oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2006-06-23 nr. 724
Forskrift til: Opplæringslova
Forskrift til Opplæringslova
Fastsett av Kunnskapsdepartementet 23. juni 2006 med heimel i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) § 1-3, § 2-2 første og femte ledd, § 2-3 tredje ledd, § 2-5 sjette og sjuande ledd, § 2-6, § 2-7, § 3-1 tredje ledd, § 3-2 første ledd, § 3-3 sjette ledd, § 3-4 første ledd, § 3-6 andre ledd, § 3-9 femte ledd, § 4A-3 første ledd, § 4A-4 femte ledd, § 6-2 femte ledd, § 6-3 første ledd, § 6-4, § 7-2, § 9-2 første og andre ledd, § 9-4, § 9a-9, § 10-1, § 10-3, § 10-9 fjerde ledd, § 11-9, § 12-4 andre og åttande ledd, § 13-1 andre ledd, § 13-3 og § 14-1 fjerde ledd.
Sist endret:
1. juli 2009 nr. 964
1. juli 2009 nr. 965
30. juli 2009 nr. 1014
25. august 2009 nr. 1216
31. august 2009 nr. 1217
4. desember 2009 nr. 1478
22. desember 2009 nr. 1767

Kapittel 1
Innhaldet i opplæringa
§ 1-1
Opplæringa i grunnskolen
§ 1-1a
Rett til fysisk aktivitet
§ 1-2
Grunnskoleopplæring for vaksne
§ 1-3
Vidaregåande opplæring
§ 1-4
Tid til opplæring og eksamen
§ 1-5
Særleg om fag- og timefordelinga i grunnskolen
§ 1-6
Rammer for dagleg skoletid i grunnskolen
§ 1-7
Bruk av skoletida i grunnskolen til anna enn grunnskoleopplæring
§ 1-8
Opplæring i framandspråk og språkleg fordjuping i grunnskolen
§ 1-9
Nærmare om opplæring i framandspråk og språkleg fordjuping i grunnskolen
§ 1-10
Opplæring i framandspråk i vidaregåande opplæring
§ 1-11
Opplæring i skriftleg sidemål
§ 1-12
Fritak frå opplæring i fag i vidaregåande opplæring
§ 1-13
Fritak frå fag for privatistar og vaksne som følgjer vidaregåande opplæring spesielt organisert for dei
§ 1-13
Tilbod om fag frå vidaregåande opplæring til elevar på ungdomstrinnet
Kapittel 2
Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda
§ 2-1
Skolebasert vurdering
§ 2-2
Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen
§ 2-3
Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane
§ 2-4
Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar
Kapittel 3
Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

I

Generelle føresegner
§ 3-1
Rett til vurdering
§ 3-2
Formålet med vurdering
§ 3-3
Grunnlaget for vurdering i fag
§ 3-4
Karakterar i fag mv.
§ 3-5
Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd
§ 3-6
Karakterar i orden og i åtferd
§ 3-7
Varsling
§ 3-8
Dialog om anna utvikling
§ 3-9
Kontakt med heimen i grunnskolen
§ 3-10
Privatistar

II

Undervegsvurdering
§ 3-11
Undervegsvurdering
§ 3-12
Eigenvurdering
§ 3-13
Halvårsvurdering i fag for elevar
§ 3-14
Halvårsvurdering for lærlingar og lærekandidatar i bedrift
§ 3-15
Halvårsvurdering i orden og i åtferd for elevar
§ 3-16
Kravet til dokumentering av undervegsvurderinga

III

Sluttvurdering
§ 3-17
Sluttvurdering i fag
§ 3-18
Standpunktkarakterar i fag
§ 3-19
Standpunktkarakterar i orden og i åtferd

IV

Fritak frå vurdering
§ 3-20
Fritak frå vurdering med karakter for elevar med individuell opplæringsplan
§ 3-21
Fritak frå vurdering med karakter for minoritetsspråklege elevar i grunnskolen
§ 3-22
Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål
§ 3-23
Fritak frå vurdering med karakter i den praktiske delen av faget kroppsøving i vidaregåande opplæring
§ 3-24
Fritak frå eksamen

V

Eksamen
§ 3-25
Generelle føresegner
§ 3-26
Melding av elevar til eksamen
§ 3-27
Melding av privatistar til eksamen i vidaregåande opplæring
§ 3-28
Sentralt gitt eksamen
§ 3-29
Lokalt gitt eksamen i grunnskolen
§ 3-30
Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring
§ 3-31
Hjelpemiddel til eksamen
§ 3-32
Særskild tilrettelegging av eksamen
§ 3-33
Særskild eksamen for elevar i vidaregåande opplæring
§ 3-34
Ny eksamen for elevar i vidaregåande opplæring
§ 3-35
Utsett eksamen for elevar og privatistar i vidaregåande opplæring
§ 3-36
Bortvising frå eksamen
§ 3-37
Annullering av eksamen

VI

Dokumentasjon
§ 3-38
Rett til dokumentasjon
§ 3-39
Forsvarleg system for føring av karakterar og fråvær

Særskild om retten til dokumentasjon av grunnskoleopplæringa
§ 3-40
Vitnemål i grunnskolen
§ 3-41
Føring av fråvær i grunnskolen

Særskild om retten til dokumentasjon av vidaregåande opplæring
§ 3-42
Vitnemål i vidaregåande opplæring
§ 3-43
Førstegongsvitnemål
§ 3-44
Unntak for elevar og lærlingar frå vilkåra for å få vitnemål i yrkesfaglege utdanningsprogram
§ 3-45
Kompetansebevis
§ 3-46
Føring av karakterar i fag på vitnemål og kompetansebevis
§ 3-47
Føring av fråvær i vidaregåande opplæring

VII

Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva
§ 3-48
Fag- og sveineprøve
§ 3-49
Kompetanseprøve for lærekandidatar
§ 3-50
Melding til fag-/sveineprøve og kompetanseprøve
§ 3-51
Krav om bestått i fag for å framstille seg til fag- og sveineprøve for lærlingar og elevar
§ 3-52
Eksamen i læretida for særskilde lærefag
§ 3-53
Eksamen i læretida for særløpsfag
§ 3-54
Vurdering for lærlingar som har lærekontrakt som omfattar opplæring i programfag som er fastsette i fag- og timefordelinga for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole
§ 3-55
Særlege føresegner om fag- og sveineprøve for praksiskandidatar
§ 3-56
Prøvenemnd for fag- og sveineprøve
§ 3-57
Innhald i og omfang av fag- og sveineprøva
§ 3-58
Gjennomføring av fag- og sveineprøva
§ 3-59
Vurdering av fag- og sveineprøva
§ 3-60
Utarbeiding, innhald og vurdering av kompetanseprøva
§ 3-61
Oppbevaring av prøvearbeid for fag- og sveineprøva
§ 3-62
Ny fag- og sveineprøve og kompetanseprøve
§ 3-63
Utsett fag-/sveineprøve og kompetanseprøve
§ 3-64
Særleg tilrettelegging av fag-/sveineprøva og kompetanseprøva
§ 3-65
Reaksjonsmåtar ved fusk
§ 3-66
Bortvising frå fag-/sveineprøva og kompetanseprøva
§ 3-67
Krav til fag- og sveinebrev
§ 3-68
Vitnemål og kompetansebevis
Kapittel 4 Individuell vurdering i grunnopplæring særskild organisert for vaksne

I

Generelle føresegner
§ 4-1
Rett til vurdering
§ 4-2
Formålet med vurdering
§ 4-3
Grunnlaget for vurdering i fag
§ 4-4
Karakterar i fag mv.
§ 4-5
Varsling
§ 4-6
Privatistar i grunnskolen

II

Undervegsvurdering
§ 4-7
Undervegsvurdering
§ 4-8
Eigenvurdering
§ 4-9
Halvårsvurdering i fag
§ 4-10
Kravet til dokumentering av undervegsvurderinga

III

Sluttvurdering
§ 4-11
Sluttvurdering i fag
§ 4-12
Standpunktkarakterar i fag
§ 4-13
Realkompetansevurdering

IV

Fritak frå vurdering
§ 4-14
Fritak frå vurdering med karakter for deltakarar med individuell opplæringsplan
§ 4-15
Fritak frå vurdering i skriftleg sidemål
§ 4-16
Fritak frå vurdering i den praktiske delen av faget kroppsøving i vidaregåande opplæring
§ 4-17
Fritak frå eksamen

V

Eksamen
§ 4-18
Generelle føresegner
§ 4-19
Melding av deltakarar til eksamen
§ 4-20
Melding av privatistar til eksamen i grunnskolen
§ 4-21
Sentralt gitt eksamen
§ 4-22
Lokalt gitt eksamen i grunnskolen
§ 4-23
Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring
§ 4-24
Hjelpemiddel til eksamen
§ 4-25
Særskild tilrettelegging av eksamen
§ 4-26
Særskild eksamen for deltakarar i vidaregåande opplæring
§ 4-27
Ny eksamen for deltakarar i vidaregåande opplæring
§ 4-28
Utsett eksamen for deltakarar i vidaregåande opplæring
§ 4-29
Bortvising frå eksamen
§ 4-30
Annullering av eksamen

VI

Dokumentasjon
§ 4-31
Rett til dokumentasjon
§ 4-32
Forsvarleg system for føring av karakterar

Særskild om retten til dokumentasjon av grunnskoleopplæringa
§ 4-33
Vitnemål i grunnskolen

Særskild om retten til dokumentasjon av vidaregåande opplæring
§ 4-34
Vitnemål i vidaregåande opplæring
§ 4-35
Unntak for deltakarar frå vilkåra for å få vitnemål i yrkesfaglege utdanningsprogram r
§ 4-36
Kompetansebevis
§ 4-37
Føring av karakterar i fag på vitnemål og kompetansebevis
Kapittel 5
Klage på vurdering
§ 5-1
Kva det kan klagast på
§ 5-2
Kven som kan klage
§ 5-3
Avgjerd i klagesaka
§ 5-4
Saksgangen ved klage
§ 5-5
Klagefristar
§ 5-6
Formkrav
§ 5-7
Rett til grunngiving
§ 5-8
Rett til å gjere seg kjend med sitt eige svar og eventuelle retningslinjer for sensorar ved skriftleg eksamen
§ 5-9
Klage på karakter til skriftleg eksamen. Klageinstans og klagebehandling. Oppbevaring av eksamenssvar ved skriftleg eksamen
§ 5-10
Klage på karakter ved munnleg eksamen. Klageinstans og klagebehandling
§ 5-11
Klage på eksamensresultat ved andre, ikkje-skriftlege eksamenar i vidaregåande opplæring
§ 5-12
Klage på standpunktkarakter. Klageinstans og klagebehandling
§ 5-13
Klage på karakter i orden og i åtferd. Klageinstans og klagebehandling
§ 5-14
Klage på bedømminga av fag- og sveineprøve og kompetanseprøve i vidaregåande opplæring
§ 5-15
Klage på realkompetansevurdering
Kapittel 6 Inntak til vidaregåande opplæring og formidling av lærlingar og lærekandidatar til lærebedrifter

Verkeområde: Definisjonar

§ 6-1
Verkeområde
§ 6-2
Definisjonar

Forskjellige føresegner

§ 6-3
Informasjon
§ 6-4
Kjønnskvotering
§ 6-5
Plassar for utvekslingselevar
§ 6-6
Klage på vedtak om inntak

Søknad og søknadsfrist for elevar, lærlingar og lærekandidatar

§ 6-7
Søknadsfrist og kunngjering
§ 6-8
Søknaden

Vilkår for inntak

§ 6-9
Generelle vilkår for inntak til vidaregåande opplæring
§ 6-10
Vilkår for inntak til vidaregåande trinn 1
§ 6-11
Vilkår for inntak til landslinjer og spesielle utdanningsprogram
§ 6-12
Inntak som deltidselev

Vidaregåande trinn 1: Inntaksrekkjefølgje for søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter Opplæringslova § 3-1

