Landby kommune
Oppvekstportalen 2009/2010
OppvekstportalenLokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Tjenestebeskrivelse:
Elevenes fysiske arbeidsmiljø
Skolen plikter å drive et kontinuerlig og systematisk arbeid for å ivareta elevenes skolemiljø. Skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til elevenes trygghet, helse, trivsel og læring. Det fysiske innemiljøet omfatter faktorer som luft, temperatur, lys- og strålemiljø, akustikk og mekanisk innemiljø. Utemiljøet refererer seg til blant annet lokalisering, utforming av lekeareal, lekeapparater mv.
Skolen plikter å ta stilling til oppfordringer om tiltak fra elever og foresatte som gjelder det fysiske miljøet, og skal innen rimelig tid fatte skriftlig vedtak.

Tjenestebeskrivelse:
Elevenes psykososiale arbeidsmiljø
Skolen skal kontinuerlig arbeide aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt arbeidsmiljø. Alle elever skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet på skolen. Alle ansatte ved skolen har plikt til å undersøke, varsle og eventuelt gripe inn dersom de får kunnskap eller mistanke om mobbing, vold, rasisme eller annen krenkende atferd.
Skolen plikter å ta stilling til oppfordringer om tiltak fra elever og foresatte som gjelder det psykososiale miljøet, og skal innen rimelig tid fatte skriftlig vedtak.
Tjenestetilbud:
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen