oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Fakta om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. mars ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver med hjemmel i Barnehageloven § 2. Planen trer i kraft 1. august 2006.

Rammeplanen skal:
Gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver
Være et arbeidsredskap for barnehagens personale
Danne grunnlag for barnehagens planlegging, dokumentasjon og vurdering av innholdet
Angi mål som barnehagen skal arbeide mot i hverdagslivet og i arbeidet med fagområder
Gi informasjon til foreldre som grunnlag for samarbeid mellom hjem og barnehage
Gi barnehagens eiere grunnlag for å vurdere rammebetingelser og kompetansebehov
Være utgangspunkt for kommunens tilsyn

Hvorfor ny rammeplan nå?
Ti år etter innføring av den første rammeplanen i barnehagens historie var det nødvendig med oppdatering, både faglig og i forhold til samfunnsmessige endringer
Barnehageloven av 2005 har en ny omfattende innholdsbestemmelse som bygger på flere element fra rammeplanen av 1995
Barnehager er overført til Kunnskapsdepartementet.
Sammenheng mellom barnehagens og skolens læreplaner

Samfunnsendringer med betydning for barnehagens virksomhet:
Stadig flere barn går i barnehage, og en større andel barn er under tre år (over 6 000 barnehager, 215 000 barn, godt over 60 000 ansatte)
Grunnskolereformen 1997
Flere barn har heldagstilbud
Det kulturelle mangfoldet og verdimangfoldet i samfunnet øker
Barnekonvensjonen styrker barns rettslige stilling i samfunnet
Økt bevissthet om betydningen av gode barnehager som forebyggende tiltak og som grunnlag for livslang læring

Ny rammeplan - sammenlignet med dagens rammeplan:
Redusert fra 130 sider til vel 27 sider
Verdigrunnlaget videreføres
Barnehagens egenart som omsorgs- og læringsarena skal bevares, samtidig som kontinuiteten i barns oppvekst og utdanning må ivaretas
Tydeligere på barns rett til medvirning
Tydeligere om barnehagens innhold og oppgaver og personalets ansvar
Antall mål for barna er redusert

Rammeplanens 7 fagområder:
Kommunikasjon, språk og tekst
Kropp, bevegelse og helse
Kunst, kultur og kreativitet
Natur, miljø og teknikk
Etikk, religion og filosofi
Nærmiljø og samfunn
Antall, rom og form

Temahefter
Planen vil bli supplert med flere temahefter . Disse heftene vil bli sendt ut til alle barnehager i løpet av våren:
Barns medvirkning
De minste barna i barnehagen
IKT i barnehagen
Samisk kultur
Språklig og kulturelt mangfold
Likestilling
Natur og miljø

       Innhold

Fakta om rammeplanen
Innledning
Del I.
Barnehagens samfunnsmandat
Kapittel 1.
Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver
Del II.
Barnehagens innhold
Kapittel 2.
Omsorg, lek og læring
Kapittel 3. Fagområdene
Del III.
Planlegging og samarbeid
Kapittel 4.
Planlegging, dokumentasjon og vurdering
Kapittel 5. Samarbeid
Hele forskriften
(PDF-format)