oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2006-12-19 nr. 1503
Forskrift til: Privatskolelova
Forskrift om budsjett, rekneskap, kontroll og revisjon for skolar med rett til statstilskot etter Privatskolelova (Økonomiforskrift til Privatskolelova)

Fastsett av Kunnskapsdepartementet 19. desember 2006 med heimel i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (Privatskolelova) § 6-1 femte ledd, § 6A-8 tredje ledd og § 7-1.

Endra:
29. juni 2007 nr. 833

Kapittel 1. Verkeområde og formål
§ 1 Verkeområde og formål
Kapittel 2. Budsjett og rekneskap
§ 2 Krav til budsjettet
§ 3 Krav til rekneskapen
§ 4 Særskilte krav til rekneskapen
Kapittel 3. Statstilskot og skolepengar
§ 5 Bruk av statstilskotet og skolepengane
§ 6 Utbetaling og tilbakebetaling av statstilskot
Kapittel 4. Overføring av driftstilskot
§ 7 Overføring av driftstilskot til neste rekneskapsår
Kapittel 5. Investeringsfond
§ 8 Skiping av investeringsfond
§ 9 Plasseringa av fondsavsetjinga
§ 10 Bruk av investeringsfond
§ 11 Tilbakeføring av fondsmidlar
§ 12 Felles reglar for investeringsfond
Kapittel 6. Utrekningsgrunnlag for statstilskot
§ 13 Grunnlaget for utrekning av statstilskot
§ 14 Registrering av frammøte og fråvær
§ 15 Rapportering av elevtal
Kapittel 7. Revisjon
§ 16 Krav til revisor og revisjon
§ 17 Særskilde fråsegner frå revisor
§ 18 Informasjon til revisor
Kapittel 8. Kontroll frå departementet og Riksrevisjonen
§ 19 Dokumentasjon og kontroll
Kapittel 9. Ikraftsetjing
§ 20 Ikraftsetjing og oppheving
Innhold
Kapittel 1. Verkeområde og formål
Kapittel 2. Budsjett og rekneskap
Kapittel 3. Statstilskot og skolepengar
Kapittel 4. Overføring av driftstilskot
Kapittel 5. Investeringsfond
Kapittel 6. Utrekningsgrunnlag for statstilskot
Kapittel 7. Revisjon
Kapittel 8. Kontroll frå departementet og Riksrevisjonen
Kapittel 9. Ikraftsetjing
  
Ord for dagen
2779
Alle eksperter er uhyrer.
Clifton Fadiman
  
Forskrifter til
Privatskolelova
Alfabetisk
Kronologisk