Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Innledning
Generell del
Prinsipper for opplæringen
Omtale av vurdering
Fag- og timefordeling
Fagkoder
Grunnskolen
Videregående opplæring
Fellesfag
Studiespesialisering
Musikk, dans og drama
Idrett
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Utdanningsdirektoratet
Rammeverk for nasjonale prøver 2007
Del I. Innledning og organisering
Hensikten med et felles rammeverk for de nasjonale prøvene er å etablere et felles grunnlag for utforming, gjennomføring, rapportering og bruk av de norske nasjonale prøvene. Ved å etablere en felles beskrivelse av hva som skal prøves og hvordan, skal rammeverket bidra til klarhet og åpenhet om prøvene. Rammeverket omfatter felles retningslinjer og kravspesifikasjoner for utforming av prøvene, samt rapportering og bruk av prøveresultatene.
Rammeverket omfatter også beskrivelser av organiseringen av arbeidet med prøvene og bidrar således til nødvendige rolleavklaringer.
Rammeverk for nasjonale prøver som styringsdokument er i første omgang et dokument utarbeidet for prøveutformere, Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. I forbindelse med operasjonaliseringen av rammeverkets innhold vil det bli utviklet andre dokumenter for informasjon og administrering tilpasset de ulike berørte instanser.
Rammeverket skal sikre en viss stabilitet for og kvalitet i arbeidet med prøvene. Parallelt med dette er det viktig at et rammeverk av denne typen er dynamisk slik at nødvendige justeringer kan gjøres ved behov.
Bakgrunn for nasjonale prøver
Det ble avholdt nasjonale prøver første gang i Norge våren 2004. Fra begynnelsen av 1990-tallet hadde det da vært diskusjoner om etablering av et nasjonalt system for kvalitetsvurdering. I løpet av 1990- og begynnelsen av 2000-tallet har det i flere sentrale utredningsarbeider, stortingsmeldinger og stortingsproposisjoner blitt foreslått å etablere et slikt system.1 I Budsjett-innst. S. nr. 12 (2002-2003) vedtok Stortinget etableringen av et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem der de nasjonale prøvene skulle inngå som et element.
De nasjonale prøvene har vært gjennomført i to omganger våren 2004 og våren 2005. Arbeidet med prøvene er evaluert og flere forbedringspunkter er påpekt. På bakgrunn av erfaringer med gjennomføring av de nasjonale prøvene og tilrådninger fra evalueringen vedtok regjeringen 27. mars 2006 et nytt grunnlag for utarbeiding og gjennomføring av de nasjonale prøver.
1 Moe-utvalget 1997, Innst. S. nr. 12 til St. prp. nr. 1 (1998-99), St. meld. nr. 28 (1998-1999) Mot rikare mål, Inst. S. nr. 214 (1998-1999), NOU 2002:10 Førsteklasses fra første klasse, St.prp. nr. 1 (2002-2003), Budsjett-innst. S. nr. 12 (2003-2004), St. meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring, Inst. S. nr. 268 (2003-2004)
 
Organisering av arbeidet med de nasjonale prøvene
I oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 23. mai 2006 gis Utdanningsdirektoratet ansvar for å utarbeide og gjennomføre prøver høsten 2007. Oppdragsbrevet definerer formålet for prøvene og gir føringer om tidspunkt og årstrinn for gjennomføringen.
Arbeidet med de nasjonale prøvene i Norge omfatter og involverer flere ulike instanser med ulike oppgaver og ulike ansvarsområder. Dette fordrer en klar ansvarsdeling og tydelige rolleavklaringer. I det følgende blir organiseringen, samt oppgave- og ansvarsfordelingen av arbeidet med de nasjonale prøvene beskrevet.
Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet bestemmer formål for de nasjonale prøvene i oppdragsbrev til Utdanningsdirektoratet. I oppdragsbrevet bestemmes hva som skal prøves og tidspunkt for gjennomføringen av prøvene.
Kunnskapsdepartementet fastsetter rammeverket for de nasjonale prøvene, etter forslag fra Utdanningsdirektoratet.
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet har ansvar for å utarbeide rammeverk for de nasjonale prøvene. Utformingen av rammeverket er gjort av en arbeidsgruppe forankret i direktoratet og har vært sammensatt av internasjonale og nasjonale fagpersoner i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har videre ansvar for oppfølging av rammeverket og forslag til revisjon av dette på bakgrunn av erfaringer med de nasjonale prøvene.
Rammeverk for nasjonale prøver, fastsatt 12. september 2006, definerer rammene for utviklingen av de nasjonale prøvene. Rammeverket beskriver formålet for nasjonale prøver og avgrenser de grunnleggende ferdighetene som skal kartlegges i tråd med Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev. Rammeverket angir også psykometriske krav og krav til rapportering fra prøvene.
Utdanningsdirektoratet har ansvar for å inngå tidsavgrensede avtaler med institusjoner som skal utarbeide de ulike prøvene og med en ekstern kvalitetssikrer. På bakgrunn av vurderinger fra ekstern kvalitetssikrer skal direktoratet sikre at de nasjonale prøvene utarbeides i henhold til føringer og krav fastsatt i rammeverket. Dersom den eksterne kvalitetssikringen avdekker potensielle problemområder skal direktoratet iverksette tiltak som sikrer måloppnåelse.
Direktoratet skal godkjenne de ferdige prøvene for trykking.
Utdanningsdirektoratet har et overordnet informasjonsansvar for nasjonale prøver. Dette innebærer bl.a. dialog med aktuelle brukerorganisasjoner, håndtering av pressehenvendelser ved spørsmål om nasjonale prøver og ansvar for publisering av informasjons- og veiledningsmateriell knyttet til gjennomføringen av prøvene og bruken av resultatene fra prøvene.
I operasjonaliseringen av prøvene har Utdanningsdirektoratet ansvar for administrasjon og gjennomføring av de nasjonale prøvene. Direktoratet har ansvar for fastsettelse av felles skala for vurdering av resultatene fra de nasjonale prøvene. Utdanningsdirektoratet har ansvar for etablering og ivaretakelse av IT-systemer for rapportering av resultater, og er behandlingsansvarlig for dataene i henhold til Personopplysningsloven.
Prøveutformere
De nasjonale prøvene skal utarbeides i henhold til føringer og krav fastsatt i rammeverket. Rammeverket vil være en del av avtalen som regulerer oppdraget som inngås med prøveutformerne. Avtalene vil videre regulere eierskap, budsjettrammer, veiledningsmateriell, ansvar for opplæring mv. Etter avtale med Utdanningsdirektoratet har følgende institusjoner ansvar for å utarbeide nasjonale prøver:
Lesing på norsk på 5. trinn: Universitetet i Stavanger v/ Nasjonalt lesesenter
Lesing på norsk på 8. trinn: Universitetet i Oslo v/ ILS
Lesing på engelsk: Universitetet i Bergen
Regning: NTNU v/ Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.
Ekstern kvalitetssikrer
Ekstern kvalitetssikring innebærer jevnlig vurdering av hovedtrekkene i prøveutformingen, og en spesiell oppfølging av prioriterte områder. Formålet skal være å påse at potensielle problemområder blir avdekket slik at tiltak som sikrer måloppnåelse i henhold til rammeverket, kan iverksettes. Rollen som ekstern kvalitetssikrer er formalisert som en del av den totale prosjektorganisasjonen.
Rammeverket for nasjonale prøver utgjør grunnlagsdokumentet som prøveutformingen skal vurderes i forhold til. Med utgangspunkt i dette grunnlagsdokumentet skal følgende dokumenter være gjenstand for ekstern kvalitetssikring:
prøvene i sin helhet for pilotering
prøveutformers tekniske rapport om resultater fra pilotering av prøver
prøvene i sin helhet som endelig prøve
prøveutformers tekniske rapport om resultater fra gjennomføring av endelig prøve
I praksis innebærer dette at prøveutformerne skal rapportere parallelt til Utdanningsdirektoratet og ekstern kvalitetssikrer i løpet av prøvekonstruksjonsprosessen om hvordan kravene i rammeverket ivaretas. Ekstern kvalitetssikrer har ansvar for å følge prøveutformingen på grunnlag av de tekniske rapportene. På bakgrunn av de tekniske rapportene skal ekstern kvalitetssikrer holde Utdanningsdirektoratet løpende orientert og i god tid legge frem forslag til forbedringer og tiltak når det er nødvendig. Med utgangspunkt i ekstern kvalitetssikrers vurderinger vil Utdanningsdirektoratet følge opp arbeidet med prøveutformingen.
Oppdraget om ekstern kvalitetssikring vil bli nærmere beskrevet i en egen avtale. Universitetet i Oslo ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) skal være Utdanningsdirektoratets eksterne kvalitetssikrer i arbeidet med nasjonale prøver.
Referansegruppe
Referansegruppen skal være en arena for informasjon til berørte interessenter om pågående prosesser i arbeidet med nasjonale prøver. Videre skal det være en anledning til å drøfte problemstillinger og gi innspill til de veivalg som gjøres i arbeidet. Forumet skal ha en rådgivende funksjon og ikke fatte vedtak. Følgende organisasjoner deltar i referansegruppen: Elevorganisasjonen, Foreldreutvalget for grunnskolen, Kommunenes sentralforbund, Friskoleorganisasjonen, Norsk Lektorlag, Norsk Skolelederforbund, Oslo kommune, Skolenes Landsforbund, Samarbeidsrådet for yrkesopplæring, Utdanningsforbundet.
Organisasjonskart – ansvars- og rolledeling i arbeidet med nasjonale prøver
 
Innhold
Del I. Innledning og organisering
Del II. Formål og grunnleggende ferdigheter
Del III. Krav til prøvene og gjennomføring
Vedlegg 1: Plan for prosedyre for etablering av skala
Vedlegg 2: Om reliabilitet og validitet
Hele dokumentet (PDF-format)
 
Vurdering i grunnopplæringen
Føring av vitnemål for grunnskolen
Føring av kompetansebevis for videregående opplæring
Presisering av forskrifter om underveis- og sluttvurdering