oppnett.no

Nettsted for skoler og barnehager

Lokale lenker
Planer:
Kunnskapsløftet
Rammeplan for barnehager
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Lover:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter til:
Barnehageloven
Opplæringslova
Privatskolelova
Voksenopplæringsloven
Forskrifter om:
Miljørettet helsevern i skole og barnehage
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Forskrift
2005-04-20 nr. 341
Forskrift til: Introduksjonsloven
Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 20. april 2005 med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (Introduksjonsloven) § 20 og § 17 femte ledd femte punktum.

Kapittel 1.
Alminnelige bestemmelser
§ 1
Formål
§ 2
Virkeområde
Kapittel 2.
Om fritak fra plikt og bortfall av rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
§ 3
Fritak fra plikt til opplæring på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk
§ 4
Fritak fra plikt til opplæring på grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker
Kapittel 3.
Om opplæring ut over 300 timer
§ 5
Opplæring ut over 300 timer
Kapittel 4.
Om fravær
§ 6
Kortvarig fravær
§ 7
Langvarig fravær som er dokumentert
§ 8
Langvarig fravær som ikke er dokumentert
§ 9
Fravær fra opplæring ut over 300 timer
Kapittel 5.
Om permisjoner
§ 10
Permisjon
§ 11
Velferdspermisjoner
§ 12
Permisjon ved egen eller barns sykdom
§ 13
Permisjon ved fødsel og adopsjon
Kapittel 6.
Om utsatt start av opplæringen i særlige tilfeller
§ 14
Store omsorgsforpliktelser
§ 15
Tilbakeholdelse mot sin vilje
§ 16
Omfanget av rett og plikt når det gis utsatt start av opplæringen
Kapittel 7.
Om saksbehandlingsregler og andre bestemmelser
§ 17
Forholdet til Forvaltningsloven
§ 18
Ikrafttredelse
Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Innledning
Kapittel 1.
Alminnelige bestemmelser
Til § 1
Formål
Til § 2
Virkeområde
Kapittel 2.
Om fritak fra plikt og bortfall av rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Til § 3
Fritak fra plikt til opplæring på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk
Til § 4
Fritak fra plikt til opplæring på grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker
Kapittel 3.
Om opplæring ut over 300 timer
Til § 5
Opplæring ut over 300 timer
Kapittel 4.
Om fravær
Til § 6
Kortvarig fravær
Til § 7
Langvarig fravær som er dokumentert
Til § 8
Langvarig fravær som ikke er dokumentert
Til § 9
Fravær fra opplæring ut over 300 timer
Kapittel 5.
Om permisjoner
Til § 10
Permisjon
Til § 11
Velferdspermisjoner
Til § 12
Permisjon ved egen eller barns sykdom
Til § 13
Permisjon ved fødsel og adopsjon
Kapittel 6.
Om utsatt start av opplæringen i særlige tilfeller
Til § 14
Store omsorgsforpliktelser
Til § 15
Tilbakeholdelse mot sin vilje
Til § 16
Omfanget av rett og plikt når det gis utsatt start av opplæringen
Kapittel 7.
Om saksbehandlingsregler og andre bestemmelser
Til § 17
Forholdet til Forvaltningsloven
Til § 18
Ikrafttredelse
Innhold
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
Kapittel 2. Om fritak fra plikt og bortfall av rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Kapittel 3. Om opplæring ut over 300 timer
Kapittel 4. Om fravær
Kapittel 5. Om permisjoner
Kapittel 6. Om utsatt start av opplæringen i særlige tilfeller
Kapittel 7. Om saksbehandlingsregler og andre bestemmelser
Merknader til de enkelte bestemmelsene
Innledning
Til kapittel 1
Til kapittel 2
Til kapittel 3
Til kapittel 4
Til kapittel 5
Til kapittel 6
Til kapittel 7
  
Ord for dagen
2086
Livets mai blomstrer bare én gang
og aldri mer.
Friedrich von Schiller
  
Forskrifter til Introduksjonsloven
Alfabetisk
Kronologisk