oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2005-09-16 nr. 1055
Forskrift til: Introduksjonsloven
Forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
 
Spor 1. Tilrettelagt for deltakere med liten eller ingen skolegang
Deltakerne er uvant med å bruke skrift som redskap fordi de ikke har fått tilstrekkelig lese- og skriveopplæring på morsmålet. Deltakerne på spor 1 er vant til å få informasjon og lære gjennom muntlig språk, praktiske erfaringer og arbeid. Mangelen på skoleerfaring gjør at de også må arbeide med å utvikle strategier for læring samtidig som de tilegner seg norsk. Morsmålet deres vil være et viktig redskap i tilegnelsen av det nye språket. Opplæringen har langsom progresjon. Målet for opplæringen for deltakerne på spor 1 er at de skal få tilstrekkelige språkkunnskaper til å begynne på en opplæring eller gå ut i arbeidslivet.

Mål
Opplæringen på spor 1 har både språkferdighetsmål og mål for grunnleggende lese- og skriveopplæring. Progresjonen mot målene for henholdsvis skriftlige og muntlige ferdigheter, slik de er utformet for de ulike nivåene i fagplanen, vil ikke løpe parallelt. Opplæringen i muntlige språklige ferdigheter kan i den første fasen ikke basere seg på støtte i skriftspråket. For de fleste vil det være naturlig at målet for muntlige ferdigheter vil ligge på et høyere nivå enn målet for skriftlige ferdigheter.
For å lære å skrive og lese på et språk kreves det at deltakerne har et muntlig grunnlag på det språket de lærer å lese på. Når avkodingsprosessen skal læres, må deltakerne kunne gjenkjenne lydene i språket. For å forstå budskapet i tekster må deltakerne både ha et visst ordforråd og sosiale og kulturelle erfaringer. Uten dette muntlige grunnlaget vil leseopplæringen være av liten verdi fordi lesingen ikke blir funksjonell. Det er derfor nødvendig å arbeide mye med det muntlige språket før den grunnleggende lese- og skriveopplæringen begynner, og det er nødvendig å fortsette med trening i det muntlige språket parallelt med at deltakerne lærer å lese.
Målbeskrivelsen er derfor noe annerledes for spor 1 enn for de to andre sporene.
Et realistisk mål for spor 1 er å nå nivå B1 for muntlig og nivå A for skriftlig.
Grunnleggende lese- og skriveopplæring
Før deltakerne kan nå målene i de skriftlige ferdighetene slik de er uttrykt i nivåbeskrivelsene, må de få grunnleggende skrive- og leseopplæring. Denne opplæringen kan foregå både på norsk og på morsmålet. Opplæringen må gjennomføres systematisk i et tempo og med en progresjon som er tilpasset den enkelte deltaker.
Noen trenger lang tid på å knekke lesekoden, og de trenger mye eksplisitt trening i lydering. Andre deltakere oppdager systemet ganske snart og mer eller mindre av seg selv. Disse deltakerne trenger mye lesetrening, slik at de automatiserer ferdighetene. Og alle vil ha stort behov for å trene på å lese og forstå innholdet i ulike typer tekster.
Når læreren skal velge lesestoff i opplæringen, er det viktig at lesestoffet avspeiler deltakernes behov og interesser. Tidlig i opplæringen er det mulig å gripe fatt i autentisk materiell som for eksempel reklame, skilter og korte informasjonstekster, slik at lesingen ikke bare blir noe som hører leseboka og skolen til. Det samme gjelder for valg av skriveoppgaver. Da er det også naturlig å komme inn på teksttyper som deltakerne kan bruke utenfor skolen. Det kan for eksempel være å skrive lister, fylle ut skjemaer, skrive enkle beskjeder, notere enkelt og skrive korte brev/e-poster.
Deltakerne må selv få være med og sette opp mål for skrive- og leseopplæringen, slik at den føles nyttig for dem. Dette kan påvirke motivasjonen. Senere vil de kanskje justere og utvide målene sine, fordi de oppdager at skriftkompetansen kan være til både nytte og glede. For noen kan målet være å lære grunnleggende lese- og skriveferdighet, det vil si å kunne skrive og lese enkel skrift som de har bruk for i dagliglivet. For andre kan det være å utvikle skriftkyndigheten, slik at den kan brukes som redskap for å lære. Noen vil bare nå nivå A1 i skriftlig ferdighet, mens andre utvikler de skriftlige ferdighetene videre.
Mål
Mål for den grunnleggende lese- og skriveopplæringen
Skrive
Kan skrive eget navn, adresse og tall som ordbilde
Kan skrive huskelister, f.eks. handleliste, ordlister
Kan skrive enkle tekster om gjøremål på skolen og hjemme, sammen med læreren eller andre deltakere
Lese
Kan gjenkjenne frekvente ord som ordbilder, f.eks. navn, tall og skilt
Kan identifisere bokstavene i alfabetet
Kan knytte bokstavene til lyder
Kan trekke lydene sammen til ord og korte setninger
Kan lese med delvis automatiserte ferdigheter
Kan lese enkle tekster med kjent innhold i langsomt tempo

Nivå A1
Mål
Globale mål
Kan forstå og bruke kjente dagligdagse uttrykk om konkrete og helt grunnleggende behov
Kan presentere seg selv og andre, og svare på og stille spørsmål om personlige forhold som hvor en bor, folk en kjenner og ting en har
Kan samtale på en enkel måte når konteksten gir støtte, og dersom samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å være støttende
Delmål
Lytte
Kan gjenkjenne kjente ord og helt enkle fraser som angår egen person og familie og de nærmeste konkrete omgivelsene, når det snakkes langsomt og tydelig og med lange pauser
Kan forstå spørsmål og korte instruksjoner og følge helt enkle anvisninger når det snakkes langsomt og tydelig
Kan forstå tall, uttrykk for mengde, priser og tidsangivelser
Kan forstå dagligdagse uttrykk, spørsmål og beskjeder som rettes direkte til en, dersom det snakkes langsomt og tydelig
Lese
Kan forstå kjente navn, ord og veldig enkle setninger, for eksempel i beskjeder, på oppslag, i kataloger og i korte, enkle tekster, hvis en leser teksten flere ganger, og teksten er knyttet til kjente dagligdagse situasjoner
Kan forstå hovedideen i enklere informasjonstekster og beskrivelser, spesielt hvis de inneholder bilder som virker forklarende
Kan følge korte, enkle instruksjoner og anvisninger, spesielt hvis de inneholder bilder
Snakke
Kan bruke enkle fraser og setninger for å presentere seg selv og personer en kjenner
Kan bruke enkeltstående setninger for å fortelle om mennesker og steder
Kan komme med korte, innøvde ytringer som passer i en gitt situasjon
Skrive
Kan skrive ord, enkle fraser og setninger om seg selv og andre, om hvor en bor og hva en gjør
Kan skrive korte, enkle hilsener og invitasjoner ved å bruke enkeltstående setninger og faste fraser
Kan skrive enkle beskjeder til personer en kjenner
Kan fylle ut skjema med personlige opplysninger, for eksempel navn, adresse og nasjonalitet
Kan binde sammen ord og fraser med enkle sammenbindingsord som for eksempel og
Samtale
Kan samtale på en enkel måte, forutsatt at samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er støttende, for eksempel ved å omformulere og gjenta
Kan presentere seg selv og andre og bruke enkle, vanlige hilsningsfraser
Kan svare på og stille enkle spørsmål om personlige forhold, umiddelbare behov og emner en kjenner godt

Kjennetegn ved språket
Språklig bredde: Bruker et helt enkelt, grunnleggende ordforråd og enkle fraser knyttet til personlige forhold og konkrete omgivelser
Grammatikk: Har begrenset kontroll med noen få innøvde grammatiske strukturer og setningsmønstre
Flyt: Produserer korte ytringer, hovedsakelig formularer, flytende, men bruker ellers mye tid for å finne ord og uttrykk
Samtale: Kommunikasjonen er helt avhengig av omformuleringer, gjentakelser og reparasjoner
Sammenheng: Binder sammen ord og ordgrupper ved enkel sidestilling og bruk av bindeord som og

Innhold
Domener
Personlig Offentlig Opplæring Yrke/arbeidsliv
Egen person og familie
Transport i lokalmiljøet
Norskkurs og skolehverdag
Yrker deltakerne møter i dagliglivet
Daglige rutiner
Vær og årstider
    
Tidligere utdanning og utdanningsønsker i Norge    
Arbeidserfaring
Mat, klær, bolig og helse
 
Relevante institusjoner (barnehage, skole, bank, post) 
   
Ønsker om arbeid i Norge    
Familiebegivenheter
Fritidsaktiviteter
Tid, tall og tallbehandling
Norgeskartet

Nivå A2
Mål
Globale mål
Kan forstå ytringer og vanlige uttrykk på et enkelt og tydelig språk relatert til områder som er umiddelbart relevante (dvs. grunnleggende informasjon om egen person og familie, innkjøp, nære omgivelser og arbeid)
Kan fortelle på en enkel måte om egen bakgrunn, de nære omgivelsene og ting som angår de umiddelbare behovene
Kan samtale om enkle gjøremål og daglige rutiner når konteksten gir støtte
Delmål
Lytte
Kan forstå ytringer og helt vanlige uttrykk på et enkelt og tydelig språk relatert til områder som er umiddelbart relevante, for eksempel i butikker og på transportmidler
Kan identifisere temaet i samtaler, hvis det snakkes langsomt og tydelig
Kan oppfatte hovedbudskapet i klare og enkle beskjeder og meldinger
Kan forstå nok til å følge enkle stedsanvisninger
Kan oppfatte hovedpunkter i tv-nyheter med støtte i det visuelle
Kan vanligvis forstå moderert talespråk når det snakkes om kjente emner, men må av og til be om gjentakelser
Lese
Kan lese og forstå svært korte, enkle tekster der det brukes frekvente ord og dagligdags språk
Kan skumlese en tekst og finne bestemt informasjon i vanlig informasjonsmateriell, som for eksempel reklame, annonser, brosjyrer, menyer og rutetabeller
Kan finne bestemt informasjon i enkelt skriftlig materiell, som for eksempel brev, brosjyrer og enkle, korte avistekster
Kan lese og forstå korte og enkle personlige brev
Kan forstå korte, enkle tekster knyttet til eget arbeid
Kan forstå enkle bruksanvisninger
Kan forstå vanlige skilt og oppslag
Snakke
Kan bruke en rekke fraser og setninger for å presentere og beskrive egne og andres boforhold, tidligere og nåværende utdanning og eventuelt eget arbeid
Kan fortelle om mennesker, steder og eiendeler på en enkel måte
Kan gjengi en hendelse eller innholdet i en meget kort tekst for lyttere som er innstilt på å konsentrere seg
Kan gi en kort, innøvd presentasjon av et kjent emne
Skrive
Kan skrive korte, enkle beskjeder og meldinger, for eksempel om fravær
Kan skrive svært enkle personlige brev, for eksempel takkebrev
Kan skrive enkelt om familie, boforhold, utdanning og yrke
Kan fortelle en historie eller beskrive personlige opplevelser og aktiviteter som en liste av enkle fraser og setninger
Kan binde grupper av ord sammen med bindeordene og, men og fordi
Samtale
Kan utveksle direkte og enkel informasjon om personlige forhold og kjente emner, og forstå det som sies i enkle dagligdagse samtaler, dersom det snakkes tydelig og langsomt
Kan utveksle korte sosiale fraser og bruke vanlige former for hilsener og tiltale
Kan komme med og svare på invitasjoner, forslag og unnskyldninger
Kan si hva en liker og ikke liker
Kan diskutere praktiske gjøremål på en enkel måte når en tiltales direkte, og det snakkes langsomt og tydelig
Kan gjøre avtaler og diskutere hva en skal gjøre og hvor en skal gå
Kan påkalle oppmerksomhet og indikere om en forstår
Kan opprettholde en samtale med støtte

Kjennetegn ved språket
Språklig bredde: Bruker grunnleggende setningsmønstre og innøvde fraser i enkle og dagligdagse situasjoner
Grammatikk: Har begrenset kontroll med enkle grammatiske strukturer og setningsmønstre
Flyt: Gjør seg forstått ved å bruke korte ytringer, selv om pauser og omformuleringer er hyppige
Samtale: Svarer på spørsmål og indikerer når en forstår, og kan opprettholde en samtale med støtte
Sammenheng: Binder sammen ordgrupper ved hjelp av enkle bindeord som og, men og fordi

Innhold
Domener
Personlig Offentlig Opplæring Yrke/arbeidsliv
Familie og boformer
Foreldre (samarbeid hjem-skole)
Undervisnings-hverdagen, skolefag og arbeidsmåter
Tidligere yrke og yrkesønsker i Norge
Personlig økonomi
Høytider og feiringer Norge i store trekk
Tidligere utdanning og videreutdannings-muligheter i Norge
Jobbsøking og CV
Kropp, helse og kosthold
Tall, geografi, kommunikasjon og klima
Arbeidsmarked
Religion, tradisjoner, skikk og bruk
Institusjoner (bibliotek osv.)        
Fritid
Kulturtilbud i lokalmiljøet        

Nivå B1
Mål
Globale mål
Kan forstå hovedpunktene i informasjon som formidles på en klar og enkel måte, og som er relatert til kjente emner fra arbeid, skole, hjem og fritid
Kan gi en enkel, sammenhengende framstilling om kjente emner og emner av personlig interesse. Kan fortelle om opplevelser, håp og planer, og kort begrunne og forklare egne meninger
Kan delta uforberedt i samtaler i de fleste situasjoner en møter i arbeid, skole, hjem og fritid
Delmål
Lytte
Kan forstå hovedpunktene i klar, moderert tale om emner en kjenner fra skole, arbeid, hjem og fritid
Kan forstå hovedpoengene i mange radio- og tv-programmer og enklere lydopptak om aktuelle saker eller temaer av personlig eller faglig interesse, når de blir framstilt relativt langsomt og tydelig
Kan forstå hovedinnholdet og spesifikke detaljer i enkel faktainformasjon
Kan følge hovedpunktene i samtaler som foregår rundt en, når samtalene foregår langsomt og det snakkes tydelig i et moderert talespråk
Kan følge med i en framstilling om et kjent emne, for eksempel i en skoletime, når det snakkes klart og strukturert
Kan forstå detaljerte anvisninger
Kan slutte seg til betydningen av ukjente ord ut fra sammenhengen, og til meningen i ytringer der det forekommer ukjente ord
Kan følge med i mange filmer med norsk tale, med støtte i handlingen og det visuelle
Kan forstå noen vanlige dialektuttrykk fra lokalt miljø
Snakke
Kan binde sammen fraser på en enkel måte for å beskrive egne erfaringer, opplevelser, drømmer, håp og planer
Kan gjengi handlingen i en bok eller film
Kan fortelle en historie
Kan beskrive detaljer
Kan beskrive følelser og reaksjoner
Kan kort begrunne og forklare meninger, handlinger og planer
Kan holde korte, innøvde innlegg om kjente emner
Samtale
Kan klare seg i de fleste samtaler som forekommer i dagliglivet
Kan delta uforberedt i samtaler om kjente eller dagligdagse emner og emner av personlig interesse
Kan ta del i en enkel og godt strukturert formell debatt, med utveksling av faktisk informasjon knyttet til et kjent emne
Kan uttrykke meninger og utveksle informasjon om kjente emner og emner av personlig interesse
Kan uttrykke synspunkter, meninger, enighet og uenighet på en høflig måte
Kan etablere kontakt, bruke hilsningsfraser, opprettholde og avslutte en samtale
Kan trekke samtalepartneren med i samtalen
Kan spørre om oppklaringer
Kan spørre om bekreftelse på og hjelp til riktig bruk av språklige uttrykk
Kan gjenopprette kommunikasjonen når samtalen stopper opp
Kan gi uttrykk for felles forståelse

Kjennetegn ved språket
Språklig bredde: Har godt nok språk og stort nok ordforråd til å kunne uttrykke seg med en del omskrivinger og pauser om emner som familie, fritid, arbeid og aktuelle hendelser
Grammatikk: Har et forråd av frekvent brukte mønstre som brukes rimelig korrekt
Flyt: I fri produksjon er leting etter ord og korrekte former og reparasjoner tydelig, men dette hindrer sjelden forståeligheten
Samtale: Kan starte, opprettholde og avslutte en samtale om kjente emner og emner av personlig interesse, og kan bekrefte felles forståelse
Sammenheng: Binder sammen en rekke av kortere elementer til en sammenhengende lineær sekvens

Innhold
Domener
Personlig Offentlig Opplæring Yrke/arbeidsliv
Familierelasjoner (eldreomsorg, barneoppdragelse, kjønnsroller)
Grunnleggende verdier: likestilling, ytringsfrihet, trosfrihet
Fagterminologi i aktuelle skolefag
Arbeidsplasser og jobbmuligheter i Norge
  
Boligforhold og bomiljø  
Velferdssamfunnet: rettigheter og plikter (helsevesen)
Skolesystemet i Norge
Jobbsøkingsmetoder, CV, intervju, søknad
Medier og masse-kommunikasjon
Voksenopplæring og etterutdanningsmuligheter i Norge (livslang læring)
Arbeidsmiljø, lønn, rettigheter og plikter, fagforening
Norge før og nå: fra bondesamfunn til moderne samfunn, utvandring og innvandring
Innledning
Samfunnskunnskap
Emner i 50 timer samfunnskunnskap
Norskopplæring
Strukturen i læreplanen
Spor 1. Tilrettelagt for deltakere med liten eller ingen skolegang
Spor 2. Tilrettelagt for deltakere som har en del skolegang
Spor 3. Tilrettelagt for deltakere som har god allmennutdanning
  
Ord for dagen
2114
De kan lite på mitt råd, for jeg har sanket erfaringer i livets skole.
Henrik Ibsen
  
Forskrifter til Introduksjonsloven
Alfabetisk
Kronologisk