oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2005-04-20 nr. 341
Forskrift til: Introduksjonsloven
Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
 
Kapittel 4. Om fravær

§ 6.  Kortvarig fravær
Med kortvarig fravær menes her fravær fra opplæringen som til sammen ikke overstiger ti prosent av det totale timeantallet på 300 timer opplæring i løpet av tre år.
Deltaker som har kortvarig fravær, beholder sin rett til fortsatt opplæring og kan ta timene igjen gratis innenfor fristen på tre år, jf. Introduksjonsloven § 17 femte ledd tredje punktum.

§ 7.  Langvarig fravær som er dokumentert
Med langvarig fravær menes her fravær fra opplæringen som til sammen overstiger ti prosent av det totale timeantallet på 300 timer opplæring i løpet av tre år.
Deltaker som har langvarig fravær som er dokumentert med legeerklæring, beholder sin rett til fortsatt opplæring og kan ta timene igjen gratis innenfor fristen på tre år, jf. Introduksjonsloven § 17 femte ledd tredje punktum.

§ 8.  Langvarig fravær som ikke er dokumentert
Med langvarig fravær menes her fravær fra opplæringen som til sammen overstiger ti prosent av det totale timeantallet på 300 timer opplæring i løpet av tre år.
Deltaker som har langvarig fravær som ikke er dokumentert med legeerklæring mister retten til å ta timene igjen gratis innenfor fristen på tre år, jf. Introduksjonsloven § 17 femte ledd tredje punktum.
Kommunen kan kreve betaling for det antall timer opplæring deltakeren tar igjen som følge av langvarig fravær som ikke er dokumentert.
Ved omfattende fravær kan kommunen treffe vedtak om stans, som innebærer at deltaker fratas retten til opplæring i 300 timer opplæring, jf. Introduksjonsloven § 19 tredje ledd. Med omfattende fravær menes her fravær som er hyppig, som er vesentlig lenger enn ti prosent av det totale timeantallet på 300 timer, og som ikke er dokumentert med legeerklæring eller på annen måte varslet til kommunen. Deltaker kan fratas rett til opplæring enten midlertidig eller permanent. Dersom rett til opplæring fratas midlertidig, skal deltaker få et nytt tilbud om opplæring innen tre måneder, og en mulighet til å fullføre timene som gjenstår for å gjennomføre 300 timer opplæring innenfor fristen på tre år.

§ 9.  Fravær fra opplæring ut over 300 timer
Deltaker med fravær fra opplæring ut over 300 timer beholder sin rett til fortsatt opplæring i henhold til vedtaket dersom deltakeren har fravær som er dokumentert med legeerklæring. Deltakeren kan således ta timene igjen gratis innenfor fristen på fem år, jf. Introduksjonsloven § 18 annet ledd annet punktum.
Deltaker som har fravær fra opplæring ut over 300 timer som ikke er dokumentert med legeerklæring, mister sin rett i henhold til vedtaket til å ta igjen gratis de timene han eller hun har vært fraværende.
Ved omfattende fravær kan kommunen treffe vedtak om stans, som innebærer at deltaker fratas retten til gratis opplæring i henhold til vedtaket enten midlertidig eller permanent, jf. Introduksjonsloven § 19 tredje ledd. Med omfattende fravær menes her fravær som er hyppig, som er vesentlig lenger enn ti prosent av det timeantallet som er tildelt etter kommunens vedtak, og som ikke er dokumentert med legeerklæring eller på annen måte varslet til kommunen. Dersom retten i henhold til vedtaket fratas midlertidig, skal deltakeren få et nytt tilbud om opplæring innen tre måneder, og en mulighet til å fullføre timene som gjenstår i henhold til vedtaket innenfor fristen på fem år.
Innhold
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
Kapittel 2. Om fritak fra plikt og bortfall av rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Kapittel 3. Om opplæring ut over 300 timer
Kapittel 4. Om fravær
Kapittel 5. Om permisjoner
Kapittel 6. Om utsatt start av opplæringen i særlige tilfeller
Kapittel 7. Om saksbehandlingsregler og andre bestemmelser
Merknader til de enkelte bestemmelsene
Innledning
Til kapittel 1
Til kapittel 2
Til kapittel 3
Til kapittel 4
Til kapittel 5
Til kapittel 6
Til kapittel 7
  
Ord for dagen
2090
Enhver mann over førti er en skurk.
George Bernard Shaw
  
Forskrifter til Introduksjonsloven
Alfabetisk
Kronologisk