oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2005-04-20 nr. 341
Forskrift til: Introduksjonsloven
Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Merknader til de enkelte bestemmelsene
 
Til Kapittel 5. Om permisjoner

Til § 10.  Permisjon
Reglene i kapittel 5 gjelder både opplæring i 300 timer norsk og samfunnskunnskap, og opplæring ut over 300 timer ved behov.
Utgangspunktet er at kommunen plikter å tilrettelegge opplæringen for den enkeltes livssituasjon når det oppstår et forhold som gjør at deltaker ikke kan følge opplæringstilbudet. Kun i de tilfellene der individuell tilpasning ikke er mulig, skal permisjon vurderes. Et slikt forhold kan være begrunnet i egen, ektefelle/samboers eller barns situasjon. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap på deltid kan ikke sammenlignes med arbeid eller et introduksjonsprogram på fulltid. Hovedregelen skal være at deltakers individuelle plan justeres for en periode framover ved at deltaker endrer omfanget av og/eller tidspunktet for opplæring, for eksempel fra opplæring på dagtid til deltid på kvelden, eller til en individuell plan med et innhold deltaker kan mestre. Vurderingen her sammenfaller med nye regler for adgang til å sykemelde personer som er i jobb. De nye reglene innebærer at en skal vurdere om arbeidet kan tilrettelegges i forhold til funksjonsevnen. En må vurdere om grad av funksjonsevne muliggjør deltakelse i opplæring på deltid. Dette gjelder også ved svangerskap og fødsel. Bestemmelsen fastsetter at deltaker etter søknad kan innvilges permisjon fra opplæringen dersom vedkommende er forhindret fra å delta i enhver form for opplæring i en kortere eller lengre periode. Bestemmelsene i kapittel 5 angir en maksimumsgrense for hvor lang permisjon som kan innvilges, men dette skal vurderes i det enkelte tilfellet. Tiden den enkelte overhodet ikke kan delta i noen form for opplæring, skal vurderes strengt. Innvilget permisjon gir ikke adgang til utvidelse av fristene for å gjennomføre opplæringen på henholdsvis tre og fem år, jf. Introduksjonsloven § 17 femte ledd tredje punktum og § 18 annet ledd tredje punktum.
Adgangen til å gi permisjon gjelder kun i de tilfellene som er listet opp i bestemmelsene § 11 til § 13 i forskriften. Søknad om permisjon skal være ledsaget av skriftlig dokumentasjon, og den skal som hovedregel leveres kommunen til vurdering i forkant av forholdet deltaker søker permisjon på grunnlag av. Kun i unntakstilfeller, for eksempel akutte hendelser som ulykker og dødsfall, kan permisjon innvilges for kortere perioder uten dokumentasjon og vurdering av denne i forkant av forholdet.
Regelen er begrunnet i hensynet til effektivitet og gjennomstrømming i opplæringen, samt i behovet for forutsigbarhet for både den enkelte deltaker og for kommunen. Deltaker kan ta timene igjen gratis etter permisjonstidens slutt, og innvilget permisjon skal ikke regnes som fravær etter forskriften § 6, § 7 og § 9.

Til § 11.  Velferdspermisjoner
Bestemmelsen fastsetter at det etter søknad kan innvilges velferdspermisjon når det foreligger viktige velferdsgrunner. Kommunen avgjør praksis mht søknad om velferdspermisjon, herunder krav til dokumentasjon og om det skal benyttes standardskjemaer ved søknad. Det kan totalt innvilges velferdspermisjon i inntil ti virkedager i løpet av et kalenderår. Disse dagene skal ikke regnes som fravær etter forskriften § 6, § 7 og § 9. Bestemmelsen gir eksempler på i hvilke situasjoner den enkelte kommune kan innvilge søknad om velferdspermisjon.
Velferdspermisjon kan innvilges for hel eller halv virkedag, avhengig av omfang. Velferdspermisjon for deler av en opplæringsdag regnes som en halv fraværsdag når fraværet utgjør inntil halvparten av timetallet for den aktuelle dagen. Når fraværet utgjør mer enn halvparten av timetallet for den aktuelle dagen, skal fraværet regnes som en hel fraværsdag.
Begrunnelsen for regelen er rimelighetshensyn for den enkelte deltaker. Hvis situasjoner som nevnt i bestemmelsen oppstår, beholder deltaker sin rett til 300 timer opplæring innenfor fristen på tre år, eller sin rett til ytterligere opplæring i henhold til tildelingsvedtak. Deltaker kan ta timene igjen gratis senere.

Til § 12.  Permisjon ved egen eller barns sykdom
Bestemmelsen fastsetter at deltaker, på grunnlag av legeerklæring, kan innvilges permisjon i inntil ett år fra opplæringen ved egen eller barns sykdom. Som ved andre situasjoner hvor deltaker er forhindret fra å følge opplæringen, plikter kommunen først å vurdere individuell tilpasning. Permisjon kan innvilges ved sykdom som er av en slik karakter at deltaker ikke kan delta i noen form for opplæring i en periode framover. Deltaker beholder sin rett til 300 timer opplæring innenfor fristen på tre år, eller sin rett til ytterligere opplæring i henhold til tildelingsvedtak. Deltaker kan ta timene igjen gratis senere.

Til § 13.  Permisjon ved fødsel og adopsjon
Bestemmelsen fastsetter at det ved fødsel eller adopsjon kan innvilges omsorgspermisjon. Permisjonen kan tas ut av mor alene, eller deles mellom mor og far. Permisjon skal vurderes individuelt og kan innvilges i til sammen inntil ti måneder i barnets første leveår. Ti måneder er en maksimumsgrense. Det skal vurderes individuelt hvor lang permisjon det er behov for, se merknad til § 10 i denne forskriften. Kravet om individuell tilpasning av opplæringen kan innebære at deltaker tilbys redusert omfang av opplæring framfor permisjon fra opplæringen. Muligheten for dette skal vurderes før permisjonssøknad innvilges. Deltaker beholder sin rett til å fortsette opplæringen på 300 timer innenfor fristen på tre år, eller sin rett i henhold til tildelingsvedtak når det gjelder opplæring ut over 300 timer. Deltaker kan ta timene igjen gratis senere. De samme regler gjelder ved adopsjon dersom barnet er under 15 år.
Dersom ikke begge foreldrene tar den daglige omsorgen for barnet, eller den ene av foreldrene er fraværende på grunn av for eksempel opphold i hjemlandet, kan retten til permisjon ved fødsel eller adopsjon utøves av en annen som tar omsorgen for barnet. Dette kan være et annet familiemedlem i samme husstand, eller annen nærstående person. Forutsetningen er at denne andre personen selv er deltaker i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og at det ikke kan gjøres en individuell tilpasning i henhold til vedkommendes omsorgsansvar.
Innhold
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
Kapittel 2. Om fritak fra plikt og bortfall av rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Kapittel 3. Om opplæring ut over 300 timer
Kapittel 4. Om fravær
Kapittel 5. Om permisjoner
Kapittel 6. Om utsatt start av opplæringen i særlige tilfeller
Kapittel 7. Om saksbehandlingsregler og andre bestemmelser
Merknader til de enkelte bestemmelsene
Innledning
Til kapittel 1
Til kapittel 2
Til kapittel 3
Til kapittel 4
Til kapittel 5
Til kapittel 6
Til kapittel 7
  
Ord for dagen
2098
Mange foreldre finner ut at en klapp på ryggen hjelper til å utvikle karakteren - hvis den gis ofte nok, tidlig nok,
og lavt nok
Glen Wheeler
  
Forskrifter til Introduksjonsloven
Alfabetisk
Kronologisk