oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift om
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2006 med hjemmel i Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (Barnehageloven) § 2 syvende ledd.

Fakta om rammeplanen
Innledning
Del I.
Barnehagens samfunnsmandat
Kapittel 1. Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver
1.1
Barnehagens formålsbestemmelse
1.2
Barnehager med andre formålsbestemmelser
1.3
Barnehagens verdigrunnlag
1.4
Barn og barndom
1.5
Barns medvirkning
1.6
Samarbeid med barnas hjem
1.7
Barnehagen som pedagogisk virksomhet
1.8
Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling
1.9
Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn
1.10
Barnehager for samiske barn
Del II. Barnehagens innhold
Kapittel 2. Omsorg, lek og læring
2.1
Omsorg og oppdragelse
2.2
Lek
2.3
Læring
2.4
Sosial kompetanse
2.5
Språklig kompetanse
2.6
Barnehagen som kulturarena
Kapittel 3. Fagområdene
3.1
Kommunikasjon, språk og tekst
3.2
Kropp, bevegelse og helse
3.3
Kunst, kultur og kreativitet
3.4
Natur, miljø og teknikk
3.5
Etikk, religion og filosofi
3.6
Nærmiljø og samfunn
3.7
Antall, rom og form
Del III. Planlegging og samarbeid
Kapittel 4. Planlegging, dokumentasjon og vurdering
4.1
Planlegging
4.2
Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring
4.3
Vurdering av barnehagens arbeid
Kapittel 5. Samarbeid
5.1
Grunnskolen
5.2
Barneverntjenesten
5.3
Helsestasjonen
5.4
Den pedagogisk-psykologiske tjenesten
5.5
Utdanningsinstitusjoner
5.6
Sametinget
5.7
Andre samarbeidsparter

       Innhold

Fakta om rammeplanen
Innledning
Del I.
Barnehagens samfunnsmandat
Kapittel 1.
Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver
Del II.
Barnehagens innhold
Kapittel 2.
Omsorg, lek og læring
Kapittel 3. Fagområdene
Del III.
Planlegging og samarbeid
Kapittel 4.
Planlegging, dokumentasjon og vurdering
Kapittel 5. Samarbeid
Hele forskriften
(PDF-format)