Landby kommune
Oppvekstportalen 2009/2010
OppvekstportalenLokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Tjenestebeskrivelse:
Skoleskyss
Tilbud om gratis transport til og fra skolen. Retten til skoleskyss gjelder ikke til/fra skolefritidsordningen (SFO).
Avstanden mellom skole og hjem må overstige
   2 km for grunnskolens 1. klasse
4 km for grunnskolens 2. til 10. klasse
6 km for videregående skole
Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti. Elever i grunnskolen som har spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har rett til fri skoleskyss uavhengig av avstanden mellom skole og hjem. Dette gjelder også funksjonshemmede elever og elever som er midlertidig skadet eller syke.
Skoleskyss er gratis.
Du kan få hjelp fra fylkeskommunen/kommunen til å søke om skoleskyss.
Får du avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.
Klageinstans er Fylkesmannen (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole). Før klagen sendes klageinstansen, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til klageinstansen.
Tjenestetilbud:
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen