Landby kommune
Oppvekstportalen 2009/2010
OppvekstportalenLokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Tjenestebeskrivelse:
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesialundervisningen skal ha et slikt innhold at det samlede tilbudet gir eleven et forsvarlig utbytte av opplæringen. Elever som får spesialundervisning, skal ha det samme totale undervisningstimetallet som gjelder for andre elever.
Før kommunen gjør vedtak om spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering av de spesielle behovene som eleven har. Vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hvilke opplæringstilbud som bør gis.
Departementet skal sørge for at det blir utarbeidet lærebøker og andre læremidler for spesialundervisning.
Tjenestetilbud:
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen