oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2003-07-04 nr. 896
Forskrift til: Privatskolelova
Ikraftsetjing og overgangsreglar til Lov av 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (Friskolelova)
Fastsett ved Kronprinsreg.res. 4. juli 2003 med heimel i Lov av 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (Friskolelova) § 8-1 og § 8-3. Fremja av Utdannings- og forskingsdepartementet.1. Lov av 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (Friskolelova) trer i kraft 1. oktober 2003.
2. For skolar som er godkjende etter Lov 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring (Privatskulelova), gjeld § 1-1 første ledd frå 1. oktober 2005. § 2-1 fjerde ledd og § 2-2 femte ledd gjeld frå 1. januar 2006.
3. Lov av 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring (Privatskulelova) vert oppheva 1. oktober 2003.
4. Endringar i Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæring (Opplæringslova) § 1-1 andre ledd og § 2-8, samt endringar i Lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 6-4 tredje ledd trer i kraft 1. oktober 2003.
  
Ord for dagen
2759
Sørg for at livet ditt er usedvanlig underholdende. Du trenger ikke være vakker, rik eller smart - bare veldig entusiastisk.
Bette Midler
  
Forskrifter til
Privatskolelova
Alfabetisk
Kronologisk