oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
LOV 1998-07-17 nr. 61
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
(Opplæringslova)

Kapittel 1
Kapittel 1. Formål, verkeområde og tilpassa opplæring m.m.
§ 1-1
Formålet med opplæringa
§ 1-2
Verkeområdet for lova
§ 1-3
Tilpassa opplæring og tidleg innsats
§ 1-4
Forsøksverksemd
§ 1-5
Forskrifter
Kapittel 2
Kapittel 2. Grunnskolen
§ 2-1
Rett og plikt til grunnskoleopplæring
§ 2-2
Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid
§ 2-3
Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa
§ 2-3a
Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa
§ 2-4
Undervisninga i faget religion, livssyn og etikk
§ 2-5
Målformer i grunnskolen
§ 2-6
Teiknspråkopplæring i grunnskolen
§ 2-7
Finskopplæring for elevar med kvensk-finsk bakgrunn
§ 2-8
Opplæring for elevar frå språklege minoritetar
§ 2-9
Ordensreglement og liknande
§ 2-10
Bortvising
§ 2-11
Permisjon frå den pliktige opplæringa
§ 2-12
Private grunnskolar
§ 2-13
Bruk av lova for privat opplæring i heimen
§ 2-14
Punktskriftopplæring m.m.
§ 2-15
Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring
Kapittel 3
Kapittel 3. Vidaregåande opplæring
§ 3-1
Rett til vidaregåande opplæring for ungdom
§ 3-2
Omfanget av den vidaregåande opplæringa i tid
§ 3-3
Opplæringsordninga for den vidaregåande opplæringa
§ 3-4
Innhald og vurdering i den vidaregåande opplæringa
§ 3-5
Fag- og sveineprøve utan læreforhold og skole
§ 3-6
Oppfølgingstenesta
§ 3-7
Ordensreglement og liknande
§ 3-8
Bortvising og tap av rettar
§ 3-9
Teiknspråkopplæring i den vidaregåande skolen
§ 3-10
Punktskriftopplæring m.m.
§ 3-11
Mellomstatleg avtale om privat vidaregåande skole
§ 3-12
Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar
Kapittel 4
Kapittel 4. Vidaregåande opplæring i bedrift
§ 4-1
Kven som er lærling og lærekandidat
§ 4-2
Særlege rettar og plikter for lærlingen og lærekandidaten
§ 4-3
Godkjenning av lærebedrift
§ 4-4
Rettane og pliktene til lærebedrifta m.m.
§ 4-5
Lærekontrakt og opplæringskontrakt
§ 4-6
Endring og heving av lærekontrakt og opplæringskontrakt
§ 4-7
Internkontroll i den enkelte lærebedrifta
§ 4-8
Oppgåvene til fylkeskommunen knytte til fag- og yrkesopplæringa
Kapittel 4A
Kapittel 4A. Opplæring spesielt organisert for vaksne
§ 4A-1
Rett til grunnskoleopplæring for vaksne
§ 4A-2
Rett til spesialundervisning på grunnskolens område
§ 4A-3
Rett til vidaregåande opplæring for vaksne
§ 4A-4
Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne
§ 4A-5
Kompetansekrav for undervisningspersonell
§ 4A-6
Innhaldet i opplæringa
§ 4A-7
Skyss m.m.
§ 4A-8
Rådgiving
§ 4A-9
Bortvising
§ 4A-10
Tilsyn, kontroll og klage
§ 4A-11
Forsøk
§ 4A-12
Tilpassa opplæring
Kapittel 5
Kapittel 5. Spesialundervisning
§ 5-1
Rett til spesialundervisning
§ 5-2
(Opphevd)
§ 5-3
Sakkunnig vurdering
§ 5-4
Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning
§ 5-5
Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa
§ 5-6
Pedagogisk-psykologisk teneste
§ 5-7
Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder
§ 5-8
Helsetenestetilbod
§ 5-9
Statens plikt til å sørgje for læremiddel
Kapittel 6
Kapittel 6. Samisk opplæring
§ 6-1
Definisjonar
§ 6-2
Samisk opplæring i grunnskolen
§ 6-3
Samisk vidaregåande opplæring
§ 6-4
Innhaldet i opplæringa
Kapittel 7
Kapittel 7. Skyss og innlosjering
§ 7-1
Skyss og innlosjering i grunnskolen
§ 7-2
Skyss og innlosjering i den vidaregåande skolen
§ 7-3
Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke
§ 7-4
Reisefølgje og tilsyn
§ 7-5
(Opphevd)
§ 7-6
Skyss for barn under opplæringspliktig alder
Kapittel 8
Kapittel 8. Organisering av undervisninga
§ 8-1
Skolen
§ 8-2
Organisering av elevane i grupper
§ 8-3
(Opphevd)
§ 8-4
(Opphevd)
Kapittel 9
Kapittel 9. Leiing, funksjonar, utstyr og læremiddel i skolen
§ 9-1
Leiing
§ 9-2
Rådgiving og skolebibliotek
§ 9-3
