Landby kommune
Oppvekstportalen 2009/2010
OppvekstportalenLokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Tjenestebeskrivelse:
Karakterer - klageadgang
Alle karakterer som skal stå på vitnemålet, kan påklages. Det kan klages på standpunktkarakterer, avgangs- og eksamenskarakterer, karakter i orden og oppførsel og karakterer til fag- og svenneprøver. Den som har klagerett, kan kreve begrunnelse. Ved skriftlig avgangseksamen kan eleven be om å få kopi av egen eksamensbesvarelse når karakteren er fastsatt, men det kan ikke kreves en begrunnelse for karakteren.
Klagen må være skriftlig. Den må underskrives av klageren eller eventuelt av den som har fullmakt. Klagen skal oppgi det vedtaket som blir påklaget. Klagen bør inneholde begrunnelsen for klagen. Ved klage på karakter etter skriftlig avgangsprøve er det ikke nødvendig å begrunne klagen.
Frist for å klage på vedtak som gjelder avgangs- og eksamenskarakterer og standpunktkarakterer er ti dager.
Resultatet av klagebehandlingen: Behandling av klage over karakterer kan føre til at karakteren blir stående eller at den blir endret til gunst eller ugunst for klageren. For muntlig eksamen spesielt: får klageren medhold, skal karakteren anulleres og klageren har rett til å gå opp til ny avgangsprøve.
Tjenestetilbud:
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen