oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2005-09-16 nr. 1055
Forskrift til: Introduksjonsloven
Forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
 
Innledning
Introduksjonsloven, kap. 4, hjemler obligatorisk opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på 300 timer, hvorav 50 timer skal være samfunnskunnskap på et språk innvandreren forstår. Obligatorisk opplæring innebærer også rett til individuelt tilrettelagt opplæring. I tillegg til 300 timer får kommunene plikt til å gi ytterligere opplæring inntil 700 timer for personer som har behov for slik opplæring for å nå nivå B1 (det tilsvarer Norskprøve 3) i Det felleseuropeiske rammeverket for språk.
Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap skal gi innvandreren mulighet for likestilling, deltakelse og integrering i det norske samfunnet. Avgjørende for at dette skal kunne skje, er at opplæringen gir innvandreren mulighet for å bruke sin medbrakte kompetanse.
Planen bygger på de overordnede prinsippene i læreplanverkets generelle del. Beskrivelsen i språknivåene i læreplanen tar utgangspunkt i Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (2001). Dette er et rammeverk for språklæring, undervisning og vurdering utarbeidet i regi av Europarådets avdeling for moderne språk. Rammeverket er et resultat av forskning og pedagogisk erfaring innenfor dette fagfeltet gjennom de seneste årene. Det beskriver og definerer ulike språknivå, og beskrivelsen viser hvilke kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige på disse nivåene.
I tråd med det læringssynet som uttrykkes i rammeverket, forutsettes det at opplæringen skal ta utgangspunkt i deltakernes personlige forutsetninger, sosiale bakgrunn og lokale tilhørighet, og tilpasses den enkeltes forutsetninger og behov for opplæring. Målet for opplæringen er å bidra til å gi mennesker i voksen alder adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling, og styrker grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv.
Læreplanen for norsk og samfunnskunnskap beskriver den språkopplæringen som danner grunnlag for videre skolegang, utdanning og yrkesliv. Voksne har rett til opplæring på både grunnskolens og den videregående skolens område etter visse forutsetninger. Retten gjelder for alle voksne, også voksne innvandrere.
Utformingen av planen, som er utradisjonell i forhold til det øvrige læreplanverket, begrunnes med at målgruppen er så innbyrdes forskjellig at det er nødvendig for læreren å ha både en helhetlig oversikt over og en mer detaljert beskrivelse av de tre spor som er beskrevet.
Innledning
Samfunnskunnskap
Emner i 50 timer samfunnskunnskap
Norskopplæring
Strukturen i læreplanen
Spor 1. Tilrettelagt for deltakere med liten eller ingen skolegang
Spor 2. Tilrettelagt for deltakere som har en del skolegang
Spor 3. Tilrettelagt for deltakere som har god allmennutdanning
  
Ord for dagen
2111
Alle skandaløse forhold er utenkelige overalt,
unntaken der hvor de sist ble avslørt.
Helge Krog
  
Forskrifter til Introduksjonsloven
Alfabetisk
Kronologisk