Landby kommune
Oppvekstportalen 2009/2010
OppvekstportalenLokale lenker
Planer:
Lover:
Forskrifter til:
Forskrifter om:

Tjenestebeskrivelse:
Brukermedvirkning i skolen
Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet. (Opplæringslova § 11-1)
Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.
Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, foreldrerådet, dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal. (Opplæringslova § 11-1a)
Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med representantar for elevane. Kommunen fastset talet på elevrepresentantar. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten. (Opplæringslova § 11-2)
På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. (Opplæringslova § 11-3)
Alle utvalg og råd skal holdes løpende orientert om alle forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet. De nevnte organene har på forespørsel rett til å få lagt fram dokumentasjon om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved skolen. De skal så tidlig som mulig tas med i planlegging og gjennomføring av miljøtiltakene.
Dersom skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan ha negativ betydning for elevenes helse, skal alle elevene og de foresatte snarest mulig varsles om det.
Tjenestetilbud:
Ansvarlig redaktør: Rektor

Webredaktør: Bjørn Paulsen