”. Utdanningsdirektoratets vedtak om annullering legges ved vitnemålet, jf. pkt. 9.
Eksamenskarakterer som er annullert som følge av at eleven ikke har fått standpunktvurdering i faget, jf. forskrift til Opplæringsloven § 3-37 andre ledd, skal ikke føres på vitnemålet. Elever som har fått karakteren 1 i standpunktvurdering, skal få påført eksamenskarakteren i faget på vitnemålet, jf. forskrift til Opplæringsloven § 3-4 fjerde ledd.
2.3.
2.
Annullering av eksamen
Eksamen kan bare avlyses som følge av force majeure; det vil si en hendelse utenfor skolen/skoleeiers og elevens kontroll som ikke kunne forutses og som det heller ikke med rimelighet kunne forventes at skolen/skoleeier eller eleven overvant eller avverget virkningene av. Eksempler på force majeure kan være streik, naturkatastrofer eller sykdom hos sensor kort tid før eksamen. Dersom eksamen er avlyst, føres en stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter og i rubrikken for prøveform. Som vitnemålsmerknad føres VMM04 ”Eksamen avlyst, jf. vedlegg til vitnemål for grunnskolen”. Årsaken til at eksamen ikke er avholdt, angis i vedlegg til vitnemål for grunnskolen, jf. pkt. 9.
2.3.
3.
Elever som ikke møter til eksamen
For elever som ikke møter til eksamen, samme hva grunnen er, føres en stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter og i rubrikken for prøveform og fagmerknad FAM29 ”Eksamen ikke avlagt”.
3. Føring av vitnemål ved fravær
I grunnskolen skal alt fravær fra og med 8. årstrinn føres på vitnemålet, jf. forskrift til Opplæringsloven § 3-41. Fraværet skal føres i dager og timer. Enkelttimene regnes i 60-minutters enheter, jf. Rundskriv UDir-08-2009 vedlegg 1 pkt. 1.1. Enkelttimer skal ikke konverteres til dager.
Eleven/foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet føres på et vedlegg til vitnemålet. Det vil da være foreldrene/eleven som har ansvaret for å dokumentere årsaken til fraværet og kreve at dette føres på vedlegget, VMM16. Se pkt. 7.2 og 9.
Eleven/foreldrene kan også kreve at inntil 14 skoledager per opplæringsår ikke føres på vitnemålet, dersom fraværet skyldes dokumenterte helsemessige grunner eller innvilget permisjon, jf. forskriften § 3-41 fjerde ledd. Foreldrene/eleven må kreve at fravær ikke skal føres.
Vi viser til Utdanningsdirektoratets brev av 10.11.2009 vedrørende føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis ved sykdom:
Utdanningsdirektoratets brev av 10.11.2009
De ovenfor nevnte regler om føring av fravær gjelder for inneværende skoleår. Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet går nå igjennom regelverket og vil komme tilbake med nødvendige justeringer i bestemmelsene om fraværsføring for kommende skoleår.
3.1.
Innføringstakt
Det vil være en innføringstakt for føring av fravær på vitnemålet i grunnskolen. Det er fravær f.o.m. 01.08.09 som skal føres på vitnemålet. Elever på 10. årstrinn opplæringsåret 2009/2010 skal bare ha ført fraværet for 10. årstrinn på vitnemålet. Fravær ført tidligere opplæringsår skal ikke føres på vitnemålet.
Elever på 9.årstrinn vil våren 2011 ha fravær ført på 9. og 10. årstrinn på vitnemålet.
Utdanningsdirektoratet har i brev av 18.07.2008 gitt skoleeiere anledning til å føre fravær for elever på ungdomstrinnet fra og med skoleåret 2008/2009. De skoler som har benyttet seg av denne ordningen kan også føre fraværet for 2008/2009 på vitnemålet.
Innføringstakten har sammenheng med at det er tatt hensyn til at elevene skal kunne innrette seg på å kunne dokumentere årsaken til fraværet.
4. Føring av vitnemål ved fritak
Elever med fritak fra opplæring og/eller fritak fra vurdering med karakter skal ha vitnemål.
4.1.
Fritak fra opplæringsplikt, jf. Opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd
Dersom en elev blir fritatt for opplæringsplikten etter Opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd, føres en stiplet linje i rubrikken for standpunktkarakter med fagmerknad FAM01 og vitnemålsmerknad VMM02 Fritak fra opplæringsplikt etter Opplæringslova er gitt i vedtak < ddmmåå>.
4.2.

Fritak fra opplæringsplikt, jf. forskrift til Opplæringsloven § 1-14

Elever på ungdomstrinnet i grunnskolen som har tilstrekkelig kompetanse til å følge opplæringen i matematikk, engelsk, fremmedspråk, naturfag og/eller samfunnsfag på videregående nivå, og som får slik opplæring, kan fritas fra opplæring i faget på ungdomstrinnet. Elevene skal i de aktuelle fagene ha vurdering med karakter i henhold til fagets kompetansemål på ungdomstrinnet og delta i eksamensuttrekk på 10. trinn.
Elevene har krav på ordinært vitnemål for fullført grunnskole. I tillegg har de rett til kompetansebevis for oppnådd kompetanse fra videregående opplæring, jf. brev om føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet.
4.3.
Fritak fra opplæring i skriftlig sidemål
Dersom en elev er fritatt fra opplæring, jf. forskrift til Opplæringsloven § 1-11, skal det føres ”Fritatt” i rubrikken for standpunktkarakter med fagmerknad FAM01 ”Fritatt fra opplæring”.
4.4.
Fritak fra standpunktvurdering med karakter i fag
Dersom en elev er fritatt fra vurdering med karakter i fag, jf. forskrift til Opplæringsloven §§ 3-20 til 3-22, skal det føres ”Fritatt” i rubrikken for standpunktkarakter med fagmerknad FAM02 ”Fritatt for vurd. med kar.”. Se pkt. 8 vedrørende vedlegg.
4.5.
Fritak for minoritetsspråklige elever som begynner opplæringen i Norge siste halvdel av et opplæringsår
Minoritetsspråklige elever som begynner opplæringen i Norge siste halvdel av et opplæringsår, er fritatt fra vurdering med karakter i fag dette skoleåret dersom foreldrene ber om det, jf. forskrift til Opplæringsloven § 3-21. Det skal føres ”Fritatt” i rubrikken for standpunktkarakter med fagmerknad FAM02 ”Fritatt for vurd. med kar.” og vitnemålsmerknad VMM01 ”Fulgt opplæringen fra ddmmåå”.
4.6.
Fritak fra eksamen
Når rektor etter søknad fra foreldre/foresatte har fritatt en elev fra eksamen, jf. forskrift til Opplæringsloven § 3-24 føres ”Fritatt” i rubrikken for eksamenskarakter og VMM03 ”Eleven er fritatt fra eksamen” som vitnemålsmerknad.
5. Øvrige prinsipper for føring av vitnemål
5.1.
Elever som ikke får standpunktkarakter med årsak i manglende grunnlag for vurdering i fag
Dersom det ikke er grunnlag for vurdering i fag, jf. forskrift til Opplæringsloven § 3-3, føres en stiplet linje i rubrikken for standpunktkarakter. I merknadsfeltet føres FAM21 ”Ikke vurderingsgrunnlag”. Halvårsvurdering fra tidligere terminer skal ikke påføres vitnemålet.
5.2.
Privat hjemmeundervisning
Elever som har oppfylt plikten til grunnskoleopplæring ved privat opplæring i hjemmet (hjemmeundervisning), jf. Opplæringsloven § 2-13, har ikke rett til dokumentasjon av opplæringen etter forskrift til Opplæringsloven § 3-38. For elever som har mottatt privat hjemmeundervisning, jf. Opplæringsloven §§ 2-13 og 14-2, skal det utstedes attestasjon fra kommunen om at grunnskolen er fullført.
5.3.
Forsøk
For elever som deltar i forsøksordning, jf. Opplæringsloven § 1-4, som får betydning for føring av vitnemålet, skal det føres fagmerknad FAM32 ”Forsøk, jf. oppl. § 1-4”. Det vil fremgå av forsøket dersom det skal gjøres avvik fra reglene om individuell vurdering i forskrift til Opplæringsloven kap. 3.
For elever som deltar i forsøksordning, jf. Opplæringsloven § 1-4, som får betydning for føring av vitnemålet, skal kopi av Utdanningsdirektoratets innvilgelse av forsøket vedlegges vitnemålet.
6. Føring av vitnemål for elever med rett til særskilt språkopplæring
6.1.
Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
Når det gis opplæring etter læreplanen i grunnleggende norsk, skal det gis opplæring etter denne planen inntil eleven har tilegnet seg de grunnleggende ferdigheter og den kompetansen som planen beskriver, jf. forskrift til Opplæringsloven § 1-1 e. Deretter skal det gis opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. Vurdering med karakter i norskfaget skal kun skje i forhold til målene i den ordinære læreplanen i norsk etter at denne er tatt i bruk.
6.2.
Morsmål for språklige minoriteter
For elever som har fulgt opplæring etter læreplan for morsmål for språklige minoriteter, føres ”Deltatt” i rubrikken for standpunktkarakter, og hvilket morsmål det gjelder, i fagmerknadsrubrikken (FAM11).
7. Merknader som kan føres på vitnemålet
7.1.
Fagmerknader
Kode
Merknad
Kommentar
FAM01
Fritatt fra opplæring
  
FAM02
Fritatt for vurd. med kar.
  
FAM03
Jf. vedlegg
  
FAM04
Eksamen annullert
  
FAM05
Individuell opplæringsplan
  
FAM11
<morsmålets navn>
Ved fagkoder NOR0803, NOR0806, NOR0809
FAM21
Ikke vurderingsgrunnlag
  
FAM29
Eksamen ikke avlagt
  
FAM32
Forsøk, jf. oppl. § 1-4
  
7.2.
Vitnemålsmerknader
Kode
Merknad
Kommentar
VMM01
Fulgt opplæringen fra <ddmmåå>
Jf. FAM02
VMM02
Fritak fra opplæringsplikt etter Opplæringslova er gitt vedtak <ddmmåå>.
  
VMM03
Eleven er fritatt fra eksamen
Jf. FAM02
VMM04
Eksamen avlyst, jf. vedlegg til vitnemål for grunnskolen
  
VMM13
Eksamen annullert, jf. vedlegg til vitnemål for grunnskolen
  
VMM16
Årsak til fravær dokumentert i vedlegg
  
8. Vedlegg til vitnemål for grunnskolen
Vedlegg til vitnemål for grunnskolen er et dokument som gir opplysninger om forhold knyttet til opplæringen som ikke kan føres som standpunktkarakter i fag eller i orden og i atferd (oppførsel) eller som fag- eller vitnemålsmerknad. Vedlegg til vitnemål for grunnskolen skal merkes med samme identifikasjonsopplysninger som vitnemålet.
Elever med individuell opplæringsplan, som er fritatt fra vurdering med karakter iht. forskriften § 3-20, bør få dokumentert opplæringen i vedlegg til vitnemålet slik at det dokumenteres hvilken opplæring elevene har hatt, se pkt. 9 nedenfor.
9. Merknader som kan føres på vedlegg til vitnemålet
Følgende merknader kan føres på vedlegg til vitnemålet:
Dokumentert årsak til fravær, jf. forskrift til Opplæringsloven § 3-41 andre ledd.
Opplysninger om faglig innhold for opplæring etter individuell opplæringsplan.
Årsak til annullert/avlyst eksamen.
10. Oppsett av vitnemål for grunnskolen
Til føringen av vitnemålet brukes Times New Roman, skriftstørrelse 11. Teksten føres ovenfra og ned med opplysninger om:
Elevens navn og 11-sifrete fødselsnummer (fet skrift)
Året eleven er skrevet ut av grunnskolen
Vurderingen i fag med standpunktkarakter med tall og med bokstaver sortert alfanumerisk etter fagkode. Det føres en stiplet linje i ubrukte rubrikker.
Eventuell eksamenskarakter og eksamensform.
I karakterrubrikkene føres karakterene både med tall og bokstaver. For eksamenskarakter påføres i tillegg om prøveformen er ”S” (skriftlig) eller ”M” muntlig.
Eventuelle fagmerknader.
Over det første faget det gis vurdering i, føres en overskrift mellom stiplede linjer med ledetekst om kode, fag, standpunktkarakter, eksamenskarakter, eksamensform, år og merknader
Etter siste fag som det gis vurdering i, føres en stiplet linje. Under denne linjen føres videre:
Standpunktkarakter i orden og i atferd (oppførsel).
For elever som begynner på 8. årstrinn opplæringsåret 2009/2010 føres fravær i dager og timer separat for hvert opplæringsår på vitnemålet.
For elever som begynner på 9. årstrinn opplæringsåret 2009/2010 føres fravær i dager og timer separat for 9. og 10. årstrinn på vitnemålet.
For elever som begynner på 10. årstrinn opplæringsåret 2009/2010 føres fravær i dager og timer for 10. årstrinn på vitnemålet.
Eventuelle vitnemålsmerknader
Sted, dato, skole, underskrift av to personer. En av personene må være rektor eller den rektor bemyndiger.
Vitnemålsnummer: <V> <skolens organisasjonsnummer> <åååå> <løpenummer 4 siffer>
Vitnemålsnummeret skrives sammenhengende uten mellomrom. Løpenummeret genereres fortløpende per skole. Skriftstørrelse: 9.
Sted, dato, skole og to underskrifter skal alltid komme samme sted
på blanketten nede i høyre hjørne.
Vitnemålet skal stemples med skolens stempel. På vitnemålets bakside er trykt generelle opplysninger om vitnemålet.
Karakterrubrikker som ikke fylles ut, føres med stiplet linje.
10.1.
Vitnemål over to sider
Hvis all teksten ikke får plass på én side, føres vitnemålet over to sider på to blanketter. Under siste fag på side 1 skal det være en stiplet linje. På side 1 føres sted, dato skole, og det underskrives på vanlig måte av to personer, og vitnemålet stemples med skolens stempel. ”Side 1 av 2” føres nederst til høyre under underskrifter. Vitnemålsnummer føres på alle sider i vitnemål og vedlegg.
Side 2 i vitnemålet begynner med
Elevens navn og fødselsnummer
Tekst: forts. fra side 1
En overskrift mellom stiplede linjer med ledetekst om kode, fag, standpunktkarakter, eksamenskarakter, eksamensform, år og fagmerknader
Deretter fortsetter fagene det er gitt vurdering i.
Etter siste fag som det er gitt vurdering i, føres en stiplet linje. Under denne linjen føres avslutningen av vitnemålet som for vitnemål på en side. "Side 2 av 2" føres nederst til høyre under underskrifter.
Henvendelser knyttet til innholdet i dette brevet skal gå tjenesteveg.
 
 
 
 
 
Vurdering i grunnopplæringen
Føring av vitnemål for grunnskolen
Føring av kompetansebevis for videregående opplæring
Presisering av forskrifter om underveis- og sluttvurdering