oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

Voksenopplæringsloven

 
Kapittel 4. Diverse skoler
[I kraft 1. juli 2010]


§ 17.  Godkjenning av skoler
Skoler som 30. juni 2010 er godkjent og i drift etter kapittel 6A i Lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (Privatskoleloven), har rett til statstilskudd og til å drive virksomhet etter dette kapitlet.
Departementet kan på grunnlag av søknad etter en samlet vurdering godkjenne driftsendringer og nye skoler etter dette kapitlet. Godkjenningen faller bort dersom ikke skolen starter opp sin virksomhet i løpet av tre skoleår etter at godkjenningen er gitt. Det samme gjelder dersom driften etter loven blir nedlagt.
Departementet kan i forskrift fastsette frister i forbindelse med søknad om godkjenning av driftsendringer og nye skoler.
Departementet kan gi forskrift om kjøp av opplæringstjenester.
[I kraft 1. juli 2010]

§ 18.  Krav til innhold og vurdering i opplæringen
Skolen skal drive etter læreplaner godkjent av departementet. Det må gå frem av planene hvilke vurderingsformer og dokumentasjon skolen skal benytte. Skolen skal ha læreplaner som er på nivå over grunnskoleopplæring. Skolen definerer selv sitt eget faglige og/eller verdimessige grunnlag. Opplæringen skal være på norsk eller samisk. Dersom særlige grunner tilsier det kan en skole, helt eller delvis, få godkjent annet undervisningsspråk enn norsk og samisk.
Departementet kan gi forskrift om vurdering av elever, klage på vurdering, eksamen og dokumentasjon.
Departementet kan gi forskrift om et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.
[I kraft 1. juli 2010]

§ 19.  Inntak av elever
Skolene skal ha hele landet som inntaksområde.
Skolene skal ha et inntaksreglement som viser prioriteringen av søkere, dersom søkningen til skolen er større enn skolens kapasitet. Skolen kan i inntaksreglementet sette vilkår for inntak til skolen. Regler for prioritering av søkere og vilkår for inntak må være begrunnet ut fra saklige hensyn. Skolen avgjør i samsvar med reglementet hvilke av søkerne som skal tas inn.
Ved avgjørelse etter disse reglene gjelder forvaltningsloven. Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans.
[I kraft 1. juli 2010]

§ 20.  Kompetansekrav til undervisningspersonalet
Styret fastsetter krav til kompetanse, med mindre departementet i det enkelte tilfellet fastsetter noe annet.
Dersom det ikke er søkere som fyller kompetansekravene etter første ledd, kan andre ansettes midlertidig. Med mindre det er avtalt en kortere ansettelsesperiode, skal ansettelsen vare til og med 31. juli.
Ved ansettelse gjelder Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4 og Diskrimineringsloven §§ 4 og 7.
[I kraft 1. juli 2010]

§ 21.  Lønns- og arbeidsvilkår
Styret fastsetter de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.
[I kraft 1. juli 2010]

§ 22.  Bortvisning
Skolen kan i ordensreglementet fastsette at elever som alvorlig eller flere ganger bryter reglementet, kan bortvises fra undervisningen. Elever kan bortvises i inntil fem dager. Daglig leder ved skolen vedtar bortvising etter å ha rådført seg med elevens lærere.
Når en elev over tid har vist en opptreden som i alvorlig grad går ut over orden og arbeidsro på skolen, eller når en elev alvorlig forsømmer sine plikter, kan eleven etter vedtak av styret bortvises fra resten av det kurset eleven er tatt inn på.
Før det blir gjort vedtak om bortvising, skal skolen vurdere andre hjelpe- eller refsingstiltak.
Forvaltningsloven gjelder ved vedtak etter denne paragraf. Avgjørelse om bortvisning er enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans.
[I kraft 1. juli 2010]

§ 23.  Offentlige tilskudd, skolepenger mv.
Alt offentlig tilskudd og skolepenger for elevene skal komme elevene til gode. Dette innebærer blant annet at skolen ikke kan
a)
gi utbytte eller på annen måte overføre overskudd til eierne eller deres nærstående, verken når skolen er i drift eller når driften blir nedlagt
b)
pådra seg kostnader i form av leieutgifter for eiendom eller lokale som tilhører skolens eiere eller deres nærstående, eller på annen måte pådra seg kostnader som kan innebære at alle offentlige tilskudd eller eiendeler fra elevene ikke kommer elevene til gode.
Departementet kan gi nærmere forskrift om forbud mot utbytte eller annen overføring som nevnt i bokstav a.
Skolene får statstilskudd til godkjent opplæring. Skolene får dekket 75 prosent av de driftsutgiftene som kommer inn under tilskuddsgrunnlaget ved statstilskudd. Tilskuddet blir regnet ut fra en normalsats. Forutsetningen er at elevene får undervisning som minst tilsvarer et halvt skoleår. Departementet kan gi forskrift om dokumentasjon for og om rapportering av elevtall.
Skolene kan kreve inn skolepenger. Styret fastsetter størrelsen på skolepengene. Skolepengene kan utgjøre inntil 25 prosent av tilskuddsgrunnlaget, med et beløp fastsatt av departementet i tillegg for dekning av utgifter til husleie eller kapitalkostnader. Departementet kan i særlige tilfeller gjøre tidsavgrenset unntak fra kravet.
Skolene kan pålegge elevene å holde seg med undervisningsmateriell og utstyr til eget bruk som opplæringen normalt gjør det nødvendig å ha, og de kan kreve betaling fra elevene for utgifter til å kopiere slikt materiell. Skolene kan ikke kreve noen form for betaling for opplæringen fra elever utover det som følger av denne bestemmelsen eller forskrift gitt i medhold av denne bestemmelsen. Departementet gir nærmere forskrift om adgangen til å ta betaling for opplæringen.
[I kraft 1. juli 2010]

§ 24.  Andre bestemmelser
Følgende bestemmelser i Privatskoleloven gjelder så langt de passer for skoler etter kapittel 4:
 • 
§ 2-2 om krav til virksomheten til skolen, med unntak av tredje ledd. Dersom en skole etter kapittel 4 har færre enn 10 elever tre skoleår i sammenheng, faller godkjenningen bort.
 • 
§ 2-4 om krav til skoleanlegg og skolemiljø
 • 
§ 3-3 tredje ledd    om skolegangen
 • 
§ 3-4 om tilpasset opplæring og organisering av elevene i grupper, med unntak av tredje ledd
 • 
§ 3-9 om ordensreglement og lignende
 • 
§ 4-1 om ledelse
 • 
§ 5-1 om styret, med unntak av bokstavene a og c
 • 
§ 5-2 om styrets oppgaver, med unntak av bokstavene a og e
 • 
§ 5-3 om elevråd, med unntak av første ledd første og annet punktum
 • 
§ 7-1 om budsjett, regnskap og rapportering
 • 
§ 7-3 om taushetsplikt.
[I kraft 1. juli 2010]

§ 25.  Tilsyn
Departementet fører tilsyn med skoler som driver sin virksomhet etter dette kapitlet og skal i den sammenheng ha tilgang til skoleanlegg og dokumentasjon.
Ved opphør av skoledriften kan departementet i alle tilfeller kreve tilbakeført gjenstående midler som skriver seg fra det offentlige tilskuddet.
Departementet kan gi forskrift som pålegger de ansvarlige for opplæringsvirksomheten og de som får opplæring, å gi opplysninger og delta i evalueringer og rapportere om forhold som er av betydning for evaluering av opplæringsvirksomheten.
[I kraft 1. juli 2010]

§ 26.  Reaksjonsformer
Dersom det blir oppdaget forhold i strid med dette kapitlet, med forskrifter gitt i medhold av dette kapitlet eller med forutsetningene for godkjenningen, kan departementet gi pålegg om å rette på forholdet.
Departementet kan holde tilbake statstilskuddet eller trekke tilbake godkjenningen dersom vilkår i dette kapitlet, vilkår i forskrifter gitt i medhold av dette kapitlet eller forutsetningene for godkjenningen ikke blir oppfylt. Departementet kan også kreve tilbake for mye utbetalt tilskudd, og tilskuddsmidler som er brukt i strid med dette kapitlet, forskrifter gitt i medhold av loven eller forutsetningene for godkjenningen.
Første og annet ledd gjelder også dersom det er oppdaget forhold i strid med andre lover og forskrifter, og forholdet svekker tilliten til skolen.
[I kraft 1. juli 2010]

 

Innhold
 
Kapittel 1.
Formål og virkeområde
 
Kapittel 2. Studieforbund
 
Kapittel 3. Nettskoler
 
Kapittel 4. Diverse skoler
 
Kapittel 5.
Avsluttende bestemmelser