§ 6-13
Søkjarar med rett til vidaregåande opplæring etter Opplæringslova § 3-1
§ 6-14
Poengverdiar for karakterar
§ 6-15
Karakterar frå grunnskolen
§ 6-16
Karakterar frå annan skolegang
§ 6-17
Søkjar utan bokstav- eller talkarakterar eller utan samanliknbart karaktergrunnlag

Sakkunnig vurdering og vilkår for inntak til særskilt prioriterte utdanningsprogam i Vg1 for søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter Opplæringslova § 3-1

§ 6-18
Kven som er sakkunnig
§ 6-19
Den sakkunnige vurderinga
§ 6-20
Vilkår for inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1
§ 6-21
Inntaksrekkjefølgja

Vidaregåande trinn 2 og 3: Vilkår for inntak av søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter Opplæringslova § 3-1

§ 6-22
Vidaregåande trinn 2
§ 6-23
Vidaregåande trinn 3
§ 6-24
Inntak av søkjarar med behov for spesialundervisning

Vidaregåande trinn 2 og 3: Inntaksrekkjefølgje, poengutrekning for søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter Opplæringslova § 3-1

§ 6-25
Søkjarar med lovfesta rett etter Opplæringslova § 3-1
§ 6-26
Poengutrekning for karakterar

Inntak og rangering av vaksne med og utan rett til vidaregåande opplæring

§ 6-27
Kartlegging og vurdering av realkompetanse for vaksne med rett til vidaregåande opplæring
§ 6-28
Inntak og rangering av vaksne med og utan rett til vidaregåande opplæring

Inntak av teiknspråklege søkjarar med rett til opplæring etter Opplæringslova § 3-9

§ 6-29
Definisjon
§ 6-30
Søknad og søknadsfrist
§ 6-31
Sakkunnig vurdering
§ 6-32
Inntaksrekkjefølgje til knutepunktskolar
§ 6-33
(for eventuell seinare bruk)
§ 6-34
Samarbeid mellom fylkeskommunar og kompetansesenter om inntaket
§ 6-35
Vedtak om inntak
§ 6-36
Andre reglar som gjeld ved inntak av søkjarar med rett til opplæring etter Opplæringslova § 3-9

Inntak til opplæring for lærlingar og lærekandidatar

§ 6-40
Organisering for lærlingar og lærekandidatar

Særskilt om inntak til somme statlege vidaregåande skolar

§ 6-41
Særskilt om inntak til somme statlege vidaregåande skolar
Kapittel 7
Alternative opplæringsformer i samisk og finsk
§ 7-1
Alternative opplæringsformer i samisk og finsk
Kapittel 8
Ulykkesforsikring for elevar
§ 8-1
Plikt til å sørgje for ulykkesforsikring for elevar
§ 8-2
Krav til forsikringsordninga
§ 8-3
Kva forsikringa gjeld
§ 8-4
Når og kvar forsikringa skal gjelde
§ 8-5
Erstatning ved død eller ved varig medisinsk invaliditet
§ 8-6
Tilbakebetaling av utgifter til behandling
§ 8-7
Avgrensingar i forsikringsdekninga
Kapittel 9
Rådgivande folkerøysting om målform i grunnskolen
§ 9-1
Kapitlet gjeld
§ 9-2
Røysterett
§ 9-3
Ansvaret for røystinga
§ 9-4
Røystinga
§ 9-5
Nytt vedtak
Kapittel 10
Skyss av elevar i vidaregåande opplæring
§ 10-1
Fylkekommunens ansvar
§ 10-2
Full skyssgodtgjersle
§ 10-3
Vilkår for dispensasjon frå kravet om gratis skyss
§ 10-4
Avgjerdsmyndigheit
Kapittel 11 Særskilde reglar om fagopplæringa

Lærebedrifta

§ 11-1
Godkjenning av lærebedrift
§ 11-2
Opplæringskontor og opplæringsring
§ 11-3
Rapportering frå lærebedrifta
§ 11-4
Fylkeskommunalt tilskott til lærebedrift
§ 11-5
Tap av godkjenning

Lærekontrakt og opplæringskontrakt

§ 11-6
Innhaldet i og forma på kontraktane

Unntak frå opplæringsordninga

§ 11-7
Unntak frå opplæringsordninga for den enkelte lærlingen eller lærekandidaten

Godskriving av tidlegare gjennomgått opplæring og praksis

§ 11-8
Generelt om godskriving
§ 11-9
Fellesfag
§ 11-10
Gjennomgått vidaregåande opplæring i skole i Kunnskapsløftet
§ 11-11
Gjennomgått vidaregåande opplæring i skole før innføringa av Kunnskapsløftet
§ 11-12
Tidlegare læretid eller praksistid
§ 11-13
Tidlegare bestått fag- eller sveineprøve i Kunnskapsløftet
§ 11-14
Bestått fag- eller sveineprøve før Kunnskapsløftet
§ 11-15
Dispensasjon frå godskrivingsreglane
Kapittel 12
Tryggleik for elevane
§ 12-1
Tryggleik for elevane
Kapittel 13
Oppfølgingstenesta i vidaregåande opplæring
§ 13-1
Formål
§ 13-2
Målgruppe
§ 13-3
Oppgåver
§ 13-4
Samarbeid og samordning
Kapittel 14
Krav til kompetanse ved tilsetjing i undervisningsstilling
§ 14-1
Krav til pedagogisk kompetanse
§ 14-2
Krav for tilsetjing i grunnskolen
§ 14-3
Krav for tilsetjing i den vidaregåande skolen
§ 14-4
Krav for tilsetjing som morsmålslærar for elevar frå språklege minoritetar
§ 14-5
Tilsetjing på vilkår
§ 14-6
Krav til godkjenning før tilsetjing av lærarar med utdanning og praksis frå andre land
§ 14-7
Søknad om godkjenning frå personar med utdanning og praksis frå andre land og handsaming av slike søknadar
§ 14-8
Særlege vilkår for å få godkjenning for tilsetjing som lærer for statsborgarar frå EØS-land og frå Sveits
§ 14-9
Tidlegare godkjend utdanning og overgangsordningar
§ 14-10
Stillingstitlar
Kapittel 15
Krav om politiattest ved tilsetjing i grunnskolen, skolefritidsordninga og den vidaregåande skolen
§ 15-1
Generelt
§ 15-2
Innhaldet i politiattesten
§ 15-3
Framgangsmåte
§ 15-4
Behandling av politiattest
§ 15-5
Teieplikt
Kapittel 16 Sakshandsamingsreglar
§ 16-1
Sakshandsamingsreglar ved søknad om oppretting av privat grunnskole
Kapittel 17
Kravet om språkleg parallellutgåve
§ 17-1
Generelt
§ 17-2
Hovudregel
§ 17-3
Unntak
§ 17-4
Alternative måtar
§ 17-5
Oppfølgingsansvar
Kapittel 18
Kommunen sitt økonomiske ansvar for grunnskoleopplæringa
§ 18-1
Kommunen sitt økonomiske ansvar for elevar som får opplæring utanfor bustadkommunen
§ 18-2
Kommunen sitt ansvar for ei ordning med gratis frukt og grønsaker
Kapittel 19 Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for vidaregåande opplæring
Refusjon av utgifter til opplæring for gjesteelevar som går i fylkeskommunale vidaregåande skolar
Refusjon av utgifter til opplæring for gjesteelevar som går i fylkeskommunale vidaregåande skolar
§ 19-1
Generelt
§ 19-2
Definisjonar
§ 19-3
Ansvar
§ 19-4
Refusjon

Økonomisk ansvar for utgifter til opphald for teiknspråklege elevar som får opplæring etter Opplæringslova § 3-9

§ 19-5
Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til opphald

Økonomisk ansvar for utgifter til nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr

§ 19-6
Økonomisk ansvar for utgifter til nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr
Refusjon av utgifter til opplæring for elevar i barneverninstitusjonar utanfor heimfylke
§ 19-7
Satsar for refusjon
Refusjon av utgifter til opplæring for pasientar i institusjonar for rusmiddelavhengige og institusjonar innanfor psykisk helsevern utanfor heimfylke
§ 19-8
Satsar for refusjon
Kapittel 20
Foreldreutvalet for grunnskolen
§ 20-1
Formål
Kapittel 21
Tilgang til skolebibliotek
§ 21-1
Tilgang til skolebibliotek
Kapittel 22
Retten til nødvendig rådgiving
§ 22-1
Generelt om retten til rådgiving
§ 22-2
Sosialpedagogisk rådgiving
§ 22-3
Utdannings- og yrkesrådgiving
§ 22-4
Ansvar
Kapittel 23 Dispensasjon frå forskrifta
§ 23-1
Dispensasjon
§ 23-2
Dispensasjon frå krava til å få vitnemål i § 4-31 grunna lærarstreiken våren 2008
Kapittel 24
Innføringstakt for Læreplanverket for Kunnskapsløftet og overgangsordningar frå L97 og Reform 94 til Kunnskapsløftet

Grunnskolen

§ 24-1
Grunnskolen

Vidaregåande opplæring

§ 24-2
Poengutrekning ved inntak frå grunnskolen til vidaregåande opplæring
§ 24-3
Overgang til vidaregåande opplæring i studieførebuande utdanningsprogram for elevar som har hatt framandspråk i grunnskolen
§ 24-4
Overgang til vidaregåande opplæring i studieførebuande utdanningsprogram for elevar som ikkje har hatt framandspråk i grunnskolen
§ 24-5
Innføring av Læreplanverket for Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring
§ 24-5a
Elevar i vidaregåande opplæring som våren 2009 kan fullføre etter læreplanar i reform 94
§ 24-6
Tilbaketrekking av læreplanar og siste eksamen i fag med læreplan for Reform 94 i vidaregåande opplæring
§ 24-7
Lærekontrakt og fag-/sveineprøve etter læreplan for Reform 94 og Kunnskapsløftet
§ 24-8
Utvekslingselevar og andre som utset eller avbryt vidaregåande opplæring
§ 24-9
Påbegynt opplæring i Reform 94 og overgang til Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring
§ 24-10
Overgangsreglar for opplæring spesielt organisert for vaksne i vidaregåande opplæring
§ 24-11
Vitnemål
§ 24-12
Unntak frå forskrifta
Kapittel 25 Ikraftsetjing
§ 25-2
Ikraftsetjing
Innhold
Kapittel 1. Innhaldet i opplæringa
Kapittel 2. Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda
Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring
Kapittel 4. Individuell vurdering i grunnopplæring særskild organisert for vaksne
Kapittel 5. Klage på vurdering
Kapittel 6. Inntak til vidaregåande opplæring og formidling av lærlingar og lærekandidatar til lærebedrifter
Kapittel 7. Alternative opplæringsformer i samisk og finsk
Kapittel 8. Ulykkesforsikring for elevar
Kapittel 9. Rådgivande folkerøysting om målform i grunnskolen
Kapittel 10. Skyss av elevar i vidaregåande opplæring
Kapittel 11. Særskilde reglar om fagopplæringa
Kapittel 12. Tryggleik for elevane
Kapittel 13. Oppfølgingstenesta i vidaregåande opplæring
Kapittel 14. Krav til kompetanse ved tilsetjing i undervisningsstilling
Kapittel 15. Krav om politiattest ved tilsetjing i grunnskolen, skolefritidsordninga og den vidaregåande skolen
Kapittel 16. Sakshandsamingsreglar
Kapittel 17. Kravet om språkleg parallellutgåve
Kapittel 18. Kommunen sitt økonomiske ansvar for grunnskoleopplæringa
Kapittel 19. Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for vidaregåande opplæring
Refusjon av utgifter til opplæring for gjesteelevar som går i fylkeskommunale vidaregåande skolar
Kapittel 20. Foreldreutvalet for grunnskolen
Kapittel 21. Tilgang til skolebibliotek
Kapittel 22. Retten til nødvendig rådgiving
Kapittel 23. Dispensasjon frå forskrifta
Kapittel 24. Innføringstakt for Læreplanverket for Kunnskapsløftet og overgangsordningar frå L97 og Reform 94 til Kunnskapsløftet
Kapittel 25. Ikraftsetjing
  
Ord for dagen
2536
Små barn, små sorger; store barn, store sorger.
John Ray
  
Forskrifter til Opplæringslova
Alfabetisk
Kronologisk