oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2005-04-20 nr. 341
Forskrift til: Introduksjonsloven
Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Merknader til de enkelte bestemmelsene
 
Til Kapittel 3. Om opplæring ut over 300 timer

Til § 5. Kommunens plikt til å gi opplæring ut over 300 timer
Enkelte deltakere vil kunne tilegne seg tilfredsstillende ferdigheter i norsk innenfor rammen på 300 timer opplæring. Mange vil ikke nå tilfredsstillende ferdigheter innenfor rammen på 300 timer, og derfor er kommunen pålagt en plikt til å tilby ytterligere opplæring innenfor en ramme på 2700 timer til dem som har behov for det, og som er innenfor personkretsen i Introduksjonsloven § 17 første og annet ledd, jf. Introduksjonsloven § 18 annet ledd.
Alle som har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, er omfattet av ordningen med ytterligere gratis opplæring ved behov. Dette gjelder også personer som er unntatt fra plikten til opplæring på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i samisk, eller på grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker. Personer som er fritatt på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk, er derimot ikke omfattet av ordningen.
Personer med plikt, men ikke rett, til opplæring (arbeidsinnvandrere som ikke har oppholdstillatelse gitt etter EFTA/EØS-regelverket), jf. Introduksjonsloven § 17 tredje ledd, er ikke omfattet av bestemmelsen i § 18 annet ledd. Dette betyr at kommunen ikke har plikt til å tilby gratis opplæring for denne gruppen.
Kommunen plikter derimot å tilby ytterligere gratis opplæring til dem som omfattes av både rett og plikt til opplæring og som har behov for mer opplæring. Den enkelte deltaker har imidlertid ingen rett til opplæring ut over 300 timer. Den enkelte deltaker må søke kommunen om ytterligere opplæring. Deltaker må ha fullført opplæring i 300 timer norsk og samfunnskunnskap, og behov for ytterligere opplæring må være tilstede, før vedkommende kan få innvilget søknad om ytterligere opplæring. Det er ikke noe krav om at 300 timer må være fullført innen tre år, men retten til å få de første 300 timene gratis for personkretsen i henhold til Introduksjonsloven § 17 første og annet ledd, gjelder kun i tre år. Dersom en deltaker ikke har fullført 300 timer opplæring i løpet av tre år, men likevel ønsker ytterligere opplæring, må vedkommende på egenhånd først oppfylle plikten til å gjennomføre 300 timer før søknad om ytterligere opplæring kan innvilges. Dette kan deltaker gjøre ved selv å betale det som gjenstår for å kunne dokumentere opplæring i 300 timer.
Kommunens plikt etter Introduksjonsloven § 18 annet ledd gjelder i fem år fra det tidspunktet rett og plikt til deltakelse i opplæring inntrer, jf. Introduksjonsloven § 18 andre ledd tredje punktum og § 17 femte ledd. Denne fristen på fem år for å fullføre opplæringen gjelder også for dem som bruker mer enn tre år på å gjennomføre 300 timer.
Kommunen vurderer behovet for ytterligere opplæring i det enkelte tilfellet, og fatter enkeltvedtak etter Forvaltningsloven hvor slik ytterligere opplæring innvilges eller avslås. Et vedtak skal fastsette hvor mange timer ytterligere opplæring som innvilges. Kommunen har ingen plikt til å tildele ytterligere opplæring som totalt overstiger 2700 timer.
For å vurdere behovet skal kommunen basere seg på en faglig tilråding fra personens lærer. Lærer skal gi en tilråding om i hvilken grad personen har nådd målene i sin individuelle plan og målene i læreplanen for det læringssporet personen er plassert i. Hvis målene ikke er nådd, skal lærer vurdere hva som er årsaken til dette, og komme med en tilråding om personen har behov for ytterligere opplæring, samt en tilråding om hvor mye ytterligere opplæring personen trenger for å nå målet i læreplanen.
Kommunen kan kreve at deltaker gjennomfører tester for å fastslå behovet, jf. Introduksjonsloven § 18 andre ledd andre punktum. Tester kan benyttes for eksempel i tvilstilfeller, og i tilfeller hvor det ikke er samsvar mellom personens egen vurdering og lærerens vurdering av den språklige utviklingen. Testene som kan benyttes, er de samme som benyttes ved vurdering av fritak fra plikt og bortfall av rett til opplæring på bakgrunn av språklige ferdigheter i norsk, det vil si norskprøve 2 og 3, jf. § 3 i denne forskriften. Læreren kan også basere vurderingen på norskprøve 1, som ikke er en avsluttende prøve, jf. læreplanen.
Når det antall timer som følger av vedtaket om ytterligere opplæring er gjennomført og deltakeren ønsker fortsatt ytterligere opplæring, tas det stilling til behovet på grunnlag av ny søknad og vurdering etter de samme kriteriene. Dersom man kommer fram til at behov fortsatt foreligger, skal kommunen tilby ytterligere opplæring.
Hvis læringsprogresjonen er raskere enn opprinnelig forutsatt, det vil si at tilfredsstillende språklige ferdigheter oppnås med færre timer enn det siste vedtaket fastsatte, kan opplæringen avbrytes hvis tilfredsstillende nivå kan dokumenteres enten gjennom en faglig prøve eller en faglig vurdering.
Innhold
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
Kapittel 2. Om fritak fra plikt og bortfall av rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Kapittel 3. Om opplæring ut over 300 timer
Kapittel 4. Om fravær
Kapittel 5. Om permisjoner
Kapittel 6. Om utsatt start av opplæringen i særlige tilfeller
Kapittel 7. Om saksbehandlingsregler og andre bestemmelser
Merknader til de enkelte bestemmelsene
Innledning
Til kapittel 1
Til kapittel 2
Til kapittel 3
Til kapittel 4
Til kapittel 5
Til kapittel 6
Til kapittel 7
  
Ord for dagen
2096
På suksessens tinder står det også et kors -
reist for likene man har gått over.
Gerhard Uhlenbruck
  
Forskrifter til Introduksjonsloven
Alfabetisk
Kronologisk