oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2005-09-16 nr. 1055
Forskrift til: Introduksjonsloven
Forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
 
Spor 2. Tilrettelagt for deltakere som har en del skolegang
Deltakerne er vant til å bruke skriftspråket som redskap for læring, men mange kan ha bakgrunn fra en skoletradisjon der reproduksjon av kunnskaper står sentralt. Derfor må de arbeide med å utvikle læringsstrategier som er viktige i det norske skolesystemet, blant annet ansvar for egen læring, kritisk tilnærming til og refleksjon over lærestoffet. Mange har en del kompetanse i et fremmedspråk, en erfaring som er nyttig for å utvikle språklig bevissthet som kan brukes i norskinnlæringen. Opplæringen har middels progresjon. Målet for opplæringen for deltakerne på spor er å komme opp på et slikt språklig nivå at de kan fullføre grunnskole, begynne med videregående opplæring eller gå ut i arbeidslivet.
Avhengig av om målet for opplæringen er å gå ut i arbeidslivet eller videre skolegang, kan man i opplæringen legge vekt på henholdsvis yrkeslivsdomenet eller opplæringsdomenet.

Nivå A1
Mål
Globale mål
Kan forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk om konkrete og helt grunnleggende behov
Kan presentere seg selv og andre, og svare på og stille spørsmål om personlige forhold som hvor en bor, folk en kjenner og ting en har
Kan samtale på en enkel måte når konteksten gir støtte, og dersom samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å være støttende
Delmål
Lytte
Kan gjenkjenne kjente ord og helt enkle fraser som angår egen person og familie og de nærmeste konkrete omgivelsene, når det snakkes langsomt og tydelig og med lange pauser
Kan forstå spørsmål og korte instruksjoner og følge helt enkle anvisninger når det snakkes langsomt og tydelig
Kan forstå tall, uttrykk for mengde, priser og tidsangivelser
Kan forstå dagligdagse uttrykk, spørsmål og beskjeder som rettes direkte til en, dersom det snakkes langsomt og tydelig
Lese
Kan forstå kjente navn, ord og veldig enkle setninger, for eksempel i beskjeder, på oppslag, i kataloger og i korte, enkle tekster, hvis en leser teksten flere ganger, og teksten er knyttet til kjente dagligdagse situasjoner
Kan forstå hovedideen i enklere informasjonstekster og beskrivelser, spesielt hvis de inneholder bilder som virker forklarende
Kan følge korte, enkle instruksjoner og anvisninger, spesielt hvis de inneholder bilder
Snakke
Kan bruke enkle fraser og setninger for å presentere seg selv og personer en kjenner
Kan bruke enkeltstående setninger for å fortelle om mennesker og steder
Kan komme med korte, innøvde ytringer som passer i en gitt situasjon
Skrive
Kan skrive ord, enkle fraser og setninger om seg selv og andre, om hvor en bor og hva en gjør
Kan skrive korte, enkle hilsener og invitasjoner ved å bruke enkeltstående setninger og faste fraser
Kan skrive enkle beskjeder til personer en kjenner
Kan fylle ut skjemaer med personlige opplysninger, for eksempel navn, adresse og nasjonalitet
Kan binde sammen ord og fraser med enkle sammenbindingsord som for eksempel og
Samtale
Kan samtale på en enkel måte, forutsatt at samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er støttende, for eksempel ved å omformulere og gjenta
Kan presentere seg selv og andre og bruke enkle, vanlige hilsningsfraser
Kan svare på og stille enkle spørsmål om personlige forhold, umiddelbare behov og emner en kjenner godt

Kjennetegn ved språket
Språklig bredde: Bruker et helt enkelt, grunnleggende ordforråd og enkle fraser knyttet til personlige forhold og konkrete omgivelser
Grammatikk: Har begrenset kontroll med noen få innøvde grammatiske strukturer og setningsmønstre
Flyt: Produserer korte ytringer, hovedsakelig formularer, flytende, men bruker ellers mye tid for å finne ord og uttrykk
Samtale: Kommunikasjonen er helt avhengig av omformuleringer, gjentakelser og reparasjoner
Sammenheng: Binder sammen ord og ordgrupper ved enkel sidestilling og bruk av bindeord som og

Innhold
Domener
Personlig Offentlig Opplæring Yrke/arbeidsliv
Egen person og familie
Transport i lokalmiljøet
Norskkurs og skolehverdag
Yrker deltakerne møter i dagliglivet
Daglige rutiner
Vær og årstider
   
Tidligere utdanning og utdanningsønsker i Norge   
Arbeidserfaring
Mat, klær, bolig og helse
Relevante institusjoner (barnehage, skole, bank, post)
   
Ønsker om arbeid i Norge    
Familie-begivenheter
  
Norgeskartet   
Fritidsaktiviteter
Tid, tall og tallbehandling

Nivå A2
Mål
Globale mål
Kan forstå ytringer og vanlige uttrykk på et enkelt og tydelig språk relatert til områder som er umiddelbart relevante (dvs. grunnleggende informasjon om egen person og familie, innkjøp, nære omgivelser og arbeid)
Kan fortelle på en enkel måte om egen bakgrunn, de nære omgivelsene og ting som angår de umiddelbare behovene
Kan samtale om enkle gjøremål og daglige rutiner når konteksten gir støtte
Delmål
Lytte
Kan forstå ytringer og helt vanlige uttrykk på et enkelt og tydelig språk relatert til områder som er umiddelbart relevante, for eksempel i butikker og på transportmidler
Kan identifisere temaet i samtaler, hvis det snakkes langsomt og tydelig
Kan oppfatte hovedbudskapet i klare og enkle beskjeder og meldinger
Kan forstå nok til å følge enkle stedsanvisninger
Kan oppfatte hovedpunkter i tv-nyheter med støtte i det visuelle
Kan vanligvis forstå moderert talespråk når det snakkes om kjente emner, men må av og til be om gjentakelser
Lese
Kan lese og forstå svært korte, enkle tekster der det brukes frekvente ord og dagligdags språk
Kan skumlese en tekst og finne bestemt informasjon i vanlig informasjonsmateriell, som for eksempel reklame, annonser, brosjyrer, menyer og rutetabeller
Kan finne bestemt informasjon i enkelt skriftlig materiell, som for eksempel brev, brosjyrer og enkle, korte avistekster
Kan lese og forstå korte og enkle personlige brev
Kan forstå korte, enkle tekster knyttet til eget arbeid
Kan forstå enkle bruksanvisninger
Kan forstå vanlige skilt og oppslag
Snakke
Kan bruke en rekke fraser og setninger for å presentere og beskrive egne og andres boforhold, tidligere og nåværende utdanning og eventuelt eget arbeid
Kan fortelle om mennesker, steder og eiendeler på en enkel måte
Kan gjengi en hendelse eller innholdet i en meget kort tekst for lyttere som er innstilt på å konsentrere seg
Kan gi en kort, innøvd presentasjon av et kjent emne
Skrive
Kan skrive korte, enkle beskjeder og meldinger, for eksempel om fravær
Kan skrive svært enkle personlige brev, for eksempel takkebrev
Kan skrive enkelt om familie, boforhold, utdanning og yrke
Kan fortelle en historie eller beskrive personlige opplevelser og aktiviteter som en liste av enkle fraser og setninger
Kan binde grupper av ord sammen med bindeordene og, men og fordi
Samtale
Kan utveksle direkte og enkel informasjon om personlige forhold og kjente emner, og forstå det som sies i enkle dagligdagse samtaler, dersom det snakkes tydelig og langsomt
Kan utveksle korte sosiale fraser og bruke vanlige former for hilsener og tiltale
Kan komme med og svare på invitasjoner, forslag og unnskyldninger
Kan si hva en liker og ikke liker
Kan diskutere praktiske gjøremål på en enkel måte når en tiltales direkte, og det snakkes langsomt og tydelig
Kan gjøre avtaler og diskutere hva en skal gjøre og hvor en skal gå
Kan påkalle oppmerksomhet og indikere om en forstår
Kan opprettholde en samtale med støtte

Kjennetegn ved språket
Språklig bredde: Bruker grunnleggende setningsmønstre og innøvde fraser i enkle og dagligdagse situasjoner
Grammatikk: Har begrenset kontroll med enkle grammatiske strukturer og setningsmønstre
Flyt: Gjør seg forstått ved å bruke korte ytringer, selv om pauser og omformuleringer er hyppige
Samtale: Svarer på spørsmål og indikerer når en forstår, og kan opprettholde en samtale med støtte
Sammenheng: Binder sammen ordgrupper ved hjelp av enkle bindeord som og, men og fordi

Innhold
Domener
Personlig Offentlig Opplæring Yrke/arbeidsliv
Familie og boformer
Foreldre (samarbeid hjem-skole)
Undervisnings-hverdagen, skolefag og arbeidsmåter
Tidligere yrke og yrkesønsker i Norge
Personlig økonomi
Høytider og feiringer
  
Tidligere utdanning og videre utdanningsmuligheter i Norge   
Jobbsøking og CV
Kropp, helse og kosthold
Norge i store trekk: tall, geografi, kommunikasjon og klima
  
Arbeidsmarked   
Religion, tradisjoner, skikk og bruk
Institusjoner (bibliotek osv.)
Fritid
Kulturtilbud i lokalmiljøet

Nivå B1
Mål
Globale mål
Kan forstå hovedpunktene i informasjon som formidles på en klar og enkel måte, og som er relatert til kjente emner fra arbeid, skole, hjem og fritid
Kan gi en enkel, sammenhengende framstilling om kjente emner og emner av personlig interesse. Kan fortelle om opplevelser, håp og planer, og kort begrunne og forklare egne meninger
Kan delta uforberedt i samtaler i de fleste situasjoner en møter i arbeid, skole, hjem og fritid
Delmål
Lytte
Kan forstå hovedpunktene i klar, moderert tale om emner en kjenner fra skole, arbeid, hjem og fritid
Kan forstå hovedpoengene i mange radio- og tv-programmer og enklere lydopptak om aktuelle saker eller temaer av personlig eller faglig interesse, når de blir framstilt relativt langsomt og tydelig
Kan forstå hovedinnholdet og spesifikke detaljer i enkel faktainformasjon
Kan følge hovedpunktene i samtaler som foregår rundt en, når samtalene foregår langsomt og det snakkes tydelig i et moderert talespråk
Kan følge med i en framstilling om et kjent emne, for eksempel i en skoletime, når det snakkes klart og strukturert
Kan forstå detaljerte anvisninger
Kan slutte seg til betydningen av ukjente ord ut fra sammenhengen, og til meningen i ytringer der det forekommer ukjente ord
Kan følge med i mange filmer med norsk tale, med støtte i handlingen og det visuelle
Kan forstå noen vanlige dialektuttrykk fra lokalt miljø
Lese
Kan forstå tekster som er skrevet i et direkte og klart språk, og hvor innholdet er klart strukturert
Kan forstå tekster knyttet til egne interesser og egen jobb
Kan forstå beskrivelser av hendelser, følelser og ønsker i personlige brev
Kan finne og forstå relevant informasjon for eksempel i brev, brosjyrer og korte, offentlige brev og kunngjøringer
Kan søke etter og finne spesifikk informasjon i en lengre eller flere kortere tekster
Kan finne viktige hovedpunkter i avisartikler om kjente emner eller hendelser
Kan gjenkjenne hovedlinjene og hovedmeningen i en saktekst
Kan forstå bruksanvisninger som er klart skrevet
Snakke
Kan binde sammen fraser på en enkel måte for å beskrive egne erfaringer, opplevelser, drømmer, håp og planer
Kan gjengi handlingen i en bok eller film
Kan fortelle en historie
Kan beskrive detaljer
Kan beskrive følelser og reaksjoner
Kan kort begrunne og forklare meninger, handlinger og planer
Kan holde korte, innøvde innlegg om kjente emner
Skrive
Kan skrive forståelig, sammenhengende tekst ved å binde enkle setninger sammen i en lineær sekvens
Kan skrive enkel tekst med en del detaljerte beskrivelser om kjente emner eller emner av personlig interesse
Kan fortelle en historie eller gjengi handlingen i en film eller en bok
Kan skrive enkle personlige brev
Kan beskrive egne opplevelser, erfaringer, planer, drømmer og håp
Kan beskrive egne reaksjoner og synspunkter på opplevelser og erfaringer
Kan kort forklare og begrunne meninger og gjøre rede for holdninger
Kan skrive meget korte formelle tekster med faktisk informasjon og begrunnelse
Samtale
Kan klare seg i de fleste samtaler som forekommer i dagliglivet
Kan delta uforberedt i samtaler om kjente eller dagligdagse emner og emner av personlig interesse
Kan ta del i en enkel og godt strukturert formell debatt, med utveksling av faktisk informasjon knyttet til et kjent emne
Kan uttrykke meninger og utveksle informasjon om kjente emner og emner av personlig interesse
Kan uttrykke synspunkter, meninger, enighet og uenighet på en høflig måte
Kan etablere kontakt, bruke hilsningsfraser, opprettholde og avslutte en samtale
Kan trekke samtalepartneren med i samtalen
Kan spørre om oppklaringer
Kan spørre om bekreftelse på og hjelp til riktig bruk av språklige uttrykk
Kan gjenopprette kommunikasjonen når samtalen stopper opp
Kan gi uttrykk for felles forståelse

Kjennetegn ved språket
Språklig bredde: Har godt nok språk og stort nok ordforråd til å kunne uttrykke seg med en del omskrivinger og pauser om emner som familie, fritid, arbeid og aktuelle hendelser
Grammatikk: Har et forråd av frekvent brukte mønstre som brukes rimelig korrekt
Flyt: I fri produksjon er leting etter ord og korrekte former og reparasjoner tydelig, men dette hindrer sjelden forståeligheten
Samtale: Kan starte, opprettholde og avslutte en samtale om kjente emner og emner av personlig interesse, og kan bekrefte felles forståelse
Sammenheng: Binder sammen en rekke av kortere elementer til en sammenhengende lineær sekvens

Innhold
Domener
Personlig Offentlig Opplæring Yrke/arbeidsliv
Familierelasjoner (eldreomsorg, barneoppdragelse, kjønnsroller)
Grunnleggende verdier: likestilling,, ytringsfrihet, trosfrihet
Fagterminologi i aktuelle skolefag
Arbeidsplasser og jobbmuligheter i Norge
  
Boligforhold og bomiljø  
Velferds-samfunnet: rettigheter og plikter (helsevesen)
Skolesystemet i Norge
Jobbsøkingsmetoder, CV, intervju, søknad
Medier og masse-kommunikasjon
Voksenopplæring og etterutdanningsmuligheter i Norge (livslang læring)
 
Arbeidsmiljø, lønn, rettigheter og plikter, fagforening 
Norge før og nå: fra bondesamfunn til moderne samfunn, utvandring og innvandring
Innledning
Samfunnskunnskap
Emner i 50 timer samfunnskunnskap
Norskopplæring
Strukturen i læreplanen
Spor 1. Tilrettelagt for deltakere med liten eller ingen skolegang
Spor 2. Tilrettelagt for deltakere som har en del skolegang
Spor 3. Tilrettelagt for deltakere som har god allmennutdanning
  
Ord for dagen
2115
Drikk, mine herrer! Er man skapt til nytelse, så skal man nyte.
Henrik Ibsen
  
Forskrifter til Introduksjonsloven
Alfabetisk
Kronologisk