oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2003-01-31 nr. 90
Forskrift til: Opplæringslova
Tjenestetvistloven
Forskrift om overføring av forhandlingsansvaret for undervisningspersonale til kommuner og fylkeskommuner
Fastsatt ved kgl.res. 31. januar 2003 med hjemmel i Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) § 10-10 og Lov av 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister § 1 annet ledd. Fremmet av Utdannings- og forskningsdepartementet.

§ 1. 
Kommuner og fylkeskommuner skal være tariffpart ved forhandlinger med arbeidstakerorganisasjoner om lønns- og arbeidsvilkår for undervisningspersonale i de grunnskoler og videregående skoler der kommuner eller fylkeskommuner er skoleeier.

§ 2. 
Kgl.res. av 5. september 1958 nr. 1 om at lærere i folke-, framhalds- og folkehøgskolen skal omfattes av lov om offentlige tjenestetvister, oppheves for så vidt gjelder lærere i folke- og framhaldsskolen.

§ 3. 
Kgl.res. av 18. mars 1960 nr. 8628 om at lærerpersonalet ved den høyere almenskole som blir tilsatt av Kirke- og undervisningsdepartementet omfattes av Lov om offentlige tjenestetvister, oppheves.

§ 4. 
Forskriften gjelder fra 1. mai 2004.
  
Ord for dagen
2563
Statistikk er én stor løgn som består av mange små sannheter.
Lionel Strachey
  
Forskrifter til Opplæringslova
Alfabetisk
Kronologisk