oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2009-12-18 nr. 1661
Forskrift til: Voksenopplæringsloven
Forskrift om studieforbund og nettskoler
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. desember 2009 med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (Voksenopplæringsloven) § 5 annet ledd bokstav e) siste punktum, § 5 annet ledd bokstav f) siste punktum, § 5 tredje ledd første og annet punktum, § 6 annet og tredje ledd, § 7 annet punktum, § 10 annet punktum og § 14 annet punktum.

Kapittel 1 Innledende bestemmelser
§ 1
Formål
§ 2
Definisjoner
Kapittel 2 Studieforbund
§ 3
Krav til minste aktivitetsnivå og rapportering
§ 4
Krav til minimum antall medlemsorganisasjoner i studieforbund
§ 5
Samiske studieforbund
§ 6
Politiske partiers studieforbund
§ 7
Kriterier for statstilskudd til studieforbund
§ 8
Beregning av statstilskudd til studieforbund
§ 9
Rapportering av og kontroll med statstilskudd
§ 10
Gratis bruk av offentlige undervisningslokaler
§ 11
Dokumentasjon på gjennomført opplæring
Kapittel 3 Nettskoler
§ 12
Kriterier for statstilskudd til nettskoler
§ 13
Behandling av søknader om tilskudd
§ 14
Rapportering av og kontroll med statstilskudd
Kapittel 4 Avsluttende bestemmelser
§ 15
Overgangsbestemmelser for studieforbund
§ 16
Overgangsbestemmelser om tilskudd til andre organisasjoner enn studieforbund
§ 17
Overgangsbestemmelser for nettskoler
§ 18
Ikrafttredelse og opphevelse av øvrige forskrifter
Innhold
Kapittel 1. Innledende bestemmelser
Kapittel 2. Studieforbund
Kapittel 3. Nettskoler
Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser
  
Ord for dagen
4108
Mildhet og dypsindighet, det er hele kvinnen.
Victor Hugo
  
Forskrifter til Voksenopplæringsloven
Alfabetisk
Kronologisk