oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
1992-11-25 nr. 1127
Forskrift til: Voksenopplæringsloven
Forskrift om voksenopplæring (fjernundervisning)
Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 25. november 1992 med hjemmel i Lov 28. mai 1976 nr. 35 om voksenopplæring § 25.
Endret:
20. desember 1996 nr. 1337,
8. januar 1998 nr. 14,
26. januar 1999 nr. 146.

I
1. Tildeling og anvendelse av statstilskudd
1.1. Departementet tildeler hvert år et rammetilskudd til den enkelte tilskuddsberettigede fjernundervisningsinstitusjon. Hovedgrunnlaget for beregning av rammen er antall tilskuddsberettigede studietimer ved den enkelte institusjon de tre årene før siste foregående år. Med gjennomført opplæring menes at minst 3/4 av totalt antall normerte studietimer og tilhørende oppgaver/aktiviteter er fullført.
1.2. Rammetilskuddet skal anvendes til prisreduksjon for deltakerne og opplæringstiltak som bidrar til å sikre et bredt og variert landsomfattende fjernundervisningstilbud og voksenopplæring med høy faglig og pedagogisk kvalitet.
  Overgangsordning
1.3. Departementet kan gi tilskudd til nyetablert institusjon etter en skjønnsmessig vurdering i en overgangsperiode på tre år.
 
II
Forskriften trer i kraft 1. januar 1993.
  
Ord for dagen
4107
Det er bare det kritiserte og omstridte man foretar seg, som i lengden betyr noe.
Vibeke Løkkeberg
  
Forskrifter til Voksenopplæringsloven
Alfabetisk
Kronologisk