Landby kommune
Oppvekstportalen 2009/2010
Oppvekstportalen



Lokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Tjenestebeskrivelse:
Skolestart
Utgangspunktet er at barna starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år. Skolen/kommunen vil sende brev til foresatte med barn som er opplæringspliktig. I brevet blir det opplyst om hvor man skal møte og til hvilket tidspunkt, og informert om hvilke rettigheter opplæringslova gir i den forbindelse. Foreldrene kan søke om tidligere eller utsatt skolestart for eleven.
Tidligere skolestart innebærer at barnet starter på skolen det kalenderåret barnet fyller fem år. For å få tidligere skolestart må barnet fylle fem år innen 1. april. Det må foreligge sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Utsatt skolestart innebærer skolestart det kalenderåret barnet fyller sju år. Det må foreligge sakkyndig vurdering fra PPT.
Du kan ta kontakt med kommunen for å få hjelp til å søke om tidligere eller utsatt skolestart.
For tidligere og utsatt skolestart: PP-tjenesten vurderer barnets utviklingsstatus. PPT gir råd til kommunen, som fatter vedtak.
Får du avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet det. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne hjelpe deg med å skrive klagen. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.
Tjenestetilbud:
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen