Oppvekstportalen 2009/2010Lokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:
Skolefritidsordningen
Skolefritidsordningen i Landby Kommune er en del av skolens virksomhet.
Den er et frivillig tilbud om opphold og tilsyn før og etter skoletid for barn i 1.–4. årstrinn. Oppholdstiden i SFO, som er barnas fritid, skal:
legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna
gi forsvarlig tilsyn med gode kontrollrutiner
gi omsorg og trygghet for det enkelte barnet
gi anledning til tilrettelagt og fri lek
gi anledning til lekselesing
gi gode vilkår for fysisk aktivitet
Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsmuligheter.
Overgangen fra barnehage til skole kan være en stor utfordring for enkelte barn, det samme med overgangen til SFO. Også de større barna trenger litt tid på «å gå seg til».
Miljøet på SFO vil være annerledes enn på skolen selv om barna fysisk befinner seg på samme sted. Det er flere barn til stede på en gang, aktivitetene er av et annet slag og organiseringen forskjellig fra skoledagen.
Struktur og rammer er viktig for at barn skal føle seg trygge. Dette gjelder for skoledagen så vel som for SFO. De samme regler og holdninger gjelder begge steder selv om et fritidstilbud innbyr til friere aktiviteter enn det som oftest skjer i skoletiden.
I skolefritidsordningen arbeider vi etter en pedagogikk som vi kaller skolefritidspedagogikk. Skolefritidspedagogikk er en pedagogikk som ivaretar barns behov for fri utfoldelse, lek, passende doser med organiserte fritidsaktiviteter og stabil voksenkontakt i et omsorgsfullt miljø.
For noen barn vil kanskje miljøet oppleves som uoversiktlig til å begynne med, men fortvil ikke, barna finner seg etter hvert godt til rette.
Kontakt oss dersom dere lurer på noe og fortell oss også om det er «spesielle ting» med barna som er nødvendig for oss å vite.
Siden vi er mange her, kan det ta litt tid før vi kjenner hvert enkelt barn godt nok.
Alle barna får en egen kontaktperson i SFO. Kontaktpersonen har som oppgave å hjelpe barna (og foreldre) med å bli kjent og føle seg hjemme i skolefritidsordningen.
Så noen tips:
Avtaler mellom dere og barna bør være klare.
Gjør avtaler med naboer eller andre foreldre i klassen til deres barn slik at deres barn eventuelt kan gå hjem til dem hvis dere blir forsinket.
Merk dere foreldremøtet onsdag 18. august direkte etter innskrivingen til 1.årstrinn.
 
Med vennlig hilsen
Kari Nordmann, daglig leder Landby SFO
Foreldresamarbeid
Foreldrene kjenner sitt barn best, derfor ønsker vi å bli kjent med barnet gjennom dere. Foreldresamarbeidet er av stor betydning. Vi ønsker å ha et åpent forhold og vi vil gjerne ha spørsmål og innspill fra dere. Vi har ikke faste foreldresamtaler, men tar gjerne en uformell prat ved levering/henting. Vi har ett foreldremøte i begynnelsen av skoleåret og ett foreldremøte i slutten av skoleåret.
Vi ber dere bruke barnets SFO-skole-perm for meldinger til oss. Husk at muntlige beskjeder fra barna ikke blir godtatt.
Noen av dere jobber kanskje i turnus og kommer til å ha behov for å ha barna i SFO på forskjellige dager (turnus). Ta kontakt med daglig leder slik at dere kan få et turnusskjema.
Levering og henting av barna
For å holde oversikt over barn i SFO har vi et system med lister der barn krysses inn etter undervisningstid. Lontaktlærerne er behjelpelige med å registrere barna. Likevel har vi noen regler i forbindelse med levering og henting av barna.
1. Ved levering om morgenen skal en i personalet kontaktes slik at barnet registreres. Hvis barnet går alene til skolen/SFO må barnet selv kontakte en voksen for registrering.
2. Ved henting om ettermiddagen skal en i personalet på basen der barnet er registrert kontaktes, slik at barnet kan «krysses ut».
3. Gi beskjed hvis barnet er sykt, har fri eller skal hentes av andre. Alle beskjeder skal gis pr. tlf. eller i SFO-skole-perm. Muntlige beskjeder fra barnet blir ikke godtatt.
4. Det er ikke lov å kjøre inn på skolens område, bruk skolens parkeringsplasser ved blokkene foran skolen.
Morgenåpning
SFO-personalet tar imot barna fra klokken 07.30. Det er mulighet for barna å spise medbragt frokost i SFO mellom 07.30 og 08.20. Vi gjør det litt koselig med stearinlys, duk på bordet og dempet belysning. Frokost er ment som et tilbud til de barna som ikke spiser hjemme før de går til SFO om morgenen. Vi serverer drikke til frokosten.
Åpningstid m.m.
Daglig åpningstid er 07.30 - 17.00, minus undervisningstid.
I skolens ferier og fridager har SFO heldagsåpent for de barna som er påmeldt. (se «Retningslinjer for opphold i skolefritidsordningen i skolens ferier og fridager).
De barna som har behov for morgenåpning må så fort som mulig etter skolestart gi beskjed om dette.(se «Foreldreavtale»). De som benytter seg av tilbudet om morgenen er selv ansvarlige for at barna blir registrert. For barn som går alene til SFO oppfordres foreldre/foresatte om å ha en klar avtale med barnet om at de skal registrere seg i SFO.
Ordensregler (se Trivselsregler for Landby skole og SFO).
Barna er dekket av skolefritidsordningens forsikring/ansvar i det de registreres som innmeldt den dagen.
Påmelding som sendes inn er bindende. Det vil si at den kun kan sies opp med 1 måneds varsel gjeldende fra den 30. i måneden.
Endring av avtale/oppholdstid kan skje med 1 måneds varsel gjeldende fra den 30. i måneden.
Påmeldingen gjelder fra innmeldingstidspunkt og til barnet går ut av 4. årstrinn, evt. flytter eller blir utmeldt skriftlig.
Foreldreavtale og Allergimelding gjelder fra innmeldingstidspunkt og til barnet er ferdige med 4. årstrinn. Endring/tillegg av Foreldreavtale og Allergimelding skal gjøres skriftlig til SFO.
Betalingssatser
Satsene pr. barn pr. år blir for skoleåret 2006/2007:
  5 dager i uken 1.800 kr.
  4 dager i uken 1.500 kr.
  3 dager i uken 1.200 kr.
  2 dager i uken 900 kr.
Betalingen gjelder opphold og skal også dekke frukt og melk som serveres i SFO. Det er kommunestyret som vedtar betalingssatsene i SFO.
Regningen sendes ut i begynnelsen av hver måned med forfall den 20.
 
Aktiviteter
Fritiden til barna kan inneholde mange ulike aktiviteter. Vi deler inn aktivitetene i 2 kategorier.
frilek – barna er initiativtakeren. Ingen bestemte grupper og ingen tidsramme.
tilrettelagte aktiviteter – aktiviteten er voksenstyrt, begrenset antall barn og tidsbestemt.
I SFO-tiden blir det arrangert diverse kurs og aktiviteter som f.eks. fotball, gym, malekurs, akvarellkurs, tegning og f.eks. turer. Vi har alltid med førstehjelpsutstyr når vi er på tur. Ved lengre turer har vi med mobiltelefon.
Oversikt over tilbudet til barna kommer senere.
For de ulike aktivitetene i SFO tar vi gjerne imot ting dere ikke trenger.
garnrester, knapper, sysaker o.l.
stoffrester dere ikke lenger trenger
plankebiter og spiker
gamle ukeblader, tegneserier o.l.
isbokser
gamle babyklær som passer til dukker
For noen kurs og aktiviteter må vi bruke påmeldingslister for å unngå for stort deltakerantall. Vi skal så langt det er mulig strekke oss for å gi alle som vil være med på et slikt kurs/aktivitet et tilbud.
   Tilrettelagte aktiviteter   
Hos oss på Landby skole SFO har vi 3 typer av tilrettelagte aktiviteter.
1
Daglige aktiviteter, der barna kan velge fra dag til dag om de ønsker å delta. f.eks.
gym
hyttebygging
ansiktsmaling
2
Kurs, varer i ca 3-6 uker(oftest formingsaktiviteter). Barna melder seg på og avslutter det arbeidet de begynt med. De trenger ikke å være med hele kurstiden f.eks.
snekkerverksted
akvarellkurs
silkemaling
 
teater/drama
3 Klubbvirksomheter, der barna melder seg på og skal være med til klubben er avsluttet. Klubbaktiviteter varer fra 4-16 uker f.eks.
 
fotoklubb
 
dramaklubb
 
naturklubb
Kurs og aktiviteter i skoleferiene
I feriene forsøker vi å lage et annerledes tilbud enn på vanlige SFO-dager.
Vi drar på bytur.
Vi går på kino.
Vi går på tur i skog og mark der vi for eksempel kan grille pølser og lignende.

 

Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen