oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2005-04-20 nr. 341
Forskrift til: Introduksjonsloven
Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Merknader til de enkelte bestemmelsene
 
Til Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

Innledning
Forskriften om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere er gitt i medhold av Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (Introduksjonsloven) § 20 og § 17 femte ledd femte punktum. Merknadene utdyper og presiserer forskriftens bestemmelser, og er ment som et hjelpemiddel og en rettesnor for tolkning og anvendelse av forskriften.

Til § 1.  Formål
Bestemmelsen angir forskriftens formål. Forskriftens regler presiserer de rettigheter og forpliktelser som gjelder for deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter Introduksjonsloven. Bestemmelsen gir retningslinjer ved fortolkning av andre bestemmelser i forskriften.

Til § 2.  Virkeområde
Bestemmelsen angir forskriftens virkeområde, det vil si for hvilken personkrets de ulike delene av forskriften får anvendelse.
Første ledd angir virkeområdet for forskriftens bestemmelser om fritak fra plikt og bortfall av rett til opplæring. Fritak fra plikt gjelder både personer som omfattes av rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og personer som kun har plikt, men ikke rett, til slik opplæring.
Andre ledd angir virkeområdet for forskriftens bestemmelser om kommunens plikt til å gi opplæring ut over 300 timer ved behov, om fravær og permisjon, og om utsatt start av opplæringen i særlige tilfeller. Disse bestemmelsene gjelder kun for personer som omfattes av rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, dvs. personer som omfattes av Introduksjonsloven § 17 første og annet ledd.
Tredje ledd avgrenser forskriftens virkeområde i forhold til introduksjonsprogrammet, idet den fastslår at forskriftens bestemmelser om fravær og permisjon samt bestemmelser om utsatt start av opplæring i særlige tilfeller ikke gjelder for personer som deltar i opplæring i norsk og samfunnskunnskap som en del av introduksjonsprogrammet. Bestemmelsene om fritak fra plikt og bortfall av rett til opplæring, samt bestemmelser om opplæring ut over 300 timer gjelder likevel for personer som deltar i norsk og samfunnskunnskap som en del av introduksjonsprogrammet.
Innhold
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
Kapittel 2. Om fritak fra plikt og bortfall av rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Kapittel 3. Om opplæring ut over 300 timer
Kapittel 4. Om fravær
Kapittel 5. Om permisjoner
Kapittel 6. Om utsatt start av opplæringen i særlige tilfeller
Kapittel 7. Om saksbehandlingsregler og andre bestemmelser
Merknader til de enkelte bestemmelsene
Innledning
Til kapittel 1
Til kapittel 2
Til kapittel 3
Til kapittel 4
Til kapittel 5
Til kapittel 6
Til kapittel 7
  
Ord for dagen
2094
Hvis mennene sa alt det til konene sine som de sier til andre kvinner, ville det ha vært færre ulykkelige ekteskap.
George S. Kaufman
  
Forskrifter til Introduksjonsloven
Alfabetisk
Kronologisk