oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Barnehageloven
  
Kapittel VII.
Ikrafttredelse og endringer i andre lover


§ 26.  Ikrafttredelse. Endringer i andre lover
Loven trer i kraft fra den dag Kongen bestemmer.1 
Når loven trer i kraft, oppheves Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager. Vedtak som er truffet etter denne loven, gjelder inntil de faller bort eller blir endret etter loven her.
Lov 19. juni 1997 nr. 64 om endringer i Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager oppheves straks.
Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om overgangsregler.
1 Fra 1. januar 2006 iflg. res. 17. juni 2005 nr. 613.
Kunnskapsdepartementets merknader:
Bestemmelsen gir nærmere regler for iverksettelse og opphevelse av andre lover. Av særlig betydning er bestemmelsens annet ledd annet punktum. Her framgår det at vedtak, herunder enkeltvedtak og forskrifter, som er truffet etter Barnehageloven 5. mai 1995 nr. 19, gjelder inntil de faller bort eller blir endret etter Barnehageloven 17. juni 2005 nr. 64. Dette betyr at tidligere vedtak prolongeres inntil de faller bort av seg selv eller blir endret. Departementet gis i fjerde ledd hjemmel til å gi forskrift om overgangsregler. Slik forskrift er fastsatt 16. desember 2005.
Innhold
Kapittel I.
Barnehagens formål og innhold
Kapittel II.
Barns og foreldres medvirkning
Kapittel III. Godkjenningsplikt og oppgavefordeling
Kapittel IV. Barnehagemyndighetens generelle oppgaver mv.
Kapittel V. Personalet
Kapittel VI.
Forskjellige bestemmelser
Kapittel VII. Ikrafttredelse og endringer i andre lover