Landby kommune
Oppvekstportalen 2009/2010
OppvekstportalenLokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Tjenestebeskrivelse:
Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen
Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge den vanlige opplæringen i skolen.
Forutsatt at det er egnet undervisningspersonale i kommunen, har slike elever om nødvendig også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Dette kan gjelde nyankomne og andre minoritetselever med svært begrensede norskkunnskaper. Tospråklig fagopplæring innebærer at både norsk og morsmålet benyttes for at elevene skal få ta del i skolens fag og områder. Morsmålsopplæringen kan legges til en annen skole enn den eleven går på. Elever som har rett til særskilt norskopplæring, kan etter samråd med skolen velge mellom opplæring etter en egen læreplan i norsk som andrespråk for språklige minoriteter eller særskilt norskopplæring etter den vanlige læreplanen i faget norsk.
Eleven må ha annet morsmål enn norsk og samisk.
Eleven har ikke tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den vanlige undervisningen.
Det må være egnet undervisningspersonale i kommunen (dette gjelder morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring).
Tjenestetilbud:
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen