Forskrifter

Planer

Kunnskapsløftet
Innledning
Generell del
Prinsipper for opplæringen
Omtale av vurdering
Fag- og timefordeling
Fagkoder
Grunnskolen
Videregående opplæring
Fellesfag
Studiespesialisering
Musikk, dans og drama
Idrett
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Kunnskapsløftet
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring
Dokumentasjonsordningene for elever, privatister, lærlinger, lærekandidater, praksiskandidater og voksne i videregående opplæring i Kunnskapsløftet er fastsatt i Forskrift av 23. juni 2006 nr.724 til Lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen med seinere endringer. Bestemmelser om rett til dokumentasjon og utstedelse av ny dokumentasjon for videregående opplæring. er gitt i Forskrift til Opplæringslova § 4-30 [3-38]. Kunnskapsdepartementet har delegert fastsetting av utfyllende bestemmelser for føring av disse dokumentene til Utdanningsdirektoratet, jf. Forskrift til Opplæringslova § 4-34 [3-46].
(Sist endret 15. januar 2009)
1.
Oversikter over dokumentasjonstyper
1.
1. Dokumentasjonstyper i videregående opplæring
1.
2. Hvem skal ha hvilken dokumentasjon?
1.
3. Kontroll av fagsammensetning
1.
4. Generell studiekompetanse
2.
Prinsipper for føring av dokumentasjon i Kunnskapsløftet
2.
1. Vitnemål
2.
1.
1.
Føring av karakterer på vitnemål og kompetansebevis
2.
1.
2.
Rekkefølge for føring av fag
2.
1.
3.
Omfang
2.
1.
4.
Fordypning
2.
1.
5.
Høyeste nivå
2.
1.
6.
Fag som ikke kan føres på samme vitnemål
2.
1.
7.
Fritak
2.
1.
8.
Godkjenning av utdanning fra utlandet
2.
1.
9.
Tilrettelagt treårig løp for elever fra språklige minoriteter
2.
1.
10.
FFremmedspråk det ikke gis opplæring i
2.
1.
11.
Fullført, men ikke bestått opplæring i Reform94
2.
1.
12.
Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet
2.
1.
13.
Fag fra Kunnskapsløftet som skal føres på dokumentasjon for Reform 94
2.
1.
14.
Godkjenning av realkompetanse
2.
1.
15.
Prinsipper for påbygging til generell studiekompetanse i Kunnskapsløftet
2.
1.
16.
Orden
2.
1.
17.
Atferd
2.
1.
18.
Fravær
2.
1.
19.
Eksamensformer
2.
1.
20.
Eksamensformer
3.
Oppsett av vitnemål
3.
1. Vitnemål i studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer
3.
1. 1. Vitnemål over to sider
3.
1. 2. Særskilt om vitnemål i yrkesfaglige utdanningsprogrammer
4.
Kompetansebevis
4.
1. Føring av kompetansebevis
5.
Oppsett av kompetansebevis
5.
1. Kompetansebevis i studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer
5.
1. 1. Kompetansebevis over to sider
5.
1. 2. Prosjekt til fordypning
5.
1. 3. Lærlinger med lærekontrakt som omfatter opplæring i programfag som er fastsatt i fag- og timefordelingen for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole
5.
2. Opplæring etter individuell opplæringsplan
5.
2. 1. Lærekandidater
 
Eksempler på føring av vitnemål og kompetansebevis
Studieforberedende utdanningsprogram
Vitnemål idrettsfag
Vitnemål dans
Vitnemål drama
Vitnemål musikk
Vitnemål realfag
Vitnemål realfag Vg2 utland
Vitnemål Vg1 studiespesialisering Vg2 og Vg3 formgivingsfag
Yrkesfaglige utdanningsprogram
1)
Fagopplæring
Vitnemål tømrerfaget
Vitnemål automatiseringsfaget § 4-49b
2)
Opplæring i skole
Vitnemål romteknologi
Kompetansebevis romteknologi Vg3
Kompetansebevis data og elektronikk Vg2
3)
Særløp
Vitnemål steinfaget særløp1. Oversikter over dokumentasjonstyper
1.1.
Dokumentasjonstyper i videregående opplæring
Vitnemål:
Fullført og bestått opplæring Vg1, Vg2 og Vg3 i skole
Fullført og bestått fagopplæring iht. fastsatt tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet
Unntak: Jf. Forskrift til Opplæringslova § 4-32 [3-44]
Fagbrev eller svennebrev:
Fullført og bestått fagopplæring iht. fastsatt tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet
Kompetansebevis:
Fullført deler av opplæring som det i Læreplanverket for Kunnskapsløftet gis vurdering i. Kompetansebevis kan utstedes selv om opplæringen ikke er bestått.
1.2.
Hvem skal ha hvilken dokumentasjon?
 
Elev
Privatist
Lærling
Lærekandidat
Voksen iht. Oppl.lov
Praksiskandidat
Vitnemål
X
X
X
 
X
 
Fag- /svennebrev
 
 
X
 
X
X
Kompetansebevis
X
X
X
X
X
X
1.3.
Kontroll av fagsammensetning
Bestemmelser om krav til fagsammensetning for Kunnskapsløftet er gitt i rundskriv fra Kunnskapsdepartementet F-012-2008, vedlegg 1.
Verktøy for digital kontroll av vitnemål og kompetansebevis vil bli tilgjengelig på http://info.samordnaopptak.no
1.4.
Generell studiekompetanse
Minstekrav til generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav til høgre utdanning er hjemlet i Forskrift nr. 173 om opptak til høyere utdanning av 31. januar 2007.
2. Prinsipper for føring av dokumentasjon i Kunnskapsløftet
2.1.
Vitnemål
Vitnemål er dokumentasjon som blir gitt for fullført og bestått treårig opplæringsløp som gir studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Vitnemål gis også som dokumentasjon for fullført og bestått fagopplæring (Forskrift til Opplæringslova § 4-31 [3-42]).
Førstegangsvitnemål
Vilkår for at et vitnemål kan godkjennes som førstegangsvitnemål, er gitt i Forskrift til Opplæringslova § 4-31a [3-43] og Forskrift om opptak til høyere utdanning § 7-2. Vitnemål som oppfyller kravene til førstegangsvitnemål, påføres vitnemålsmerknad ”Førstegangsvitnemål” (VMM06).
Prinsipper for føring av vitnemål
Sluttvurdering skal føres enten med vurderingsordning fastsatt i læreplanverket for Kunnskapsløftet eller med fritak, eventuelt med godkjent realkompetanse i henhold til Forskrift til Opplæringslova § 4-37 [4-13]. Bare godkjente fagkoder i Kunnskapsløftet kan føres på dokumentasjon fra Kunnskapsløftet.
Elever som tar fag utover fastsatte minstekrav til timetall og fagsammensetning i Kunnskapsløftet, eller tar fag som privatist innen ordinært opplæringsløp, kan velge om disse skal påføres vitnemålet. Krav til antall eksamener i henhold til gjeldende bestemmelser om uttrekk til eksamen må være oppfylt.
2.1.
1.
Føring av karakterer på vitnemål og kompetansebevis
Bestemmelser for føring av karakterer for elever og privatister er gitt i Forskrift til Opplæringslova § 4-34 [3-38]. I læreplaneverket for Kunnskapsløftet er det fastsatt hvilke vurderingsuttrykk som skal føres på dokumentasjonen for hvert fag. I fag som føres med flere koder på vitnemålet (f.eks skriftlig og muntlig vurdering i faget), er omfanget knyttet til en av kodene.
2.1.
2.
Rekkefølge for føring av fag
Fagene føres ordnet alfanumerisk etter fagkode under følgende overskrifter:
Fellesfag
Felles programfag
Valgfrie programfag
Uspesifiserte programfag
Prosjekt til fordypning
2.1.
3.
Omfang
Fellesfag føres med akkumulert årstimetall i 60-minutters enheter. Programfag føres med årstimetall i 60-minutters enheter for hvert nivå.
2.1.
4.
Fordypning
Fordypning er i Kunnskapsløftet del av fastsatt krav til fag- og timefordeling, jf. rundskriv F-012-2006, vedlegg 1, og føres ikke som merknad på vitnemål. Markering av fordypning i realfag skal heller ikke føres.
2.1.
5.
Høyeste nivå

Bestemmelser om vurdering av fag på høyeste nivå er gitt i Forskrift til Opplæringslova § 4-13. Det går fram av vurderingskapittelet i de enkelte læreplaner for Kunnskapsløftet hvilke fag som kan tas på høyeste nivå og samtidig gi godkjenning av lavere nivå i faget. I fellesfag føres standpunktkarakter for elever og eksamenskarakterer for elever og privatister på høyeste nivå sammen med omfanget for hele opplæringen. For elever føres programfag med standpunktkarakterer og eventuelle eksamenskarakterer på alle nivåer, jf. Forskrift til Opplæringslova § 4-34 [3-46]. Privatister kan velge om eventuelle karakterer for lavere nivå skal føres på vitnemål og kompetansebevis. Når karakter ikke føres, føres fagnivået med fagkode og omfang med ”Fritatt” i karakterrubrikken og fagmerknad ”Bestått fag på høyere nivå” (FAM17). Dette gjelder også når privatisteksamen i programfag i fremmedspråk nivå III godskriver fremmedspråk som obligatorisk fellesfag.

2.1.
6.
Fag som ikke kan føres på samme vitnemål
Samme fellesfag fra et lavere nivå enn dokumentasjonen gjelder for, føres ikke når dette ikke inngår i fastsatt vurderingsordning for faget, jf. Forskrift til Opplæringslova § 4-34 [3-46].
2.1.
7.
Fritak
Med hjemmel i Forskrift til Opplæringslova § 1–12 kan rektor etter søknad gi fritak fra opplæring i fag som inngår i fagfordelinga, dersom eleven tidligere har bestått det samme faget eller har bestått likeverdig eller mer omfattende opplæring i faget.
Bestemmelser om fritak fra opplæring og vurdering i norsk sidemål er gitt i Forskrift til Opplæringslova § 1-11, og § 4–11 [3-22].
Bestemmelser om fritak fra opplæring og vurdering fra den praktiske delen av kompetansemålene i faget kroppsøving, er gitt i Forskrift til Opplæringslova § 1–12, § 4-12 [3-23]og § 4 -38 [4-16].
Bestemmelser om fritak for fag for privatister og de som følger videregående opplæring spesielt organisert for voksne, er gitt i Forskrift til Opplæringslova § 1–13. Dette føres med ”Fritatt” i karakterrubrikken med fagmerknad ”Fritatt for opplæring”. (FAM01)
2.1.
8.
Godkjenning av utdanning fra utlandet
Bestemmelser om krav til godkjenning av utdanning i utlandet tilsvarende Vg1 og/eller Vg2 i studieforberedende utdanningsprogram i Norge, er gitt i rundskriv fra Kunnskapsdepartementet F-012-08, vedlegg 1, pkt. 3.3.1.2.
Fellesfag og programfag som inngår som krav til fagsammensetning innen aktueltprogramområde, føres enkeltvis på vitnemålet som fritak med fagmerknad ”Bestått fag utland” (FAM15). Differansen mellom totalt årstimetall og fagene det er ført separat fritak for, føres med fritak for uspesifisert programfag, kode UPF94xx med omfang som oppfyller krav til totalt årstimetall for årstrinnet og fagmerknad ”Bestått Vg1 utland”. (FAM24) og/eller "Bestått Vg2 utland" (FAM25). Dersom dokumentasjon for godkjent utdanning i utlandet er påført fravær, skal dette påføres vitnemålet.
2.1.
9.
Tilrettelagt treårig løp for elever fra språklige minoriteter i

Inntil 280 årstimer til styrket opplæring i norsk og engelsk for elever fra språkligeminoriteter (Rundskriv F-012-08, vedlegg 1, pkt. 3.3.1.2 side 18) føres som fellesfag NOR3001 (Vg1), NOR3002 (Vg2) og NOR3003 (Vg3) og/eller ENG3001 (Vg1), ENG3002 (Vg2) og ENG3003 (Vg3) med vurderingsform ”Deltatt” og fagmerknad FAM19 ”Utvidet omfang i norsk,” FAM26 ”Utvidet omfang i engelsk”. Lokalt fastsatt omfang føres for hvert årstrinn som årstimer i 60-minutters enheter. Disse timene kommer i stedet for 280 årstimer som i den ordinære fag- og timefordelingen skal brukes til valg av programfag fra programområder i studieforberedende utdanningsprogrammer.

2.1.
10.
Fremmedspråk det ikke gis opplæring i

Det er etablert privatistordning for fremmedspråk det ikke gis opplæring i (Rundskriv F-012-08, vedlegg 1, punkt 3.3.1.1 og 3.3. 1.2, side 10-13). Som fellesfag føres bare eksamenskarakterer med omfang 225 årstimer for nivå I eller nivå II. Som programfag føres omfang 140 årstimer for hvert nivå med «Fritatt» i rubrikken for eksamenskarakter og fagmerknad ”Bestått fag på høyere nivå” når det ikke foreligger karaktervurdering på disse nivåene. Når det foreligger karaktervurdering på et lavere nivå, kan privatisten velge om denne skal føres på dokumentasjonen.

2.1.
11.
Fullført, men ikke bestått opplæring i Reform94
Bestemmelser om fullført, men ikke bestått opplæring i Reform 94 er gitt i Forskrift til Opplæringslova, § 24–6 og § 24–9.
2.1.
12.
Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet
Bestemmelser om overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet er gitt i brev til fylkesmenn, fylkeskommuner og videregående skoler fra Kunnskapsdepartementet av 19.09. 2006 for Vg1, og i brev til fylkesmenn, fylkeskommuner og videregående skoler fra Utdanningsdirektoratet av 10.09. 2007 for Vg2 og Vg3.
Fag fra Reform 94 som er videreført som ekvivalente fag i Kunnskapsløftet i henhold til tabeller i Utdanningsdirektoratets brev av 10.09. 2007, føres med fagkode og fagbetegnelse for Kunnskapsløftet. Fag fra Reform 94 som ikke er videreført i Kunnskapsløftet og som skal dokumenteres i Kunnskapsløftet, føres med karakter som uspesifisert programfag med godkjente koder fastsatt av Utdanningsdirektoratet (UPF94xx) med fagmerknad ”Bestått fag R94 <FAGKODE>. (FAM13).
Når flere fag i Reform94 samlet godkjennes som likeverdig med ett fag i Kunnskapsløftet, føres ett av fagene med karakter og fagmerknad (FAM13) på fagkoden for Kunnskapsløftet. De øvrige fagene føres med karakter og fagmerknad (FAM13) på koder for uspesifiserte programfag (UPF) uten omfang.
Særskilt for elever med bestått grunnkurs allmenne, økonomiske og administrative fag i Reform 94 som fullfører videregående opplæring i studiespesialiserende utdanningsprogram i Kunnskapsløftet
Elever med bestått grunnkurs allmenne, økonomiske og administrative fag i Reform 94 som fullfører videregående opplæring i studiespesialiserende utdanningsprogram i Kunnskapsløftet, må oppfylle krav til fag- og timefordeling i Kunnskapsløftet, jf. f-12-08, tabell 4 og 7. Bestått økonomi og informasjonsbehandling fra grunnkurs allmenne, økonomiske og administrative fag godskrives som valgfritt programfag i Kunnskapsløftet.
Særskilt for elever med grunnkurs og videregående kurs I i studieretning for økonomiske og administrative fag fra Reform 94
Ved oppfylling av krav til årstimetall i Vg3 studiespesialiserende utdanningsprogram blir sum årstimer minimum 2663 årstimer når grunnkurs og VKI i R94 er 60 uketimer over to år.
Med bedriftsøkonomi 1 som fellesfag i stedet for geografi og eldre historie, og som fullfører Vg3 etter Kunnskapsløftet:
Geografi føres som fritak med omfang og fagkode i Kunnskapsløftet med fagmerknad Bestått VKI ØA R94 (FAM30)
Historie føres med fagkode og akkumulert omfang etter Vg3. Eksamen etter Vg3 omfatter hele faget.
Fag fra R94 som er videreført i Kunnskapsløftet, føres med fagkode og omfang for Kunnskapsløftet, og fagmerknad ”Bestått fag R94 <FAGKODE>. (FAM13). jf. brev til fylkesmenn, fylkeskommuner og videregående skoler fra Utdanningsdirektoratet av 10.09. 2007.
Studieretningsfag fra R94 som ikke er videreført i Kunnskapsløftet, føres som beskrevet i 2.1.12, annet ledd.
AA6010 Bedriftsøkonomi I kan inngå som programfag og gi fordypning når faget videreføres med SAM3035 Økonomi og ledelse i Kunnskapsløftet.
Fag fra ordninger før Reform 94 som kan krediteres i Kunnskapsløftet, føres med fritak som uspesifiserte programfag (koder UPF9001 – UPF9020 eller UPF9900, omfang fastsettes lokalt) med merknad ”Bestått fag < åååå> (FAM16). Utdanningsdirektoratet avgjør hvilke fag som kan godkjennes der det oppstår tvil om dette.
2.1.
13.
Fag fra Kunnskapsløftet som skal føres på dokumentasjon for Reform 94
Bestemmelser om overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet er gitt i brev til fylkesmenn, fylkeskommuner og videregående skoler fra Kunnskapsdepartementet av 19.09. 2006 for Vg1, og i brev til fylkesmenn, fylkeskommuner og videregående skoler fra Utdanningsdirektoratet av 10.09. 2007 for Vg2 og Vg3.

Karakterer for fag fra Reform 94 som er videreført som ekvivalente fag i Kunnskapsløftet i henhold til tabell i Utdanningsdirektoratets brev av 10.09. 2007, føres med fagkode og fagbetegnelse for Reform 94. Karakterer for nye fag i Kunnskapsløftet føres på dokumentasjon for Reform 94 som uspesifisert studieretningsfag (kodeserie VF01xx, VF02xx, VF03xx) og merknad ”Bestått fag LK06 <FAGKODE>”. Når studieretningsfag i Reform 94 erstattes med programfag i Kunnskapsløftet og disse har flere årstimer, føres overskytende årstimer med kode for uspesifisert studieretningsfag VF0xxx, med stiplet linje i karakterrubrukken og fagmerknad ”Bestått fag LK06 <FAGKODE>”.

Elever som ikke har bestått økonomi og informasjonsbehandling innen siste avholdte eksamen våren 2008, kan innen våren 2010 få vitnemål etter Reform 94 ved å ta 140 årstimer programfag i LK06 eller studieretningsfag i Reform 94. Programfaget/studieretningsfaget må være et samfunns-, økonomi- eller informasjonsteknologifag som kan relateres til læreplanen i økonomi og informasjonsbehandling.
Dette føres på dokumentasjonen for Reform 94 som følger:
Når AA1010 erstattes av studieretningsfag i reform94:
Erstatningsfaget føres med sin fagkode i stedet for AA1010, med oppnådd(e) karakter(er) og fagmerknad ”Erstatter <AA1010>"
Når AA1010 erstattes av programfag fra Kunnskapsløftet:
AA1010 føres med oppnådd(e) karakter(er) i erstatningsfaget med fagmerknad ”Bestått fag LK06 <FAGKODE>”
Siste anledning til å utstede vitnemål og kompetansebevis for Reform 94 er våren 2010, jf, Forskrift til Opplæringslova § 24-6.
2.1.
14.
Godkjenning av realkompetanse
Bestemmelser om realkompetansevurdering er gitt i Forskrift til Opplæringslova § 4- 37 [4-13].
Godkjent realkompetanse i hele fag føres på vitnemål/kompetansebevis med omfang, fagkode, fagbenevnelse for hvert fag, ”Godkjent” i rubrikken for eksamenskarakter og fagmerknad FAM18 ”Realkompetansevurdert”. Godkjent realkompetanse i deler av fag føres på kompetansebevis med omfang, fagkode, fagbenevnelse for hvert fag, stiplet linje i rubrikkene for standpunkt- og eksamenskarakter med fagmerknad FAM03 Jf. vedlegg. I vedlegget føres følgende:
  Følgende deler av faget <FAGKODE> <FAGNAVN> er godkjent etter realkompetansevurdering:
  ... (Her gjøres rede for delene av faget som er vurdert)
Når de resterende delene av faget på et senere tidspunkt er godkjent etter realkompetansevurdering, blir hele faget å føre som godkjent.
2.1.
15.
Prinsipper for påbygging til generell studiekompetanse i Kunnskapsløftet
Elever som tas inn til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse i Kunnskapsløftet på bakgrunn av fullført og bestått yrkesfaglig grunnkurs og VKI fra Reform94, følger fastsatt fag- og timefordeling for Kunnskapsløftet.
Det vises til bestemmelser om overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet gitt i brev til fylkesmenn, fylkeskommuner og videregående skoler fra Kunnskapsdepartementet av 19.09. 2006 for Vg1, og i brev til fylkesmenn, fylkeskommuner og videregående skoler fra Utdanningsdirektoratet av 10.09. 2007 for Vg2 og Vg3.
2.1.
16.
Orden
På vitnemålet for elever føres vurdering i atferd etter en tredelt skala: god, nokså god, lite god, jf. Forskrift til Opplæringslova § 4-9 [3-5]. Bare standpunktkarakter for siste årstrinn i skole føres på vitnemålet.
2.1.
17.
Atferd
På vitnemålet for elever føres vurdering i atferd etter en tredelt skala: god, nokså god, lite god. Jf. Forskrift til Opplæringslova § 4-9 [3-5]. Bare standpunktkarakter for siste årstrinn i skole føres på vitnemålet.
2.1.
18.
Fravær
For elever føres fravær i dager og enkelttimer for hvert årstrinn, jf. Forskrift til
opplæringslova, § 4-35 [3-47]. Når eleven krever at årsaken til fraværet påføres dokumentasjonen, føres vitnemålsmerknad VMM16 årsak til fravær dokumentert i vedlegg. Elevens dokumentasjon for årsaken til fraværet føres i attestert vedlegg påført vitnemåls-/kompetansebevisnummer.
2.1.
19.
Eksamensformer
Vurdering i hvert fag skal føres med standpunkt og/eller eksamenskarakter. Ved en eventuell eksamen skal eksamensformen føres på vitnemålet.
Forskrift til Opplæringslova § 4-19 [3-30]inneholder de eksamensformene som kan føres på vitnemålet:
Eksamensform
Føres på dokumentasjon som
Skriftlig eksamen
S
Muntlig eksamen
M
Muntlig-praktisk eksamen *
MP
Praktisk eksamen
P
*
Privatisteksamen i naturfag (skriftlig og muntlig-praktisk eksamen med en felles karakter) føres på dokumentasjon med eksamensform MP.
Det fremgår av kodeverket for Kunnskapsløftet hvilke fagkoder eksamensformene er knyttet til. Jf. Grep.
2.1.
20.
Dispensasjoner
Ved dispensasjoner innvilget av Utdanningsdirektoratet med hjemmel i forskrift til opplæringsloven § 23-1, føres dette som vitnemålsmerknad VMM17-19 <dispensasjonsvedtak - tekst>. Teksten vil gå frem av dispensasjonsvedtaket.
3. Oppsett av vitnemål
Det skal bare brukes vitnemålsblankett for Kunnskapsløftet, fastsatt av Utdanningsdirektoratet.
For hvert fag føres omfang, fagkode, fagbenevnelse, standpunktkarakter og/eller eksamenskarakter og eksamensform, året for vurderingen (V<åå>/H<åå>) og eventuelle fagmerknader i høyre marg. Det kan bare føres merknadstekster godkjent av Utdanningsdirektoratet:
Kode
Merknadstekst
Bruksområde
FAM01
Fritatt for opplæring
Fagmerknad når det føres fritak for opplæring iht. Forskrift til Opplæringslova
FAM02
Fritatt for vurdering
Fagmerknad når det føres fritak for vurdering iht. Forskrift til Opplæringslova
FAM03
Jf. vedlegg
FAM04
Eksamen annullert
Fagmerknad når det føres fritak iht. Forskrift til Opplæringslova § 4-27 [3-37]
FAM12
Karakter føres ikke
FAM13
Bestått fag R94 <FAGKODE>
Fagmerknad for godkjenning av fag fra Reform 94, jf. pkt. 2.1.12
FAM14
Fritatt for vurdering, praktisk del
Fagmerknad vedr. kroppsøving iht. Forskrift til Opplæringslova § 4-12 [3-23]
FAM15
Bestått fag utland
Fagmerknad ved fritak ført med koder for fag i LK06
FAM16
Bestått fag <åååå>
Fagmerknad for godkjenning av fag fra tidligere ordninger, jf. pkt. 2.1.12
FAM17
Bestått fag høyere nivå
Fagmerknad når det føres fritak for nivået, jf. pkt 2.1.6
FAM18
Realkompetansevurdert
Fagmerknad når det føres godkjent iht. Forskrift til Opplæringslova § 4-37 [4-13]
FAM19
Utvidet omfang i norsk
Fagmerknad knyttet til fagkode NOR3001, NOR3002 og NOR3003
FAM20
Fagmerknad ved vurdering iht. norsk som andrespråk, R94
FAM24
Bestått Vg1 utland
Fagmerknad ved fritak for fag ført med kode UPF9xxxx
FAM25
Bestått Vg2 utland
Fagmerknad ved fritak for fag ført med kode UPF9xxxx
FAM26
Utvidet omfang i engelsk
Fagmerknad knyttet til fagkode ENG3001, ENG 3002 og ENG 3003
FAM27
Fagprøve
FAM28
Svenneprøve
FAM30
Bestått VKI ØA R94
Det føres vitnemålsmerknader fastsatt av Utdanningsdirektoratet i avsatt felt i følgende tilfeller:
Vitnemålsmerknader - førstegangsvitnemål
Kode Merknadstekst
VMM06 Førstegangsvitnemål
VMM07 Utvidet tid som følge av deltakelse i internasjonal utveksling som medfører tap av opplæringstid, folkehøgskole, verneplikt eller omsorgsarbeid med et omfang på minst 9 måneder.
VMM08 Utvidet tid som følge av omvalg av Vg1 eller Vg2.
VMM09 Utvidet tid som følge av fravær på grunn av langvarig sjukdom.
VMM10 Utvidet tid som følge av rett til ekstra opplæringstid etter reglene i Opplæringslova § 3-1 femte ledd.
Dersom førstegangsvitnemålet er knyttet til vilkår iht. Forskrift til Opplæringslova, § 4-31a [3-43] , 4. ledd, pkt. a – d, føres tilleggsmerknad VMM07 – VMM10.
Andre vitnemålsmerknader:
Kode Merknadstekst
VMM11 Eksamen avlyst. Jf. vedlegg til vitnemål for videregående opplæring.
VMM12 Bestått yrkeskompetanse iht. Forskrift til Opplæringslova
VMM14 Opplæring i programfag inngår i lærekontrakten, jf. Forskrift til Opplæringsloven.
VMM15 Sum omfang, fravær, orden og atferd gjelder opplæring i skole.
VMM16 Årsak til fravær dokumentert i vedlegg
VMM17 <dispensasjonsvedtak - tekst>
VMM18 <dispensasjonsvedtak - tekst>
VMM19 <dispensasjonsvedtak - tekst>
VMM11 og VMM14-19 kan også føres som merknad på kompetansebevis.
3.1.
Vitnemål i studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer
Sluttvurdering som en elev/privatist har oppnådd, føres på en vitnemålsblankett. Hvis ikke all tekst får plass på denne blanketten, føres resterende tekst på en ny blankett.
Til føringen av vitnemålet brukes Times New Roman, skriftstørrelse 11. Teksten føres ovenfra og ned med opplysninger om:
elevens/privatistens/lærlingens navn og 11-sifrete personnummer. Navn og personnummer i fete typer.
året opplæringen er bestått
kode og navn på utdanningsprogram* i Vg1 og programområde og utdanningsprogram i Vg2 og Vg3. Opplysningene om Vg1, Vg2 og Vg3 føres på hver sin linje. For påbygging til generell studiekompetanse føres ikke navnet på utdanningsprogram.
opplæringsløpet fører fram til generell studiekompetanse og/eller yrkeskompetanse
*
Når Vg1 og Vg2 er godkjent grunnkurs og VK1 fra Reform94, brukes koden R94GK1 - med tekst Reform 94 - grunnkurs for Vg1, R94VK1 - med tekst Reform 94 - VK1 for Vg2.
Over det første faget det gis vurdering i føres en overskrift mellom stiplede linjer med ledetekst om omfang, kode, fag, standpunktkarakter, eksamenskarakter, eksamensform, år og merknader.
Videre føres oversikt over den vurderingen som er oppnådd med opplysninger om:
omfang, fagkode og navn på fagene. Bare godkjente fagkoder og fagnavn i Kunnskapsløftet kan føres på vitnemålene fra Kunnskapsløftet. (Forskrift til Opplæringslova § 24-11). I rubrikker uten omfang føres to tankestreker.
vurderingen i faget med standpunkt- og/eller eksamenskarakter med tall og med bokstaver. Det føres en stiplet linje i ubrukte rubrikker.
eventuell eksamensform
året, og om det er i vår- eller høsthalvåret karakteren er oppnådd
eventuelle fagmerknader
Etter siste fag som det gis vurdering i, føres en stiplet linje. Under denne linjen føres videre:
total sum omfang over tre år (årstimetall i 60 minutters enheter)
orden og atferd fra Vg3. Det føres stiplet linje i ubrukte rubrikker.
For fagopplæring som avsluttes med opplæring i bedrift, føres karakter i orden og i atferd for det høyeste nivået for opplæring i skole.
fravær over tre år spesifisert for hvert år.
For opplæringsløp som normalt strekker seg utover tre år, føres alt registrert fravær etter Vg2 samlet som fravær Vg3. Det føres stiplet linje i ubrukte rubrikker. Det føres ikke fravær for opplæring i bedrift.
eventuelle vitnemålsmerknader
sted, dato, skole, underskrift av to personer, hvorav én må være rektor
vitnemålsnummer: <V> <skolens organisasjonsnummer> <åååå> <løpenummer 4 siffer>. Vitnemålsnummeret skrives sammenhengende uten mellomrom. Løpenummeret genereres fortløpende per skole. Skriftstørrelse: 9. På vitnemål for fagopplæring som avsluttes i bedrift, er det organisasjonsnummeret til den skolen der lærlingen sist var elev, som skal inngå i vitnemålsnummeret.
vitnemålet skal stemples med skolens/fylkeskommunens stempel
Sted, dato, skole og to underskrifter (hvorav én må være rektor) skal alltid komme samme sted på blanketten nede i høyre hjørne. Fylkeskommunen avgjør hvem som skal underskrive vitnemål for fagopplæring som avsluttetes i bedrift. På vitnemålets bakside er det trykt generelle opplysninger om vitnemålet.
3.1.
1.
Vitnemål over to sider
Hvis det ikke er plass til å føre alle fag på én side, føres vitnemålet over to sider på to blanketter.
Under siste fag på side 1 skal det være en stiplet linje. På side 1 føres sted, dato skole og det underskrives på vanlig måte av to personer (hvorav én må være rektor), og vitnemålet stemples med skolens stempel. ”Side 1 av 2” føres nederst til høyre under underskriftene. Vitnemålsnummer føres på alle sider i vitnemål og vedlegg.
Side 2 i vitnemålet begynner med
elevens/privatistens navn og personnummer
tekst: "forts. fra side 1"
en overskrift mellom stiplede linjer med ledetekst om omfang, kode, fag, standpunktkarakter, eksamenskarakter, eksamensform, år og fagmerknader.
Deretter fortsetter fagene det er gitt vurdering i. Vitnemålsmerknader føres på side 2.
Etter siste fag som det er gitt vurdering i, føres en stiplet linje. Under denne linjen føres avslutningen av vitnemålet som for vitnemål på en side. ”Side 2 av 2” føres nederst til høyre under underskrifter.
3.1.
2.
Særskilt om vitnemål i yrkesfaglige utdanningsprogrammer
For vitnemål som blir gitt som dokumentasjon for fullført og bestått fagopplæring, gjelder bestemmelsene i gitt i pkt. 2.1 – 2.1.19. Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram som har fullført, men ikke bestått inntil to av fellesfagene som inngår i fag- og timefordelingen, kan likevel på visse vilkår få vitnemål som gir yrkeskompetanse (Forskrift til Opplæringslova § 4-32 [3-44]). For disse føres vitnemålsmerknad ”Bestått yrkeskompetanse iht. Forskrift til opplæringslova” (VMM12).
Kryssløp
For elever som går kryssløp fra Vg1 studieforberedende utdanningsprogram til lovlig programområde, Vg2 yrkesfag, blir Vg1 ”høyeste nivå” for opplæringen i fremmedspråk fellesfag. Dette føres på dokumentasjonen med språkets fagkode og omfang for Vg1 med stiplet linje i karakterfeltene og fagmerknad FAM12 ”Karakter føres ikke”.
3.1.
2.
1.
Prosjekt til fordypning
For prosjekt til fordypning føres omfang og standpunktkarakter med fagkoder PFO4xxx. Når prosjekt til fordypning er brukt å til ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk eller programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, føres disse med ordinære fagkoder og fagkategorier for det enkelte faget, jf. pkt. 2.1.2. Fellesfagene matematikk og naturfag føres ordinært i hht vurderingsordningen i fastsatte læreplaner. Dersom opplæringen organiseres i enheter tilsvarende ordning i studieforberedende utdanningsprogram, kan sluttvurdering føres i tråd med dette. For privatister som oppfyller krav til prosjekt til fordypning ved å dokumentere praksis i et relevant lærefag i Vg3, føres Godkjent i rubrikken for eksamenskarakter.
3.1.
2.
2.
Lærlinger med lærekontrakt som omfatter opplæring i programfag som er fastsatt i fag- og timefordelingen for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole
Lærlinger med lærekontrakt som omfatter opplæring i programfag som er fastsatt i fag- og timefordelingen for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole, skal opp til en sentralt gitt skriftlig prøve som sensureres lokalt. Bestått eksamen føres på vitnemålet med fastsatt fagkode for lærefaget. Programfagene denne prøven omfatter, føres med omfang og fagkode med ”Fritatt” i karakterrubrikken og vitnemålsmerknad ”Lærekontrakt som omfatter opplæring i programfag i hht forskrift til opplæringsloven” (VMM14).
4. Kompetansebevis
4.1.
Føring av kompetansebevis
Kompetansebevis er en dokumentasjon for all vurdering av gjennomgått videregående opplæring som ikke kvalifiserer for vitnemål eller fag-/ svennebrev. Alle som avslutter opplæring uten rett til vitnemål eller fag-/ svennebrev har rett til å få utstedt kompetansebevis.
Kompetansebevis kan ellers utstedes etter behov for all gjennomgått opplæring på hvert nivå i opplæringen, uavhengig av om opplæringen er fullført og/eller bestått.
Kompetansebevis for
elever/privatister utstedes av fylkeskommunen/skolen, jf. Forskrift til Opplæringslova, § 4-1 [3-1].
lærlinger og lærekandidater utstedes av fylkeskommunen ved yrkesopplæringsnemnda.
voksne som kommer inn under bestemmelsene om realkompetansevurdering, utstedes av fylkeskommunen.
Det skal bare brukes formular for kompetansebevis fastsatt av Utdanningsdirektoratet.
Karakterer for fag føres på kompetansebevis etter samme prinsipper som vitnemål i pkt. 2.1.
Orden, Atferd og Fravær føres hvis minst ett av fagene er tatt som elev. Kompetansebeviset påføres ”sum omfang”.
Hvert nivå som er fullført eller fullført og bestått, føres i ingressen til høyre i kompetansebeviset på linjen for det aktuelle årstrinnet. «Orden, ”Atferd» og «Fravær» skal føres hvis minst ett av fagene er tatt som elev.
For å få dokumentasjon for fullført årstrinn må elev ha fått standpunktvurdering i alle fag og avlagt alle eksamener som vedkommende har vært trukket ut til. For å få påført at fullført årstrinn også er bestått, må alle fag være vurdert til karakteren 2 eller bedre. I fag som ikke har sluttvurdering på opplæringsnivået, føres fagets omfang med fagmerknad ”Karakter føres ikke”.
Privatister må ha fått vurdering i alle fag knyttet til årstrinnet for å få påført fullført årstrinn. For å få påført at et årstrinn er fullført og bestått, må alle fag være vurdert til karakteren 2 eller bedre.
Fag
Se pkt 2.1 med underpunkter om prinsippene for føring av vurdering for elever og privatister, fritak, godkjent realkompetanse, rekkefølgen på og omfanget av fagene, prøveformer osv.
5. Oppsett av kompetansebevis
Det skal bare brukes blankett fastsatt av Utdanningsdirektoratet
For hvert fag føres omfang, fagkode, fagbenevnelse, standpunkt- og/eller eksamenskarakter, eventuell eksamensform, året for vurderingen (V<åå>/H<åå>) og eventuelle fagmerknader i høyre marg.
Det kan bare føres merknadstekster godkjent av Utdanningsdirektoratet.
Vedlegg som dokumenterer innhold og grunnlag for vurdering av prosjekt til fordypning og individuell opplæringsplan, føres på fastsatt blankett for kompetansebevis med samme identifikasjonsmerking som på kompetansebevis.
Fagmerknader:
Kode
Merknadstekst
Bruksområde
FAM01
Fritatt for opplæring
Fagmerknad når det føres fritak for opplæring iht. Forskrift til Opplæringslova
FAM02
Fritatt for vurdering
Fagmerknad når det føres fritak for vurdering iht. Forskrift til Opplæringslova
FAM03
Jf. vedlegg
 
FAM04
Eksamen annullert
Fagmerknad når det føres fritak iht. Forskrift til Opplæringslova § 4-27 [3-37]
FAM12
Karakter føres ikke
 
FAM13
Bestått fag R94 <FAGKODE>
Fagmerknad for godkjenning av fag fra Reform 94, jf. pkt. 2.1.12
FAM14
Fritatt for vurdering, praktisk del
Fagmerknad vedr. kroppsøving iht. Forskrift til Opplæringslova § 4-12 [3-23]
FAM15
Bestått fag utland
Fagmerknad ved fritak ført med koder for fag i LK06
FAM16
Bestått fag <åååå>
Fagmerknad for godkjenning av fag fra tidligere ordninger, jf. pkt. 2.1.12
FAM17
Bestått fag høyere nivå
Fagmerknad når det føres fritak for nivået, jf. pkt 2.1.6
FAM18
Realkompetansevurdert
Fagmerknad når det føres godkjent iht. Forskrift til Opplæringslova § 4-37 [4-13]
FAM19
Utvidet omfang i norsk
Fagmerknad knyttet til fagkode NOR3001, NOR3002 og NOR3003
FAM20
Fagmerknad ved vurdering iht. norsk som andrespråk, R94
FAM24
Bestått Vg1 utland
Fagmerknad ved fritak for fag ført med kode UPF9xxxx
FAM25
Bestått Vg2 utland
Fagmerknad ved fritak for fag ført med kode UPF9xxxx
FAM26
Utvidet omfang i engelsk
Fagmerknad knyttet til fagkode ENG3001, ENG 3002 og ENG 3003
FAM27
Fagprøve
 
FAM28
Svenneprøve
 
FAM29
Eksamen ikke avlagt
 
FAM30
Bestått VKI ØA R94
 
FAM31
Kompetanseprøve
 Omfanget av prøven dokumenteres i vedlegg
Vitnemålsmerknad VMM11 Eksamen avlyst. Jf. vedlegg til vitnemål for videregående opplæring og VMM14 Opplæring i programfag inngår i lærekontrakten, jf. Forskrift til Opplæringslova kan også føres på kompetansebevis.
 
5.1.
Kompetansebevis i studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer
Sluttvurdering som en elev/privatist/lærling har oppnådd føres på en kompetansebevisblankett. Hvis ikke all tekst får plass på denne blanketten, fortsetter utskriften på en ny blankett.
Til føringen av kompetansebeviset brukes Times New Roman, skriftstørrelse 11. Teksten føres ovenfra og ned med opplysninger om:
eleven/privatistens/lærlingens navn og 11-sifrete personnummer.
Navn og personnummer i fete typer.
året opplæringen er fullført eller fullført og bestått
kode og navn på utdanningsprogram i Vg1 og programområde og utdanningsprogram i Vg2 og Vg3. Opplysningene om Vg1, Vg2 og Vg3 føres på hver sin linje. For påbygging til generell studiekompetanse føres ikke navnet på utdanningsprogram.
For elever og privatister som får kompetansebevis for generell studiekompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-1 (23/5-søkere) eller utvider fullført yrkeskompetanse eller fagopplæring til generell studiekompetanse, føres kode PBPBY4---- Fag for studiekompetanse når dokumentasjonen bare omfatter fag som ikke er knyttet til et spesifikt programområde.
Videre føres oversikt over den vurderingen som er oppnådd med opplysninger om:
omfang, fagkode og navn på fagene. Bare godkjente fagkoder og fagnavn i Kunnskapsløftet kan føres på kompetansebevis fra Kunnskapsløftet. Jf. Forskrift til Opplæringslova § 24-11. I rubrikker uten omfang føres to tankestreker.
vurderingen i faget med standpunkt- og/eller eksamenskarakter med tall og bokstaver. Det føres en stiplet linje i ubrukte rubrikker.
eventuell eksamensform
året, og om det er i vår- eller høsthalvåret karakteren er oppnådd
eventuelle fagmerknader
over det første faget det gis vurdering i, føres en overskrift mellom stiplede linjer med ledetekst om omfang, kode, fag, standpunktkarakter, eksamenskarakter, eksamensform, år og merknader
Etter siste fag som det gis vurdering i, føres en stiplet linje. Under denne linjen føres videre:
total sum omfang (årstimetall i 60 minutters enheter)
orden og atferd fra det høyeste nivået kompetansebeviset omfatter.
Det føres stiplet linje i ubrukte rubrikker.
fravær over tre år spesifisert for hvert år.
For opplæringsløp som normalt strekker seg utover tre år, føres alt registrert fravær etter Vg2 samlet som fravær Vg3. Det føres stiplet linje i ubrukte rubrikker.
eventuelle kompetansebevismerknader
sted, dato, skole, underskrift av to personer, hvorav én må være rektor
kompetansebevisnummer:
<K> <skolens organisasjonsnummer> <åååå> <løpenummer 4 siffer>
Kompetansebevisnummeret skrives sammenhengende uten mellomrom. Løpenummeret genereres fortløpende per skole. Skriftstørrelse: 9.
kompetansebeviset skal stemples med skolens stempel
Sted, dato, skole og to underskrifter (hvorav én må være rektor) skal alltid komme samme sted på blanketten, nede i høyre hjørne. Fylkeskommunen avgjør hvem som skal underskrive vitnemål for fagopplæring som avsluttetes i bedrift.
På kompetansebevisets bakside er trykt opplysninger om kompetansebeviset.
5.1.
1.
Kompetansebevis over to sider
Hvis all teksten ikke får plass på én side, føres kompetansebeviset over to sider på to blanketter.
Under siste fag på side 1 skal det være en stiplet linje. På side 1 føres sted, dato skole og det underskrives på vanlig måte av to personer (hvorav én må være rektor), og kompetansebeviset stemples med skolens stempel. ”Side 1 av 2” føres nederst til høyre under underskriftene. Kompetansebevisnummer føres på alle sider i kompetansebevis og vedlegg.
Side 2 i kompetansebeviset begynner med
eleven/privatistens navn og personnummer
tekst om at dette er en fortsettelse fra side 1
en overskrift mellom stiplede linjer med ledetekst om omfang, kode, fag, standpunktkarakter, eksamenskarakter, eksamensform, år og merknader
Deretter fortsetter fagene det er gitt vurdering i.
Etter siste fag som det er gitt vurdering i, føres en stiplet linje. Under denne linjen føres avslutningen av kompetansebeviset som for kompetansebevis på en side. ”Side 2 av 2” føres nederst til høyre under underskrifter.
5.1.
2.
Prosjekt til fordypning
Det vises til forskrift om Prosjekt til fordypning – Kunnskapsløftet.
For prosjekt til fordypning føres omfang og standpunktkarakter med fagkoder PFO4xxx. Kompetansemålene som er grunnlaget for vurderingen og lærefagene/programfagene kompetansemålene er hentet fra, føres som vedlegg til kompetansebevis på blankett for føring av kompetansebevis, fastsatt av Utdanningsdirektoratet. Dokumentasjon av arbeidet underveis legges ved som et eget dokument.
    Når prosjekt til fordypning er brukt å til ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, føres disse med ordinære fagkoder og fagkategorier for det enkelte faget, jf. pkt. 2.1.2.
    Fellesfagene matematikk og naturfag føres ordinært i hht til vurderingsordningen i fastsatte læreplaner. Dersom opplæringen organiseres i enheter tilsvarende ordning i studieforberedende utdanningsprogram, kan sluttvurdering føres i tråd med dette. For privatister som oppfyller krav til prosjekt til fordypning ved å dokumentere praksis i et relevant lærefag i Vg3, føres Godkjent i rubrikken for eksamenskarakter og fagmerknad FAM03 jf. Vedlegg med opplysninger om hvilket lærefag det gjelder i vedlegget.
5.1.
3.
Lærlinger med lærekontrakt som omfatter opplæring i programfag som er fastsatt i fag- og timefordelingen for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole
    Lærlinger med lærekontrakt som omfatter opplæring i programfag som er fastsatt i fag- og timefordelingen for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole, skal opp til en sentralt gitt skriftlig prøve som sensureres lokalt. Eksamensresultatet føres på kompetansebeviset med fastsatt fagkode for lærefaget. Programfagene denne prøven omfatter, og prosjekt til fordypning føres med omfang og fagkode med "fritatt" i karakterrubrikken.
5.2.
Opplæring etter individuell opplæringsplan
  For elever med individuell opplæringsplan etter Opplæringslova § 5-1 gjelder bestemmelsene i Forskrift til Opplæringslova § 4-6 [3-4]. Dersom opplæringa avviker fra ordinær opplæring i ett eller flere fag slik at det ikke er grunnlag for å gi vurdering med karakter, skal det gis vurdering uten karakter.
5.2.
1.
Lærekandidater
    Kompetanseprøve for lærekandidater føres med fagkode for fag-/svenneprøve for lærefaget med karakter som for fag-/svenneprøve og med fagmerknad FAM31 Kompetanseprøve. Opplæringsmålene som er fastsatt for lærekandidaten føres i vedlegg til kompetansebeviset, jf. forskrift til Opplæringslova § 4-47 [3-49].
   
Henvendelser knyttet til innholdet i dette brevet skal gå tjenesteveg.
 
 
 
 
 
Vurdering i grunnopplæringen
Føring av vitnemål for grunnskolen
Føring av kompetansebevis for videregående opplæring
Presisering av forskrifter om underveis- og sluttvurdering