oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2005-04-20 nr. 341
Forskrift til: Introduksjonsloven
Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
 
Kapittel 3. Om opplæring ut over 300 timer

§ 5.  Opplæring ut over 300 timer
Overfor personer med rett til opplæring, jf. Introduksjonsloven § 17 første og annet ledd, og som har gjennomført 300 timer, skal kommunen så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav eller søknad blir framsatt treffe vedtak om tildeling av ytterligere gratis opplæring. Kommunen tildeler ytterligere opplæring i norsk og samfunnskunnskap innenfor rammen av 2700 timer dersom vedkommende har behov for slik opplæring, jf. Introduksjonsloven § 18 annet ledd. I vedtak om tildeling av ytterligere opplæring skal kommunen angi det antall timer opplæring som tildeles.
Vurderingen av personens behov for opplæring ut over 300 timer skal baseres på lærerens tilråding. Det foreligger behov for ytterligere opplæring når personen ikke har nådd målene for opplæringen etter læreplanen og vedkommendes individuelle plan, jf. Introduksjonsloven § 19 første ledd.
Kommunen kan kreve at vedkommende gjennomfører tester for å fastslå om det er behov for ytterligere opplæring, jf. Introduksjonsloven § 18 annet ledd, annet punktum.
Når det antall timer som er tildelt etter første ledd er gjennomført, og personen på nytt søker om ytterligere opplæring, plikter kommunen å tilby slik opplæring etter kriteriene nevnt i andre og tredje ledd.
Innhold
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
Kapittel 2. Om fritak fra plikt og bortfall av rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Kapittel 3. Om opplæring ut over 300 timer
Kapittel 4. Om fravær
Kapittel 5. Om permisjoner
Kapittel 6. Om utsatt start av opplæringen i særlige tilfeller
Kapittel 7. Om saksbehandlingsregler og andre bestemmelser
Merknader til de enkelte bestemmelsene
Innledning
Til kapittel 1
Til kapittel 2
Til kapittel 3
Til kapittel 4
Til kapittel 5
Til kapittel 6
Til kapittel 7
  
Ord for dagen
2089
Manges tanker rekker langt, den enes tanker bare til kanten av risgryten.
Gassisk ordtak
  
Forskrifter til Introduksjonsloven
Alfabetisk
Kronologisk