oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

Voksenopplæringsloven

 
Kapittel 2. Studieforbund


§ 4.  Overordnede mål for studieforbundenes opplæringsaktivitet
Studieforbundene skal drive sin opplæringsaktivitet på grunnlag av følgende overordnede mål:
a)
Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
b)
Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
c)
Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
d)
Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
e)
Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
f)
Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

§ 5.  Godkjenning av studieforbund
Departementet kan etter søknad godkjenne et studieforbund for tilskudd etter loven.
I tillegg til å drive sin opplæringsvirksomhet i samsvar med § 4, må et studieforbund oppfylle følgende vilkår:
a)
Det må ha opplæring som hovedformål, og ellers ha et ideelt formål.
b)
Det må ha betegnelsen «studieforbund» i navnet.
c)
Det må ha en demokratisk oppbygning.
d)
Det må ha virksomhet over hele landet, herunder en regional organisasjonsmessig forankring.
e)
Studieforbundets kursvirksomhet må utgjøre et minimumsnivå. Departementet fastsetter minimumsnivået, samt regler for rapportering, i forskrift.
f)
Studieforbundet må ha et minimum antall medlemsorganisasjoner. Departementet fastsetter minimumstallet i forskrift.
Hva gjelder bestemmelsene i bokstavene d, e og f i annet ledd, fastsetter departementet i forskrift egne krav for samiske studieforbund. Hva gjelder bestemmelsen i bokstav e i annet ledd, fastsetter departementet i forskrift egne krav for politiske partiers studieforbund.

§ 6.  Modell for statstilskudd til studieforbund
Studieforbund som er godkjent etter § 5 i loven, kan få statstilskudd.
Statstilskuddet består av følgende komponenter:
a)
Grunntilskudd
b)
Opplæringstilskudd
c)
Tilretteleggingstilskudd
Departementet gir forskrift om kriterier for tilskudd, beregningsregler, rapportering og kontroll. Departementet kan i forskrift fastsette at andre organisasjoner enn godkjente studieforbund kan få statstilskudd i en overgangsperiode etter at denne loven trer i kraft.
Departementet fastsetter i forskrift egne bestemmelser om tilskudd for samiske studieforbund.
Kommuner og fylkeskommuner kan gi tilskudd til studieforbund ut fra kommunale og fylkeskommunale planer.

§ 7.  Gratis bruk av undervisningslokaler
Undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige, skal etter søknad stilles vederlagsfritt til disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner ved avholdelse av kurs med tilskudd etter kapittel 2 i loven. Departementet gir nærmere forskrifter.

§ 8.  Fellesorgan for studieforbund
Fellesorgan for studieforbund kan etter søknad få tilskudd til drift, samt til samordningsoppgaver overfor studieforbundene og oppgaver for departementet.

§ 9.  Beskyttelse av betegnelsen studieforbund
Betegnelsen studieforbund kan bare benyttes som navn av organisasjoner som er godkjent som studieforbund etter loven, jf. § 5.

§ 10.  Dokumentasjon på gjennomført opplæring
Deltagere på kurs med tilskudd etter kapittel 2 i loven skal ha dokumentasjon på gjennomført opplæring. Departementet gir nærmere forskrifter.

§ 11.  Tilsyn og kontroll
Departementet fører tilsyn og kontroll med virksomhet som hører under dette kapittel, og skal i den sammenheng ha tilgang til relevant dokumentasjon.

§ 12.  Reaksjonsformer
Dersom det blir oppdaget forhold i strid med loven, med forskrifter gitt i medhold av loven eller med forutsetningene for godkjenningen, kan departementet gi pålegg om å rette på forholdet.
Departementet kan holde tilbake statstilskuddet eller trekke tilbake godkjenningen dersom vilkår i loven, vilkår i forskrifter gitt i medhold av loven eller forutsetningene for godkjenningen ikke blir oppfylt. Departementet kan også kreve tilbake for mye utbetalt tilskudd, og tilskuddsmidler som er brukt i strid med loven, forskrifter gitt i medhold av loven eller forutsetningene for godkjenningen.

 

Innhold
 
Kapittel 1.
Formål og virkeområde
 
Kapittel 2. Studieforbund
 
Kapittel 3. Nettskoler
 
Kapittel 4. Diverse skoler
 
Kapittel 5.
Avsluttende bestemmelser