oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
LOV 2009-06-19 nr. 95
Lov om voksenopplæring

(Voksenopplæringsloven)


Kapittel 1 Formål og virkeområde
§ 1
Formål
§ 2
Virkeområde
§ 3
Definisjoner
Kapittel 2 Studieforbund
§ 4
Overordnede mål for studieforbundenes opplæringsaktivitet
§ 5
Godkjenning av studieforbund
§ 6
Modell for statstilskudd til studieforbund
§ 7
Gratis bruk av undervisningslokaler
§ 8
Fellesorgan for studieforbund
§ 9
Beskyttelse av betegnelsen studieforbund
§ 10
Dokumentasjon på gjennomført opplæring
§ 11
Tilsyn og kontroll
§ 12
Reaksjonsformer
Kapittel 3 Nettskoler
§ 13
Godkjenning av nettskoler
§ 14
Tilskudd til nettskoler
§ 15
Tilsyn og kontroll
§ 16
Reaksjonsformer
Kapittel 4 Diverse skoler
§ 17
Godkjenning av skoler
§ 18
Krav til innhold og vurdering i opplæringen
§ 19
Inntak av elever
§ 20
Kompetansekrav til undervisningspersonalet
§ 21
Lønns- og arbeidsvilkår
§ 22
Bortvisning
§ 23
Offentlige tilskudd, skolepenger mv.
§ 24
Andre bestemmelser
§ 25
Tilsyn
§ 26
Reaksjonsformer
Kapittel 5 Avsluttende bestemmelser
§ 27
Overgangsbestemmelser
§ 28
Ikrafttredelse
§ 29
Endringer i andre lover

 

Innhold
 
Kapittel 1.
Formål og virkeområde
 
Kapittel 2. Studieforbund
 
Kapittel 3. Nettskoler
 
Kapittel 4. Diverse skoler
 
Kapittel 5.
Avsluttende bestemmelser