Landby kommune
Oppvekstportalen 2009/2010
OppvekstportalenLokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Tjenestebeskrivelse:
Videregående opplæring for voksne
Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring. Dette gjelder bare de som er født før 1.1.1978. Opplæringen skal tilpasses den enkeltes behov.
Voksne som får videregående opplæring, har rett til opplæring i den tiden som er fastsatt i læreplanen. Opplæringen skal bygge på den formal- og realkompetansen den enkelte voksne har fra før, dvs. gi et tilbud som gjør det mulig å fortsette utdanningen fra det nivået den voksne står på.
Opplæringen er gratis. Fylkeskommunen kan pålegge dem som mottar tjenesten, å holde seg med undervisningsmateriell og utstyr som opplæringen krever.
Fylkeskommunen fatter vedtak om opplæringen. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke. Vedtaket vil også spesifisere hva tjenesten omfatter.
Du kan klage på vedtaket om retten til inntaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Fylkesmannen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning. Hvis du vil klage på andre forhold ved tjenesten, er det fylkeskommunens egen klagenemnd som er klageinstans.
Tjenestetilbud:
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen