Landby kommune
Oppvekstportalen 2009/2010
OppvekstportalenLokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Tjenestebeskrivelse:
Skoletilhørighet
Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til. Kommunen kan tillate skolebytte til en annen skole enn den eleven sokner til etter søknad fra foreldrene/eleven. Hvis hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i spesielle tilfeller flyttes til en annen skole enn den skolen eleven har rett til å gå på.
Hvilken skole som er nærmiljøskolen etter Opplæringsloven, avgjøres etter en samlet vurdering. Vurderingen skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men skal også ta hensyn til andre relevante forhold, for eksempel om søsken er plassert på den samme skolen, kapasiteten på skolene og om skoleveien er farlig. Før det blir gjort vedtak om å flytte en elev, skal en ha prøvd andre tiltak. Når det er nødvendig, kan eleven flyttes til en skole utenfor kommunen, men ikke slik at eleven må flytte ut av hjemmet eller at skoleskyssen blir uforsvarlig lang.
Tjenestetilbud:
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen