oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2005-04-20 nr. 341
Forskrift til: Introduksjonsloven
Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Merknader til de enkelte bestemmelsene
 
Til Kapittel 4. Om fravær

Til § 6.  Kortvarig fravær
Kommunen plikter å tilby den enkelte opplæring i norsk og samfunnskunnskap, slik at deltaker kan oppfylle sin plikt eller ta ut sin rett til å gjennomføre opplæring i 300 timer innenfor fristen på tre år, jf. Introduksjonsloven § 18 første ledd. Bestemmelsen her regulerer adgangen til kortvarig fravær. Hva som menes med kortvarig fravær, er definert i første ledd. Alt fravær som til sammen ikke overstiger ti prosent av 300 timer i løpet av tre år, anses som kortvarig uansett om det dreier seg om enkelte dager eller om flere dager i sammenheng. Bestemmelsen om kortvarig fravær omfatter både fravær som er dokumentert med legeerklæring og fravær som ikke er dokumentert med legeerklæring.
For deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap er det ingen regel om egenmelding, slik det er for deltakere i introduksjonsprogrammet og i arbeidslivet. Dette er begrunnet i behovet for en regel som er enklere å praktisere enn regler for egenmelding. I tillegg kan det ukentlige eller daglige omfanget av opplæringen variere avhengig av om deltakeren har et deltidstilbud ved siden av jobb, eller om de har et fulltidstilbud. Et visst antall dager med adgang til egenmelding ville da i praksis bety forskjellsbehandling siden timetallet per dag vil kunne variere. Regelen om kortvarig fravær gjelder likevel for «egenmeldingssituasjoner» som for eksempel egen eller barns kortvarig sykdom som ikke er av slik karakter at det vurderes som nødvendig eller hensiktsmessig å oppsøke lege. Dersom slike situasjoner blir mange og kvoten blir fort brukt opp, bør kommunen vurdere justering i den individuelle planen, slik at det blir mulig for deltaker å følge undervisningen. Eventuelt bør deltaker oppfordres til å oppsøke lege for å vurdere sin helsesituasjon.
Dersom deltaker har behov for fravær i enkelte dager eller deler av dager for å gå til lege, tannlege eller annen form for behandling, eller dersom deltaker skal møte på et jobbintervju, kommer bestemmelsen om velferdspermisjoner i § 11 i forskriften til anvendelse. Se merknader til denne bestemmelsen. Slikt fravær regnes ikke som kortvarig fravær.
Fravær endrer ikke plikten den enkelte har til å gjennomføre 300 timer opplæring. Kortvarig fravær under ti prosent av 300 timer opplæring har ingen økonomiske konsekvenser for deltaker. Bestemmelsen fastsetter at kommunen, dersom deltaker har korttidsfravær, plikter å tilby den enkelte opplæring, slik at vedkommende oppfyller kravet om deltakelse i til sammen 300 timer opplæring innenfor fristen på tre år. Uten hensyn til hva som er grunnen til dette fraværet, har deltaker rett til å ta igjen disse timene på et senere tidspunkt, såfremt vedkommende er innenfor fristen på tre år, jf. Introduksjonsloven § 17 femte ledd, siste punktum. Kommunen plikter å tilby fortsatt opplæring så personen kan oppfylle sin plikt og ta ut sin rett til å gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Til § 7.  Langvarig fravær som er dokumentert
Hva som menes med langvarig fravær er definert i bestemmelsens første ledd. Alt fravær som til sammen overstiger ti prosent av 300 timer opplæring i løpet av tre år, anses som langvarig uansett om det dreier seg om enkelte dager eller om dager i sammenheng. Med andre ord kommer reglene om langvarig fravær til anvendelse først etter at kvoten for kortvarig fravær er fylt.
Utgangspunktet er at ved godkjente fraværsgrunner, det vil si sykdom, skade eller annet forhold som hindrer vedkommende fra å delta i opplæringen, og som er dokumentert med legeerklæring, plikter kommunen å legge til rette for at deltaker likevel kan delta i opplæringen. Forholdet kan gjelde deltaker selv eller barn av deltaker som hun/han bor sammen med. Fravær for kortere tidsrom som skyldes barnepassers sykefravær som er dokumentert, regnes også med. Tilretteleggingen kan for eksempel være at deltaker i en periode får tilbud om å delta i en gruppe med et lavere timetall per uke enn sitt opprinnelige tilbud. Kommunen skal alltid vurdere individuell tilpasning ved godkjente fraværsgrunner. Bestemmelsen kommer derfor kun til anvendelse i de tilfeller hvor sykdommen eller årsaken til fraværet er av en slik karakter at vedkommende i en periode er forhindret fra å delta i opplæringen i henhold til sin individuelle plan.
Bestemmelsen fastsetter at deltaker beholder sin rett på opplæring innenfor fristen på tre år, også når vedkommende i en periode er forhindret fra å delta i opplæringen. Dette betyr at deltaker kan ta timene igjen gratis ved en senere anledning. Det gjøres likevel ikke unntak fra plikten om å gjennomføre totalt 300 timer opplæring, selv om deltakeren har fravær over en periode.
Ved langvarig fravær vil det som oftest være aktuelt å revurdere og justere den individuelle planen for å tilpasse den til deltakers nye livssituasjon, jf. Introduksjonsloven § 19 første ledd.

Til § 8.  Langvarig fravær som ikke er dokumentert
Hva som menes med langvarig fravær er definert i bestemmelsens første ledd. Alt fravær som til sammen overstiger ti prosent, og som ikke er dokumentert med legeerklæring, omfattes av bestemmelsen uansett om det dreier seg om enkelte dager eller om dager i sammenheng. Langvarig udokumentert fravær endrer ikke plikten til å delta i 300 timer opplæring, og deltaker har plikt til å ta timene igjen senere, men ikke gratis.
Annet ledd fastsetter at udokumentert fravær fører til at deltaker mister retten til å ta timene igjen gratis senere innenfor fristen på tre år, men han eller hun har fortsatt sin plikt til opplæring. Dette innebærer at dersom det udokumenterte fraværet til sammen overstiger ti prosent av 300 timer i løpet av tre år, kan kommunen pålegge deltaker å betale for det antallet timer deltaker faktisk tar igjen etter å ha vært fraværende ut over ti prosent. Kommunen har plikt til å tilby opplæring til deltakeren, men kan kreve betaling for den. Kommunen/kurstilbyder avgjør hvordan en betalingsordning skal praktiseres, bl.a. om betaling skal skje ved påmelding til kurs eller etterskuddsvis.
I tillegg gir bestemmelsen i fjerde ledd kommunen adgang til å treffe vedtak om at opplæringen stanses midlertidig eller permanent, jf. Introduksjonsloven § 19 tredje ledd. Regelen gjelder for fravær som er omfattende. Kriterier i vurderingen av hva som er omfattende, framgår av bestemmelsen. Et vedtak om stans må være begrunnet i den enkeltes egne forhold. Om det udokumenterte fraværet skal defineres som omfattende i det konkrete tilfellet, må vurderes opp mot hvor lenge vedkommende har vært deltaker i opplæringen, progresjonen i opplæringen, hvor hyppig fraværet har forekommet, hva som har vært oppgitt som begrunnelse for fraværet, om det er søkt permisjon og om fraværet hadde gitt rett til permisjon dersom det hadde vært søkt om det, jf. kapittel 5 i denne forskriften. Før deltaker mister retten, midlertidig eller permanent, skal vedkommende varsles og gis en rett til å uttale seg om årsaken til det omfattende fraværet. Vedtak om midlertidig og permanent stans regnes som enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, jf. § 17 første ledd bokstav e) i denne forskriften. Midlertidig stans av opplæringen endrer ikke kommunens plikt til å tilby opplæring, men kommunen kan kreve betaling for opplæringen.
Konsekvensen av et vedtak om stans er enten at deltaker mister retten i en periode på inntil tre måneder, eller at deltaker mister retten permanent. Deltaker som mister retten, er ikke fritatt fra sin plikt til å delta i opplæring i 300 timer, og deltaker har selv ansvar for å oppfylle plikten på annen måte.
Dersom deltaker permanent mister sin rett til opplæring, vil det få konsekvenser for deltakerens mulighet til å etterleve sin plikt etter Introduksjonsloven eller oppfylle kravene i Utlendingsloven § 12 og Statsborgerloven § 6. Det bør derfor utvises varsomhet når det gjelder bruk av adgangen til å stanse opplæringen permanent for den enkelte. Dersom kommunen treffer vedtak om at retten til opplæring fratas deltaker midlertidig, skal det gjøres en ny vurdering innen tre måneder. Ny vurdering kan føre til at deltaker får et nytt tilbud om opplæring etter et midlertidig opphold på tre måneder, og en mulighet til å fullføre timene som gjenstår av plikten på 300 timer. Deltaker får ikke mulighet til gratis å ta igjen de timene han/hun var fraværende forut for stansingsvedtaket, det vil si de timene som var udokumentert og vesentlig over ti prosent av det totale timetallet. Deltaker må selv sørge for å gjennomføre og eventuelt betale for disse timene.

Til § 9.  Fravær fra opplæring ut over 300 timer
For de som mottar ytterligere opplæring innenfor rammen av 2700 timer, jf. Introduksjonsloven § 18 annet ledd, gjelder ingen regel om adgang til kortvarig fravær. Ved fravær som er dokumentert med legeerklæring beholder deltaker sin rett til opplæring i henhold til tildelingsvedtaket fra kommunen. Deltaker kan ta timene igjen gratis senere.
Dersom deltaker har fravær som ikke er dokumentert med legeerklæring, mister deltaker sin rett til opplæring i henhold til tildelingsvedtaket i de timene vedkommende har vært borte, og kan ikke ta timene igjen gratis senere. Timene deltakeren har vært fraværende uten dokumentasjon medregnes altså som benyttet i forhold til rammen på 2700 timer.
Ved fravær som er omfattende kan kommunen stanse opplæringen i henhold til tildelingsvedtaket, midlertidig eller permanent, jf. Introduksjonsloven § 19 tredje ledd. Denne regelen er tilsvarende som regelen i § 8 tredje ledd. Se merknadene til denne.
Innhold
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
Kapittel 2. Om fritak fra plikt og bortfall av rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Kapittel 3. Om opplæring ut over 300 timer
Kapittel 4. Om fravær
Kapittel 5. Om permisjoner
Kapittel 6. Om utsatt start av opplæringen i særlige tilfeller
Kapittel 7. Om saksbehandlingsregler og andre bestemmelser
Merknader til de enkelte bestemmelsene
Innledning
Til kapittel 1
Til kapittel 2
Til kapittel 3
Til kapittel 4
Til kapittel 5
Til kapittel 6
Til kapittel 7
  
Ord for dagen
2097
En dårlig unnskyldning er
en ny fornærmelse.
Gilbert Keith Chesterton
  
Forskrifter til Introduksjonsloven
Alfabetisk
Kronologisk