Utstyr
§ 9-4
Lærebøker og andre læremiddel
§ 9-5
Skoleanlegga
§ 9-6
Om reklame i skolen
Kapittel 9A
Kapittel 9A. Elevane sitt skolemiljø
§ 9A-1
Generelle krav
§ 9A-2
Det fysiske miljøet
§ 9A-3
Det psykososiale miljøet
§ 9A-4
Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll)
§ 9A-5
Elevdeltaking i skolemiljøarbeidet
§ 9A-6
Informasjonsplikt og uttalerett
§ 9A-7
Straff
§ 9A-8
Skolefritidsordninga
§ 9A-9
Forskrifter
Kapittel 10
Kapittel 10. Personalet i skolen
§ 10-1
Kompetansekrav for undervisningspersonell
§ 10-2
(Opphevd)
§ 10-3
Personell ved leirskolar
§ 10-4
Utlysing av stillingar
§ 10-5
Val mellom fleire søkjarar
§ 10-6
Mellombels tilsetjing
§ 10-7
Praksisplassar i skolen
§ 10-8
Kompetanseutvikling
§ 10-9
Politiattest
§ 10-10
Tariffavtalar om lønns- og arbeidsvilkår
Kapittel 11
Kapittel 11. Organ for brukarmedverknad i skolen
§ 11-1
Samarbeidsutval ved grunnskolar
§ 11-1a
Skolemiljøutval ved grunnskolar
§ 11-2
Elevråd ved grunnskolar
§ 11-3
(Opphevd)
§ 11-4
Foreldreråd ved grunnskolar
§ 11-5
Skoleutval ved vidaregåande skolar
§ 11-5a
Skolemiljøutval ved vidaregåande skolar
§ 11-6
Elevråd og allmøte ved vidaregåande skolar
§ 11-7
Fellesreglar
§ 11-8
Elevrepresentantar i fylkeskommunale nemnder
§ 11-9
Foreldreutvalet for grunnskolen
§ 11-10
Dispensasjon
Kapittel 12
Kapittel 12. Organ knytte til fagopplæring i bedrift
§ 12-1
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
§ 12-2
Opplæringsråd
§ 12-3
Yrkesopplæringsnemnder og yrkesutval
§ 12-4
Oppgåvene til yrkesopplæringsnemnda
§ 12-5
Læreplangrupper
§ 12-6
Klagenemnd for fag- og sveineprøver
§ 12-7
Medlemmer av råd og nemnder
Kapittel 13
Kapittel 13. Ansvaret til kommunen, fylkeskommunen og staten
§ 13-1
Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp
§ 13-2
Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring i institusjonar etter Barnevernlova
§ 13-3
Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for vidaregåande opplæring
§ 13-3a
Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring i helseinstitusjonar
§ 13-3b
Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for ulykkesforsikring
§ 13-3c
Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak
§ 13-3d
Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for foreldresamarbeid
§ 13-4
Ansvaret for skoleskyss m.m.
§ 13-5
Plikt for skoleeigaren til å ha ei ordning med gratis frukt og grønsaker
§ 13-6
Musikk- og kulturskoletilbod
§ 13-7
Skolefritidsordninga
§ 13-8
Oslo kommune
§ 13-9
Tilskot frå staten
§ 13-10
Ansvarsomfang
Kapittel 14
Kapittel 14. Tilsyn og kontroll
§ 14-1
Statleg tilsyn og kontroll
§ 14-2
Kommunalt tilsyn med heimeopplæring
Kapittel 15
Kapittel 15. Bruk av Forvaltningslova. Opplysningsplikt
§ 15-1
Bruk av Forvaltningslova
§ 15-2
Særlege reglar om klageinstans
§ 15-3
Opplysningsplikt til barneverntenesta
§ 15-4
Opplysningsplikta til sosialtenesta
Kapittel 16
Kapittel 16. Iverksetjing og overgangsreglar. Endringar i andre lover
§ 16-1
Iverksetjing
§ 16-2
Overgangsreglar
§ 16-3
Oppheving av andre lover
§ 16-4
(Opphevd)
Innhold
Kapittel 1.
Formål, verkeområde og tilpassa opplæring m.m.
Kapittel 2. Grunnskolen
Kapittel 3.
Vidaregåande opplæring
Kapittel 4. Vidaregåande opplæring i bedrift
Kapittel 4A.
Opplæring spesielt organisert for vaksne
Kapittel 5. Spesialundervisning
Kapittel 6. Samisk opplæring
Kapittel 7.
Skyss og innlosjering
Kapittel 8. Organisering av undervisninga
Kapittel 9.
Leiing, funksjonar, utstyr og læremiddel i skolen
Kapittel 9A.
Elevane sitt skolemiljø
Kapittel 10.
Personalet i skolen
Kapittel 11. Organ for brukarmedverknad i skolen
Kapittel 12. Organ knytte til fagopplæring i bedrift
Kapittel 13.
Ansvaret til kommunen, fylkeskommunen og staten
Kapittel 14.
Tilsyn og kontroll
Kapittel 15.
Bruk av Forvaltningslova. Opplysningsplikt
Kapittel 16. Iverksetjing og overgangsreglar. Endringar i andre lover