oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
1999-06-25 nr. 708
Forskrift til: Opplæringslova
Forskrift om utfylling av dei overordna måla og prinsippa for opplæringa i grunnskolen og i den vidaregåande opplæringa
Fastsett ved kgl.res. 25. juni 1999 med heimel i Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) § 1-3. Fremja av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet.§ 1. 
Opplæringa i grunnskolen og i den vidaregåande opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan for grunnskole, vidaregåande opplæring og vaksenopplæring Generell del.

§ 2. 
Forskrifta trer i kraft 1. august 1999.
  
Ord for dagen
2535
Da Vårherre delte ut humoren, kom kvinnen for sent som alltid.
Derfor ble hun
den som ler sist.
Julie Andrews
  
Forskrifter til Opplæringslova
Alfabetisk
Kronologisk