oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2005-04-20 nr. 341
Forskrift til: Introduksjonsloven
Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
 
Kapittel 7. Om saksbehandlingsregler og andre bestemmelser

§ 17.  Forholdet til Forvaltningsloven
I henhold til reglene i denne forskrift regnes følgende avgjørelser som enkeltvedtak etter Forvaltingsloven § 2 første ledd bokstav b, jf. Introduksjonsloven § 21.
a.
Avgjørelse om fritak fra plikt og bortfall av rett til opplæring, jf. Introduksjonsloven § 17 fjerde ledd og § 3 og § 4 i denne forskriften.
b.
Tildeling av ytterligere opplæring, jf. Introduksjonsloven § 18 annet ledd og § 5 i denne forskriften.
c.
Avgjørelse om betaling for timer, jf. § 8 i denne forskriften.
d.
Avgjørelse om permisjon, jf. § 10 - § 13 i denne forskriften.
e.
Avgjørelse om midlertidig eller permanent stans av opplæringen, jf. Introduksjonsloven § 19 tredje ledd og § 8 og § 9 i denne forskriften.
f.
Avgjørelse om at rett og plikt til deltakelse inntrer på et senere tidspunkt enn lovens hovedregel i særlig tilfeller, jf. Introduksjonsloven § 17 femte ledd fjerde punktum og § 14 og § 15 i denne forskriften.
Enkeltvedtak fattet etter denne forskriften kan påklages til fylkesmannen, jf. Introduksjonsloven § 22.

§ 18.  Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. september 2005 og gjelder personer med tillatelser som nevnt i Introduksjonsloven § 17 første til tredje ledd som er innvilget etter 1. september 2005.
Innhold
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
Kapittel 2. Om fritak fra plikt og bortfall av rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Kapittel 3. Om opplæring ut over 300 timer
Kapittel 4. Om fravær
Kapittel 5. Om permisjoner
Kapittel 6. Om utsatt start av opplæringen i særlige tilfeller
Kapittel 7. Om saksbehandlingsregler og andre bestemmelser
Merknader til de enkelte bestemmelsene
Innledning
Til kapittel 1
Til kapittel 2
Til kapittel 3
Til kapittel 4
Til kapittel 5
Til kapittel 6
Til kapittel 7
  
Ord for dagen
2093
Den som pusser barnets nese,
kysser morens kinn.
George Herbert
  
Forskrifter til Introduksjonsloven
Alfabetisk
Kronologisk