oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

Voksenopplæringsloven

 
Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser


§ 27.  Overgangsbestemmelser
Studieforbund som er godkjent etter Lov 28. mai 1976 nr. 35 om voksenopplæring (Voksenopplæringsloven), beholder sin godkjenning i 3 år etter at denne loven trer i kraft, jf. § 31. Departementet kan etter søknad gi særskilt tilskudd til sammenslåing av studieforbund.
Frittstående fjernundervisningsinstitusjoner som er godkjent etter Lov 28. mai 1976 nr. 35 om voksenopplæring (Voksenopplæringsloven), skal betegnes godkjente nettskoler etter at denne loven trer i kraft, jf. § 31, men beholder for øvrig sin godkjenning.

§ 28.  Ikrafttredelse
Loven trer i kraft 1. januar 2010.
Kapittel 4 trer i kraft 1. juli 2010.

§ 29.  Endringer i andre lover
Fra det tidspunkt loven trer i kraft, gjøres følgende endringer i annen lovgivning:
  - - -

 

Innhold
 
Kapittel 1.
Formål og virkeområde
 
Kapittel 2. Studieforbund
 
Kapittel 3. Nettskoler
 
Kapittel 4. Diverse skoler
 
Kapittel 5.
Avsluttende bestemmelser