oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
LOV 2005-06-17 nr. 64
Lov om barnehager
(Barnehageloven)

Kapittel I. Barnehagens formål og innhold
§ 1 Formål
§ 2 Barnehagens innhold
Kapittel II. Barns og foreldres medvirkning
§ 3 Barns rett til medvirkning
§ 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg
§ 5 Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole
Kapittel III. Godkjenningsplikt og oppgavefordeling
§ 6 Virksomhetens plikt til å søke godkjenning
§ 7 Barnehageeierens ansvar
§ 8 Kommunens ansvar
§ 9 Fylkesmannens ansvar
Kapittel IV. Barnehagemyndighetens generelle oppgaver mv.
§ 10 Godkjenning
§ 11 Familiebarnehager
§ 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen
§ 12a Rett til plass i barnehage
§ 13 Prioritet ved opptak
§ 14 Offentlig tilskudd til private barnehager
§ 15 Foreldrebetaling
§ 16 Tilsyn
Kapittel V. Personalet
§ 17 Styrer
§ 18 Barnehagens øvrige personale
§ 19 Politiattest
Kapittel VI. Forskjellige bestemmelser
§ 20 Taushetsplikt
§ 21 Opplysningsplikt til sosialtjenesten
§ 22 Opplysningsplikt til barneverntjenesten
§ 23 Helsekontroll av barn og personale
§ 24 Øvingsopplæring
§ 25 Lovens anvendelse på Svalbard
Kapittel VII. Ikrafttredelse og endringer i andre lover
§ 26 Ikrafttredelse. Endringer i andre lover

 

 

Innhold
Kapittel I.
Barnehagens formål og innhold
Kapittel II.
Barns og foreldres medvirkning
Kapittel III. Godkjenningsplikt og oppgavefordeling
Kapittel IV. Barnehagemyndighetens generelle oppgaver mv.
Kapittel V. Personalet
Kapittel VI.
Forskjellige bestemmelser
Kapittel VII. Ikrafttredelse og endringer i andre lover