oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2005-04-20 nr. 341
Forskrift til: Introduksjonsloven
Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
 
Kapittel 5. Om permisjoner

§ 10.  Permisjon
Kommunen plikter å tilrettelegge opplæringen etter Introduksjonsloven § 17 og § 18 for den enkelte når det oppstår et forhold som gjør at deltaker ikke kan følge opplæringstilbudet. Kun i de tilfeller der individuell tilpasning ikke er mulig, kan permisjon innvilges til deltaker med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, jf. Introduksjonsloven § 17 første og annet ledd.
Søknad om permisjon skal være skriftlig, og årsaken til at det søkes permisjon skal dokumenteres.
Omfanget av permisjonen skal vurderes individuelt. Deltaker kan ta timene igjen gratis senere, men innvilget permisjonstid gir ikke rett til forlengelse av fristen for gjennomføring av opplæringen, på henholdsvis tre og fem år, jf. Introduksjonsloven § 17 femte ledd tredje punktum og § 18 annet ledd tredje punktum.
Adgangen til å gi permisjon gjelder kun i tilfellene som faller inn under § 11 til § 13 i denne forskriften.
Innvilget permisjon etter dette kapittelet regnes ikke som fravær etter § 6, § 7 og § 9 i denne forskriften.

§ 11.  Velferdspermisjoner
Når det foreligger viktige velferdsgrunner, kan den enkelte kommune innvilge søknad om velferdspermisjon i inntil ti virkedager for hvert kalenderår.
Kommunen kan innvilge velferdspermisjon i bl.a. følgende tilfeller:
a.
Ved tilvenning av barn i barnehage/førskole/hos dagmamma.
b.
For å følge barn på skolen den dagen barnet begynner på skolen.
c.
I forbindelse med dødsfall i nær familie.
d.
I forbindelse med eget giftemål eller inngåelse av partnerskap.
e.
I forbindelse med jobbintervju, opptak ved skole eller avtalt time hos lege eller tannlege.
f.
For å feire religiøse høytidsdager, to dager.

§ 12.  Permisjon ved egen eller barns sykdom
På grunnlag av legeerklæring har den enkelte deltaker som ved langvarig egen eller barns sykdom er forhindret fra å delta i tilrettelagt opplæring, etter søknad rett til permisjon fra deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Permisjon kan innvilges i inntil ett år.

§ 13.  Permisjon ved fødsel og adopsjon
Etter fødsel har foreldre som deltar i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, etter søknad rett til omsorgspermisjon. Permisjon kan innvilges i inntil ti måneder av barnets første leveår.
Tar ikke begge foreldrene omsorgen for barnet, kan retten til omsorgspermisjon utøves av en annen som tar omsorgen for barnet dersom vedkommende selv er deltaker i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter Introduksjonsloven kapittel 4.
Tilsvarende gjelder ved adopsjon dersom barnet er under 15 år.
Innhold
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
Kapittel 2. Om fritak fra plikt og bortfall av rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Kapittel 3. Om opplæring ut over 300 timer
Kapittel 4. Om fravær
Kapittel 5. Om permisjoner
Kapittel 6. Om utsatt start av opplæringen i særlige tilfeller
Kapittel 7. Om saksbehandlingsregler og andre bestemmelser
Merknader til de enkelte bestemmelsene
Innledning
Til kapittel 1
Til kapittel 2
Til kapittel 3
Til kapittel 4
Til kapittel 5
Til kapittel 6
Til kapittel 7
  
Ord for dagen
2091
Makt korrumperer ikke, men tosker i maktposisjoner korrumperer makten.
George Bernard Shaw
  
Forskrifter til Introduksjonsloven
Alfabetisk
Kronologisk