oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2005-09-16 nr. 1055
Forskrift til: Introduksjonsloven
Forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
 
Samfunnskunnskap
Grunnlaget for denne planen er at demokratiet ligger som fundament for all virksomhet i vårt samfunn. Individets rettigheter og plikter balanseres mot samfunnets krav og forpliktelser overfor den enkelte. Utvalget av emner som er tatt med i planen, skal illustrere dette. Emnene har ikke prioritert rekkefølge, bortsett fra emne 1, Innvandrer i Norge. Dette er et emne som omhandler den første tiden i Norge og hvilke rettigheter og plikter den enkelte har. Derfor er det naturlig at dette emnet gjennomgås først og dermed danner grunnlag for arbeidet med de øvrige emnene.
Kunnskaper og ferdigheter i språk og kjennskap til samfunnsforhold er viktige forutsetninger for å kunne delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv og i fellesskapet generelt. For å fremme integreringsprosessen får innvandrere og flyktninger opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Opplæringen i samfunnskunnskap skal gis på et språk de forstår, men er i tillegg også en integrert del av norskopplæringen og skal foregå gjennom hele opplæringsforløpet.
Opplæring i samfunnskunnskap på et språk deltakerne forstår, må være pedagogisk tilrettelagt på samme måte som norskopplæringen og tilpasses de ulike deltakergruppene og deltakernes forutsetninger, behov og ønsker. Den pedagogiske tilretteleggingen innebærer ikke bare formidling, men også dialog og bearbeiding av stoffet. Deltakergruppene består av mennesker med ulik utdanning og med ulik kulturbakgrunn, og dette krever ulike arbeidsmåter. Deltakerne har egne ønsker og behov, og det vil påvirke hva man velger å legge vekt på innenfor de enkelte emnene. Det er viktig å tilpasse formidlingsformen til målgruppens forutsetninger.
For alle deltakere er det viktig at opplæringen i samfunnskunnskap inneholder møter med institusjoner, arbeidsplasser og personer, og at undervisningen blir forankret lokalt og knyttet til deltakernes behov.
I samfunnskunnskap og i utvalget av emner tas det utgangspunkt i at informasjonsbehovet er tosidig: Det norske samfunnet vil gi informasjon om noe, og den som kommer til Norge, ønsker informasjon.
I planen er det satt opp sju obligatoriske emner, men omfanget av de enkelte emnene blir bestemt av deltakernes forutsetninger, ønsker og behov.

Emner i 50 timer samfunnskunnskap
Innvandrer i Norge
Demokrati, velferd og verdier
Helse
Skole, utdanning og kvalifisering
Arbeid, arbeidsliv og arbeidsmarked
Barn og familie
Befolkningsstruktur og naturforhold
Enkelte temaer er ikke egne emner, men tas opp med enkelte deltakergrupper der det er naturlig i punktene ovenfor. Dette gjelder
kvinners rettigheter
kjønnslemlestelse
arrangerte ekteskap/tvangsekteskap
Informasjonssøking, som handler om hvor og hvordan deltakerne kan finne informasjon relatert til egne behov, integreres i alle emnene.
Samfunnskunnskap som strekker seg utover de 50 timene obligatorisk opplæring, vil være integrert i den målstyrte planen for opplæring i norsk.
I alle emner i samfunnskunnskap skal kunnskap om norsk kultur i vid forstand integreres. Med tanke på at Norge er blitt et flerkulturelt samfunn, er det viktig å ta opp spørsmål som viser at ulike samfunn bygger på ulike verdier.
Emne 1: Innvandrer i Norge
Emnet tar opp hvor viktig det er for innvandreren å lære norsk for å kunne delta aktivt i det norske samfunnet og for å ivareta sine rettigheter og plikter i Norge.
Emne 2: Demokrati, velferd og verdier
Emnet tar opp demokratiet i Norge og de verdiene som ligger til grunn for demokratioppfatningen og den norske lovgivningen. Dette gjelder for eksempel de rettigheter og plikter enkeltindividet har, likestilling, ytringsfrihet og religionsfrihet. Det gis en innføring i den kristne og humanistiske kulturarven som ligger til grunn for det norske samfunnet. Emnet tar også opp offentlige velferdsordninger, innen helse-, trygde- og sosialstøtteordninger, og forholdet mellom individets og samfunnets ansvar.
Emne 3: Helse
Emnet omfatter hvordan det norske helsevesenet fungerer, og hvordan en kan ta seg fram for å få tilgang til de tjenestene en trenger, for eksempel ordningen med fastlege, helsestasjoner for barn, skolelege og tannhelse. Emnet skal også belyse hvordan kosthold og fysisk aktivitet innvirker på helsetilstanden. Røyking og inntak av for eksempel sukker i relasjon til nye folkesykdommer som diabetes og overvekt kan også være en aktuell problemstilling. Under dette emnet bør en også ta opp kjønnslemlestelse der det er naturlig og nødvendig.
Emne 4: Skole, utdanning og kvalifisering
Emnet omfatter det norske utdanningssystemet, samarbeid mellom hjem og skole, etter- og videreutdanning, kvalifiseringsmuligheter og godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning.
Emne 5: Arbeid, arbeidsliv og arbeidsmarked
Emnet tar opp hvordan en tar seg fram i det norske arbeidsmarkedet, og hvilke aktører en kan forholde seg til. Utgangspunktet for arbeidet med temaet må være deltakernes arbeidsønsker, arbeidskompetanse og muligheter i Norge. Det er viktig å rette oppmerksomheten mot jobbmuligheter, jobbsøking, lønns- og arbeidsvilkår, forventninger hos arbeidsgiver og muligheter for å opprette egen virksomhet.
Emne 6: Barn og familie
Emnet tar opp familien i Norge. Deltakerne får vite hva som forventes av foreldre, og hvilke ytelser samfunnet gir dem. Emnet tar opp familiemønstre, kjønnsroller, samlivsformer, barns rettigheter, barneoppdragelse og faser i livet. Andre viktige emner er bolig- og boformer.
Emne 7: Befolkningsstruktur og naturforhold
Emnet omfatter hvor og hvordan folk i Norge bor og lever, nyere inn- og utvandring, norsk geografi, klima og naturforhold.
Innledning
Samfunnskunnskap
Emner i 50 timer samfunnskunnskap
Norskopplæring
Strukturen i læreplanen
Spor 1. Tilrettelagt for deltakere med liten eller ingen skolegang
Spor 2. Tilrettelagt for deltakere som har en del skolegang
Spor 3. Tilrettelagt for deltakere som har god allmennutdanning
  
Ord for dagen
2112
Trengs det egentlig noen grunn til å dø? Har det aldri falt deg inn at en heller burde ha en ærlig grunn til å leve?
Helge Krog
  
Forskrifter til Introduksjonsloven
Alfabetisk
Kronologisk