oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2006-07-14 nr. 932
Forskrift til: Privatskolelova
Forskrift til Privatskolelova
 
Kapittel 11. Vaksne søkarar utan rett til vidaregåande opplæring
(Heimel: Privatskolelova § 3-1 femte ledd)

§ 11—1.  Inntak av vaksne søkarar utan rett
Vidaregåande skoler som driv verksemd etter Privatskolelova kan som hovudregel ikkje ta inn vaksne søkarar utan rett til vidaregåande opplæring, jf. Privatskolelova § 3-1 andre ledd første punktum. Følgjande skolar kan likevel ta inn vaksne søkarar utan rett til vidaregåande opplæring:
1.
Vidaregåande skolar som gir yrkesretta opplæring som ikkje blir gitt ved vidaregåande offentlege skolar, jf. Privatskolelova § 6A-3 andre ledd
2.
Særskilde skolar for funksjonshemma, jf. Privatskolelova § 3-1 andre ledd andre punktum.
I tillegg kan desse skolane ta inn vaksne søkarar utan rett til vidaregåande opplæring:
  Danielsen Intensivgymnas med inntil 186 elevar
Gjennestad gartnerskole med inntil 58 elevar
Aglo videregående skole med inntil 43 elevar
Bybroen videregående skole med inntil 95 elevar
Danielsen videregående skole med inntil 19 elevar
Handelsinstituttet med inntil 69 elevar
Handverksskolen med inntil 15 elevar
Holgersens videregående skole med inntil 27 elevar
Kristen vidaregåande skole - Nordland med inntil 40 elevar
Kristen videregående skole i Trøndelag (KVT) med inntil 21 elevar
Lukas Stiftelsen videregående skole med inntil 74 elevar
Natur vidaregåande skole med inntil 89 elevar
Nordborg Kristen videregående skole med inntil 13 elevar
Norsk Fotterapeutskole med inntil 28 elevar
Oslo Sanitetsforenings hjelpepleierskole med inntil 36 elevar
Plus-Skolen med inntil 44 elevar
Tomb Jordbruksskole med inntil 21 elevar
Tyrifjord videregående skole med inntil 13 elevar
Uldals videregående skole med inntil 65 elevar
Val videregående skole med inntil 9 elevar
Vensmoen Helsefagutdanning med inntil 10 elevar
Vinterlandbruksskulen på Jæren med inntil 21 elevar
Vinterlandbruksskulen i Ryfylke med inntil 20 elevar
Wang Handelsskole og Gymnas med inntil 45 elevar
Østfold Møbelsnekkerskole med inntil 15 elevar
Øya vidaregåande skole med inntil 7 elevar.
Innhold
Kapittel 1.
Virkeområde
Kapittel 2.
Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda
Kapittel 2A.
Fysisk aktivitet
Kapittel 3.
Individuell vurdering i grunnskolar og i vidaregåande opplæring
Kapittel 5. Klage på vurdering av elevar
Kapittel 5A.
Fritak frå opplæring
Kapittel 6.
Skyss av elevar i vidaregåande opplæring
Kapittel 7. Retten til nødvendig rådgiving
Kapittel 7A.
Ulykkesforsikring for elevar
Kapittel 7B. Ordning med gratis frukt og grønsaker
Kapittel 8.
Krav om politiattest ved tilsetjing i frittståande grunnskolar og frittståande vidaregåande skolar
Kapittel 9. Offentleg tilskot til skolepengar
Kapittel 10. Husleige og kapitalkostnader
Kapittel 10A. Trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr i vidaregåande opplæring
Kapittel 11.
Vaksne søkarar utan rett til vidaregåande opplæring
Kapittel 12. Søknadsfrist for oppstart av skole mv.
Kapittel 13. Sluttføresegner
  
Ord for dagen
2776
Vennskap er et arrangement der man prøver å gi små tjenester til gjengjeld for store.
Charles-Louis Montesquieu
  
Forskrifter til
Privatskolelova
Alfabetisk
Kronologisk