Oppvekstportalen 2009/2010Lokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Virksomhetsplan skole 2008-2012
VISJON
En skole for livet – trivsel, kvalitet og mangfold!
De strategiske hovedmålene for Landbyskolene 2006-20010 er:
Alle elever har lese-, skrive og matematikkompetanse betydelig over 2005-nivået.
Alle elever bruker IKT målrettet og fleksibelt i læringsarbeidet
Elevene opplever et skolemiljø fritt for mobbing, vold og rasisme.
Alle elever får et fleksibelt og tilpasset opplæringstilbud.
Alle elever får gjennom sin opplæring en positiv holdning til kunst og kultur.
Alle skolebygg er mer funksjonelle og bedre vedlikeholdte enn i 2005.
90 % av elever og ansatte er fornøyd med arbeidsmiljøet.

Tema 1a: Lesing, skriving og matematikk
Mål 2009– 2010 Mål 2008– 2012
Jevnlig bruk av biblioteket og opplæring i bruken.
Økt kompetanse for elevene i lesing og skriving
Elevene har lese- og skrivekompetanse betydelig over 2005-nivået
Kritisk suksessfaktor
Strategisk initiativ – Tiltak
Ressursbruk
Lærerne gir for lite oppgaver som går ut over læreboken.
Manglende kompetanse blant lærerne
Kursing av alle elever i bibliotekbruk
Alle elever blir kurset i studieteknikk hver høst
Kursing av veiledere
Alle elever og lærere bruker Fronter som arbeidsredskap
Kontinuerlig IKT- kursing av lærerne
50% lærerstilling på biblioteket
Vikarmidler i forbindelse med kursing
Ca. 400 000 kr årlig til drifting av IKT

Tema 1b: Lesing, skriving og matematikk
Mål 2009– 2010 Mål 2008– 2012
Styrke matematikk- interessen på skolen.
Øke kompetansen
Elevene har matematikkompetanse betydelig over 2005-nivået
Kritisk suksessfaktor
Strategisk initiativ – Tiltak
Ressursbruk

Usikkerhet om hva som finnes av ulikt læringsmateriell

Differensierte mattekurs for elevene
Kursing av veileder
Innkjøp av differensiert læringsmateriell
Vikarmidler til kursing
15.000 kr. til innkjøp

Tema 2: IKT
Mål 2009– 2010 Mål 2008– 2012

Alle elever og lærere bruker Fronter i læringsarbeidet

Landby skole bruker IKT målrettet og fleksibelt i læringsarbeidet
Kritisk suksessfaktor
Strategisk initiativ – Tiltak
Ressursbruk
Manglende IKT- kompetanse blant lærerne
Kursing av alle, både lærere og elever
Bruk av bunden tid
Bærbare PC’er til alle lærerne

Tema 3: Skolemiljø uten mobbing, vold og rasisme
Mål 2009– 2010 Mål 2008– 2012
Olweusprogrammet er implementert
Alle elever og lærere har god kunnskap om elevmeklingen
Elevene opplever et skolemiljø fritt for mobbing, vold og rasisme
Kritisk suksessfaktor
Strategisk initiativ – Tiltak
Ressursbruk
Manglende status blant elevene når det gjelder elevmeklingen
Lærerne slipper ikke elevene til - de ordner opp selv
Systematisk bruk av tiltaksplan i Olweus
Opplæring av elever og lærere
Bruk av bunden tid
Kursmidler for nye lærere og nøkkelpersoner

Tema 4: Tilpasset opplæringstilbud
Mål 2009– 2010 Mål 2008– 2012

Større bruk av differensierte læringsmetoder som synliggjøres i arbeidsplaner

Alle elever får et fleksibelt og tilpasset opplæringstilbud
Kritisk suksessfaktor
Strategisk initiativ – Tiltak
Ressursbruk
Manglende kompetanse om ulike læringsmetoder
Opprette faggrupper i alle fag
Veiledning/utveksling av arbeidsmetoder
Bruk av bunden tid

Tema 5: Skoleidentitet
Mål 2009– 2010 Mål 2008– 2012

Større trivsel gjennom friminuttsaktiviteter, faste aktivitetsdager og elevmedvirkning

Alle skal føle tilhørighet til, og glede seg til å gå på skolen
Kritisk suksessfaktor
Strategisk initiativ – Tiltak
Ressursbruk
Skolen er for ny til at alt er blitt en del av driften
Internasjonal uke
Skolering av elevrådet på seminar
Skolering av elevene som er medlemmer i plangruppa
Bruk av bunden tid

Tema 6: Arbeidsmiljøet
Mål 2009– 2010 Mål 2008– 2012
Økt trivsel blant elever og lærere
Triveligere spiseforhold for elevene
90 % av elever og ansatte er fornøyd med arbeidsmiljøet
Kritisk suksessfaktor
Strategisk initiativ – Tiltak
Ressursbruk
Vanskelig å se alt som foregår blant elevene
Ressursgruppe med avgangselever
Flere aktiviteter i friminuttene
Innkjøp av flere bord til gangene
Se på muligheten til å bruke fritidsklubben som spiseareal
Flere sosiale aktiviteter blant lærerne
Penger til innkjøp av bord

Tema 7: Den Kulturelle Skolesekken
Mål 2009– 2010 Mål 2008– 2012

Økt bevissthet blant lærerne om Den Kulturelle Skolesekken og dens muligheter

Alle elever får gjennom sin opplæring en positiv holdning til kunst og kultur
Kritisk suksessfaktor
Strategisk initiativ – Tiltak
Ressursbruk
Manglende kunnskap om Den Kulturelle Skolesekken Alle trinn tar i bruk minst et tilbud per semester Transportkostnader og evt. andre kostnader

Tema 8: Kompetanseutvikling
Mål 2009– 2010 Mål 2008– 2012
Vi har godt skolerte veiledere i norsk og matematikk
Vi har erfaringsdeling mellom trinnene
Landby skole arbeider systematisk og helhetlig med kompetanseutvikling, veiledning
Kritisk suksessfaktor
Strategisk initiativ – Tiltak
Ressursbruk
Manglende kursing fra sentralt hold
Utarbeidelse av karakterkriterier i alle fag
Veiledere i norsk og matematikk
Erfaringsdeling på metode og innhold
Kursing i databruk
Bruk av bunden tid
Bruk av vikarmidler

Tema 9: Tilpasset opplæring
Mål 2009– 2010 Mål 2008– 2012

Nesten alle elever er i stand til å velge nivå i arbeidsplan ut fra eget kunnskapsnivå

Alle elever har individuelle arbeidsplaner
Kritisk suksessfaktor
Strategisk initiativ – Tiltak
Ressursbruk
Manglende egeninnsikt blant elevene
Differensierte arbeidsplaner på innhold og metode
Bevisstgjøre og veilede elever på nivåvalg
Skolere foresatte i riktig bruk av arbeidsplan til hjelp for elevene
Bruk av bunden tid

Tema 10: Bruk av IKT
Mål 2009– 2010 Mål 2008– 2012

Alle lærere og elever behersker data som arbeidsredskap, deriblant Fronter

Landby skole kommuniserer elektronisk der det er hensiktsmessig
Kritisk suksessfaktor
Strategisk initiativ – Tiltak
Ressursbruk
Datavegring
Alle kurses i bruk av Fronter
Elevene kurses i bruk av Word og Excel
Elever har innlevering på Fronter, bl.a. prosessorientert skriving
Info fra ledelsen blir lagt ut på Fronter
Foresatte får tilgang til klasserommet på Fronter
Lærernes arbeidstid

Tema 11: Elevmedvirkning
Mål 2009– 2010 Mål 2008– 2012

Elevmedvirkning på alle plan

Alle elever opplever at de har innflytelse på læringsarbeidet
Kritisk suksessfaktor
Strategisk initiativ – Tiltak
Ressursbruk
Elevene kan lett bli ”overkjørt”
Elever i faggrupper
Elever i plangruppa
Elever i prosjektgrupper
Elever er med i planleggingen av alle skolens elevorienterte aktiviteter
Elevmekling
Midler til skolering av elevene
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen