Landby kommune
Oppvekstportalen 2009/2010
OppvekstportalenLokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Tjenestebeskrivelse:
RLE-faget - melding/søknad om delvis fritak
Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) ble gradvis innført i grunnskolen fra 1997. KRL erstattet de gamle fagene kristendomskunnskap og livssynskunnskap. KRL skal være et fellesfag for alle elever, uansett religiøs eller livssynsmessig bakgrunn. Undervisningen i faget skal ikke være forkynnende. Det ble foretatt endringer i
reglene om undervisningen i faget
læreplanen for faget
reglene om avgrenset fritak
Reglene gjelder fra og med høsten 2005. Endringene er gjort for å imøtekomme de synspunkter som FNs menneskerettighetskomité fremmet i uttalelse 3. november 2004.
Elever skal etter skriftlig melding fra foreldrene få fritak fra de deler av undervisningen som foreldrene eller eleven ut fra egen religion eller livssyn opplever som utøving av annen religion eller tilslutning til annet livssyn, eller som de opplever som støtende eller krenkende. Elever som har fylt 15 år, sender selv melding. Til tross for at det er forbud mot forkynnelse i skolen, kan det oppstå situasjoner som enkelte foreldre eller elever opplever som problematisk. Fritaksretten gjelder alle skolefag. Skolen skal hvert år informere elevene og foreldrene om reglene for fritak.
Foreldre/foresatte må melde skriftlig til skolen hvilke aktiviteter de vil eleven skal fritas fra. Elever som har fylt 15 år, kan selv gi skriftlig melding uten samtykke fra foreldre/foresatte.
Skjemaet består av to deler - pkt. A. Melding om fritak og pkt. B. Begrunnet søknad om fritak.
Melding om fritak fra aktivitetene under pkt. A gir rett til fritak fra disse, og skolen er forpliktet til å legge til grunn en slik melding uten nærmere vurdering. I skjemaets punkt B kan det søkes om fritak fra andre deler av undervisningen enn dem som er spesifisert under pkt. A.
Ved skriftlig melding om delvis fritak skal skolen så langt det er råd, og særlig på småskoletrinnet, søke å finne løsninger ved å legge til rette for differensiert undervisning innenfor rammen av læreplanen.
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan hjelpe deg med å skrive klagen. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til Fylkesmannen.
Departementet anbefaler at skolen melder skriftlig tilbake til foresatte og elever over 15 år at melding om delvis fritak (standardskjemaet pkt. A) er mottatt, selv om slikt fritak skal etterkommes automatisk.
Tjenestetilbud:
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen