oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2006-07-14 nr. 932
Forskrift til: Privatskolelova
Forskrift til Privatskolelova

Fastsett av Kunnskapsdepartementet 29. juni 2007 med heimel i Lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (Privatskolelova) § 2-1 sjette ledd, § 2-3 andre ledd, § 3-1 femte ledd, § 3-7 tredje ledd, § 3-11, § 4-3 fjerde ledd, § 6-1 tredje ledd, § 6-2 første ledd, § 6A-1 andre og tredje ledd, § 6A-2 andre ledd og § 7-2 tredje ledd.

Endra:
29. juni 2007 nr. 847
3. juli 2007 nr. 879
9. juli 2007 nr. 884
17. juni 2008 nr. 591
18. juni 2008 nr. 608
24. juni 2008 nr. 725
19. desember 2008 nr. 1526
9. juli 2009 nr. 995
30. juli 2009 nr. 1014
9. november 2009 nr. 1356

Kapittel 1.
Virkeområde
§ 1—1
Virkeområdet
Kapittel 2.
Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda
§ 2—1
Verksemdsbasert vurdering
§ 2—2
Rapportering frå skolen
§ 2—3
Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane
§ 2—4
Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar
Kapittel 2A.
Fysisk aktivitet
§ 2A—1
Rett til fysisk aktivitet
Kapittel 3.
Vurdering av elevar i grunnskolar
I
Generelle føresegner
§ 3—1
Rett til vurdering
§ 3—2
Formålet med vurdering
§ 3—3
Grunnlaget for vurdering i fag
§ 3—4
Karakterar i fag mv.
§ 3—5
Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd
§ 3—6
Karakterar i orden og i åtferd
§ 3—7
Varsling
§ 3—8
Dialog om anna utvikling
§ 3—9
Kontakt med heimen i grunnskolen
§ 3—10
Privatistar
II
Undervegsvurdering
§ 3—11
Undervegsvurdering
§ 3—12
Eigenvurdering
§ 3—13
Halvårsvurdering i fag for elevar
§ 3—14
Halvårsvurdering i orden og i åtferd for elevar
§ 3—15
Kravet til dokumentering av undervegsvurderinga
III
Sluttvurdering
§ 3—16
Sluttvurdering i fag
§ 3—17
Standpunktkarakterar i fag
§ 3—18
Standpunktkarakterar i orden og i åtferd
IV
Fritak frå vurdering med karakter
§ 3—19
Fritak frå vurdering med karakter for elevar med individuell opplæringsplan
§ 3—20
Fritak frå vurdering med karakter for minoritetsspråklege elevar i grunnskolen
§ 3—21
Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål
§ 3—22
Fritak frå vurdering med karakter i den praktiske delen av faget kroppsøving i vidaregåande opplæring
§ 3—23
Fritak frå eksamen
V
Eksamen
§ 3—24
Generelle føresegner
§ 3—25
Melding av elevar til eksamen
§ 3—26
Sentralt gitt eksamen
§ 3—27
Lokalt gitt eksamen i grunnskolen
§ 3—28
Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring
§ 3—29
Hjelpemiddel til eksamen
§ 3—30
Særskild tilrettelegging av eksamen
§ 3—31
Særskild eksamen for elevar i vidaregåande opplæring
§ 3—32
Ny eksamen for elevar i vidaregåande opplæring
§ 3—33
Utsett eksamen for elevar i vidaregåande opplæring
§ 3—34
Bortvising frå eksamen
§ 3—35
Annullering av eksamen
V
Dokumentasjon
§ 3—36
Rett til dokumentasjon
§ 3—37
Forsvarleg system for føring av karakterar og fråvær
§ 3—38
Dispensasjon
Særskild om retten til dokumentasjon av grunnskoleopplæringa
§ 3—39
Vitnemål i grunnskolen
§ 3—40
Føring av fråvær i grunnskolen
Særskilt om retten til dokumentasjon av vidaregåande opplæring
§ 3—41
Vitnemål i vidaregåande opplæring
§ 3—42
Førstegongsvitnemål
§ 3—43
Unntak for elevar frå vilkåra for å få vitnemål i yrkesfaglege utdanningsprogram
§ 3—44
Kompetansebevis
§ 3—45
Føring av karakterar i fag på vitnemål og kompetansebevis
§ 3—46
Føring av fråvær i vidaregåande opplæring
Kapittel 4.
(For eventuell seinare bruk)
Kapittel 5.
Klage på vurdering av elevar
§ 5—1
Kva det kan klagast på
§ 5—2
Kven som kan klage
§ 5—3
Avgjerd i klagesaka
§ 5—4
Saksgangen ved klage
§ 5—5
Klagefristar
§ 5—6
Formkrav
§ 5—7
Rett til grunngiving
§ 5—8
Rett til å gjere seg kjend med sitt eige svar og eventuelle retningslinjer for sensorar ved skriftleg eksamen
§ 5—9
Klage på karakter til skriftleg eksamen. Klageinstans og klagebehandling
§ 5—10
Klage på karakter ved munnleg eksamen. Klageinstans og klagebehandling
§ 5—11
Klage på eksamensresultat ved andre, ikkje-skriftlege eksamenar i vidaregåande opplæring
§ 5—12
Klage på standpunktkarakter. Klageinstans og klagebehandling
§ 5—13
Klage på karakter i orden og i åtferd. Klageinstans og klagebehandling
Kapittel 5A.
Fritak frå opplæring
§ 5A—1
Opplæring i skriftleg sidemål i grunnskolen
§ 5A—2
Fritak frå opplæring i fag i vidaregåande opplæring
Kapittel 6.
Skyss av elevar i vidaregåande opplæring
§ 6—1
Fylkeskommunens ansvar
§ 6—2
Full skyssgodtgjersle
§ 6—3
Dispensasjon frå kravet om gratis skyss
§ 6—4
Vilkår for dispensasjon frå kravet om gratis skyss
§ 6—5
Avgjerdsmyndigheit
Kapittel 7.
Retten til nødvendig rådgiving
§ 7—1
Generelt om retten til rådgiving
§ 7—2
Sosialpedagogisk rådgiving
§ 7—3
Utdannings- og yrkesrådgiving
§ 7—4
Ansvar
Kapittel 7A.
Ulykkesforsikring for elevar
§ 7A—1
Plikt til å sørgje for ulykkesforsikring for elevar
§ 7A—2
Krav til forsikringsordninga
§ 7A—3
Kva forsikringa gjeld
§ 7A—4
Når og kvar forsikringa skal gjelde
§ 7A—5
Erstatning ved død eller ved varig medisinsk invaliditet
§ 7A—6
Tilbakebetaling av utgifter til behandling
§ 7A—7
Avgrensingar i forsikringsdekninga
Kapittel 7B.
Ordning med gratis frukt og grønsaker
§ 7B—1
Plikt til å sørgje for frukt og grønsaker
Kapittel 8.
Krav om politiattest ved tilsetjing i grunnskolar og vidaregåande skolar
§ 8—1
Generelt
§ 8—2
Innhaldet i politiattesten
§ 8—3
Framgangsmåte
§ 8—4
Behandling av politiattest
§ 8—5
Teieplikt
Kapittel 9.
Statstilskot til grunnskolar
§ 9—1
Statstilskot til grunnskolar
Kapittel 10.
Husleige og kapitalkostnader
§ 10—1
Tillegg for huseleige og kapitalkostnader
Kapittel 10A.
Trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr i vidaregåande opplæring
§ 10A—1
Økonomisk ansvar for utgifter til nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr
Kapittel 11.
Vaksne søkarar utan rett til vidaregåande opplæring
§ 11—1
Inntak av vaksne søkarar utan rett
Kapittel 12.
Søknadsfrist
§ 12—1
Søknadsfrist
Kapittel 13.
Sluttføresegner
§ 13—1
Ikraftsetjing og oppheving av forskrifter
Innhold
Kapittel 1.
Virkeområde
Kapittel 2.
Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda
Kapittel 2A.
Fysisk aktivitet
Kapittel 3.
Individuell vurdering i grunnskolar og i vidaregåande opplæring
Kapittel 5. Klage på vurdering av elevar
Kapittel 5A.
Fritak frå opplæring
Kapittel 6.
Skyss av elevar i vidaregåande opplæring
Kapittel 7. Retten til nødvendig rådgiving
Kapittel 7A.
Ulykkesforsikring for elevar
Kapittel 7B. Ordning med gratis frukt og grønsaker
Kapittel 8.
Krav om politiattest ved tilsetjing i frittståande grunnskolar og frittståande vidaregåande skolar
Kapittel 9. Offentleg tilskot til skolepengar
Kapittel 10. Husleige og kapitalkostnader
Kapittel 10A. Trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr i vidaregåande opplæring
Kapittel 11.
Vaksne søkarar utan rett til vidaregåande opplæring
Kapittel 12. Søknadsfrist for oppstart av skole mv.
Kapittel 13. Sluttføresegner
  
Ord for dagen
2760
Overlat livet til døden.
Bertolt Brecht
  
Forskrifter til
Privatskolelova
Alfabetisk
Kronologisk