oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2005-04-20 nr. 341
Forskrift til: Introduksjonsloven
Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Merknader til de enkelte bestemmelsene
 
Til Kapittel 7. Om saksbehandlingsregler og andre bestemmelser

Til § 17.  Forholdet til Forvaltningsloven
Bestemmelsen fastsetter at kommunes beslutninger i henhold til reglene i denne forskriften regnes som enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. Hvilke avgjørelser som skal regnes som enkeltvedtak er listet opp i bestemmelsen. Enkeltvedtak kan påklages til fylkesmannen, jf. Introduksjonsloven § 22.

Til § 18.  Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. september 2005 og gjelder personer med tillatelser som nevnt i Introduksjonsloven § 17 første til tredje ledd som er innvilget etter 1. september 2005.
Innhold
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
Kapittel 2. Om fritak fra plikt og bortfall av rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Kapittel 3. Om opplæring ut over 300 timer
Kapittel 4. Om fravær
Kapittel 5. Om permisjoner
Kapittel 6. Om utsatt start av opplæringen i særlige tilfeller
Kapittel 7. Om saksbehandlingsregler og andre bestemmelser
Merknader til de enkelte bestemmelsene
Innledning
Til kapittel 1
Til kapittel 2
Til kapittel 3
Til kapittel 4
Til kapittel 5
Til kapittel 6
Til kapittel 7
  
Ord for dagen
2100
Når kvinnen skjeller ut, kommer sannheten frem.
Gresk ordtak
  
Forskrifter til Introduksjonsloven
Alfabetisk
Kronologisk