Landby kommune
Oppvekstportalen 2009/2010
OppvekstportalenLokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Tjenestebeskrivelse:
Henvisning til PP-tjenesten
Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder, elever i grunnskolen, videregående skoler og i voksenopplæring på grunnskolens område.
Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet
tidlig eller utsatt skolestart
fritak fra opplæringsplikten
tegnspråkopplæring
punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring
søknad om inntak på særskilt valgt grunnkurs - videregående opplæring
Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen.
Uttalelsen fra PPT er et ledd i saksforberedelsen før det fattes vedtak om spesialundervisning mv.
Når barn i grunnskolen får spesialpedagogisk hjelp / spesialundervisning utenfor bostedskommunen etter avtale, og når barn blir plassert av barnevernstjenesten utenfor bostedskommunen, vil PPT i vertskommunen ha ansvaret for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering. Se forskrift til Opplæringslova § 18-1.
Tjenestetilbud:
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen