oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2006-07-14 nr. 932
Forskrift til: Privatskolelova
Forskrift til Privatskolelova
 
Kapittel 5A. Fritak frå opplæring
(Heimel: Privatskolelova § 2-3 andre ledd tredje punktum)


§ 5A-1.  Opplæring i skriftleg sidemål i grunnskolen
For desse grunnskoleelevane gjeld ikkje kravet om opplæring i skriftleg sidemål:
a)
elevar som får særskild språkopplæring etter Privatskolelova § 3-5
b)
elevar med opplæring i samisk som førstespråk eller andrespråk
c)
elevar som har finsk som andrespråk
d)
elevar som får opplæring i teiknspråk som førstespråk.
Når det gjeld fritak frå vurdering i skriftleg sidemål, sjå § 3-21.

§ 5A-2.  Fritak frå opplæring i fag i vidaregåande opplæring
For å få utferda vitnemål, må som hovudregel alle fag og eksamenar som skal stå på vitnemålet i samsvar den læreplanen skolen har fått godkjend etter Privatskolelova § 2-3 vere bestått, jf. § 3-41 andre ledd. Dagleg leiar kan likevel etter søknad gi fritak frå opplæring i fag som inngår i fagfordelinga, dersom eleven tidlegare har bestått det same faget eller har bestått likeverdig eller meir omfattande opplæring i faget.
For den praktiske delen av kompetansemåla i faget kroppsøving kan dagleg leiar etter søknad gi fritak frå opplæring når ei fråsegn frå lege dokumenterer at opplæringa er til skade for eleven, og tilpassa opplæring ikkje er mogleg.
Innhold
Kapittel 1.
Virkeområde
Kapittel 2.
Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda
Kapittel 2A.
Fysisk aktivitet
Kapittel 3.
Individuell vurdering i grunnskolar og i vidaregåande opplæring
Kapittel 5. Klage på vurdering av elevar
Kapittel 5A.
Fritak frå opplæring
Kapittel 6.
Skyss av elevar i vidaregåande opplæring
Kapittel 7. Retten til nødvendig rådgiving
Kapittel 7A.
Ulykkesforsikring for elevar
Kapittel 7B. Ordning med gratis frukt og grønsaker
Kapittel 8.
Krav om politiattest ved tilsetjing i frittståande grunnskolar og frittståande vidaregåande skolar
Kapittel 9. Offentleg tilskot til skolepengar
Kapittel 10. Husleige og kapitalkostnader
Kapittel 10A. Trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr i vidaregåande opplæring
Kapittel 11.
Vaksne søkarar utan rett til vidaregåande opplæring
Kapittel 12. Søknadsfrist for oppstart av skole mv.
Kapittel 13. Sluttføresegner
  
Ord for dagen
2766
Alle mennesker streber uten unntak etter lykken.
Blaise Pascal
  
Forskrifter til
Privatskolelova
Alfabetisk
Kronologisk