oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
LOV 2003-07-04 nr. 84
Lov om private skolar med rett til statstilskot
(Privatskolelova)

Kapittel 1. Formålet med og verkeområdet for lova
§ 1-1.
Formålet med lova
§ 1-2.
Verkeområdet
§ 1-3.
Definisjonar
§ 1-4.
Verksemda til skolen
§ 1-5.
Forsøksverksemd
Kapittel 2. Godkjenning med rett til statstilskot
§ 2-1.
Godkjenning av skolar
§ 2-2.
Krav til verksemda til skolen
§ 2-3.
Krav til innhald og vurdering i opplæringa
§ 2-4.
Krav til skoleanlegg og skolemiljø
§ 2-5.
Forsøksverksemd
Kapittel 3. Elevane
§ 3-1.
Inntak av elevar
§ 3-2.
Rett og plikt til opplæring
§ 3-3.
Skolegangen
§ 3-4.
Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper
§ 3-4a.
Tilpassa opplæring og tidleg innsats
§ 3-5.
Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar
§ 3-6.
Spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk teneste
§ 3-7.
Skyss m.m.
§ 3-8.
Helsetilsyn
§ 3-9.
Ordensreglement og liknande
§ 3-10.
Bortvising av elevar og tap av rettar
§ 3-11.
Rådgiving
§ 3-12.
Fritak frå aktivitetar m.m.
§ 3-13.
Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa
Kapittel 4. Personalet i skolen
§ 4-1.
Leiing
§ 4-2.
Kompetansekrav til undervisningspersonalet
§ 4-3.
Krav om politiattest
§ 4-4.
Lønns- og arbeidsvilkår
Kapittel 5. Styrings- og rådsorgan
§ 5-1.
Styret
§ 5-2.
Styret sine oppgåver
§ 5-3.
Elevråd
§ 5-4.
Foreldreråd
Kapittel 6. Offentlege tilskot og skolepengar m.m.
§ 6-1.
Statstilskot
§ 6-2.
Skolepengar
§ 6-3.
Krav til bruken av offentlege tilskot og skolepengar
§ 6-4.
Statstilskot til kompletterande undervisning
§ 6-5.
Offentleg tilskot til kompletterande undervisning og skolepengar
§ 6-6.
Offentleg tilskot til skolar for funksjonshemma elevar
Kapittel 6A. Vidaregåande skolar som gir yrkesretta opplæring som ikkje blir gitt ved vidaregåande offentlege skolar
§ 6A-1.
Godkjenning
§ 6A-2.
Krav til innhald og vurdering i opplæringa
§ 6A-3.
Inntak av elevar
§ 6A-4.
Kompetansekrav til undervisningspersonalet
§ 6A-5.
Lønns- og arbeidsvilkår
§ 6A-6.
Bortvising
§ 6A-7.
Andre føresegner
§ 6A-8.
Offentleg tilskot og skolepengar m.m.
Kapittel 7. Diverse
§ 7-1.
Budsjett, rekneskap og rapportering
§ 7-1a.
Om reklame i skolen
§ 7-1b.
Plikt for skolen til å sørgje for ulykkesforsikring
§ 7-1c.
Plikt for skolen til å ha ei ordning med gratis frukt og grønsaker
§ 7-2.
Tilsyn m.m.
§ 7-2a.
Moglege reaksjonsformer
§ 7-3.
Teieplikt
§ 7-4.
Opplysningsplikt til barneverntenesta
§ 7-5.
Opplysningsplikt til sosialtenesta
§ 7-6.
Straffeansvar
Kapittel 8. Sluttføresegner
§ 8-1.
Overgangsreglar
§ 8-2.
Føresegn om oppheving
§ 8-3.
Iverksetjing

 

 


Innhold
 
Kapittel 1. Formålet med og verkeområdet for lova
 
Kapittel 2. Godkjenning med rett til statstilskot
 
Kapittel 3. Elevane
 
Kapittel 4.
Personalet i skolen
 
Kapittel 5.
Styrings- og rådsorgan
 
Kapittel 6. Offentlege tilskot og skolepengar m.m.
 
Kapittel 6A. Vidaregåande skolar som gir yrkesretta opplæring som ikkje blir gitt ved vidaregåande offentlege skolar
 
Kapittel 7. Diverse
 
Kapittel 8. Sluttføresegner